Vanliga frågor - medarbetarundersökning

Senast ändrad: 10 september 2019

1. Varför en medarbetarundersökning?

Medarbetarundersökningen är ett viktigt verktyg i SLU:s strävan mot det strategiska målet att ha en arbetsmiljö och arbetsförutsättningar som tillhör de mest attraktiva. Tanken är att undersökningen ska ge svar till ansvariga chefer på vad i arbetsmiljön som fungerar bra och vad som behöver utvecklas.

2. Hur kommer det att gå till?

SLU samarbetar med Quicksearch, ett analysföretag som är specialiserat på enkäter och undersökningar. Alla medarbetare som har varit anställda i minst sex månader på minst 40%, liksom de forskarstuderanden som har bedrivit aktiva forskarstudier i minst sex månader, kommer att få svara på enkäten. Undantag görs för dem som har varit sjukskrivna eller tjänstlediga längre än tre månader.

Svaren i undersökningen lagras och behandlas hos Quicksearch och alla som svarar på undersökningen garanteras anonymitet.

Enkäten får självklart besvaras på arbetstid.

3. Vilka frågor kommer att ingå i undersökningen?

Frågorna kommer att beröra fyra olika områden: mål och visioner, organisation, ledarskap och arbetsklimat. Utöver det tillkommer bakgrundsfrågor och ett par avslutande frågor.

4. Vad händer med resultatet?

Varje prefekt/motsvarande kommer att få ta del av resultatet för sin institution/motsvarande. Ansvariga chefer kommer att få stöd från personalavdelningen och företagshälsovården i arbetet med att följa upp resultatet samt planera och genomföra åtgärder.

5. När kommer undersökningen att genomföras?

Medarbetarundersökningen 2018 kommer att vara öppen under två veckor i slutet av januari och början av februari.


Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen, SLU               

Sidansvarig: hradm@slu.se