Process, medarbetarundersökning

Senast ändrad: 04 februari 2021

Förarbete

I förarbetet sätts ramarna för det fortsatta arbetet, vad är det enkäten syftar till att mäta? Bakgrundsvariabler, frågor och population beslutas och organisationsträdet byggs, så att medarbetare och respektive chef kopplas ihop.

Enkät

Enkätundersökningen genomförs under två veckor i januari - februari. Inga enskilda svar passerar någon på SLU och medarbetarna garanteras full anonymitet.

Efterarbete

Medarbetarundersökningen är ett verktyg i det systematiska arbetsmiljöarbetet, för att säkerställa en god arbetsmiljö. Att ta hand om resultatet är den viktigaste delen i en medarbetarundersökning. Resultatet är ett verktyg, för att kunna förbättra och utveckla verksamheten.

Återkoppling

Cheferna har en viktig roll i att återkoppla resultatet, att planera och ta fram åtgärdsplaner som följs upp över tid, och att involvera medarbetarna i arbetet. Till sin hjälp har cheferna en Resultatportal där resultatet presenteras i ett flertal rapporter. Här finns också en "Action Manager" vilken ger en tydlig bild över resultatet med åtgärder, aktiviteter, handlingsplaner samt tidsplaner för de olika aktiviteterna. Det kommer att vara möjligt att jämföra 2021 års resultat med 2018 och 2016 års resultat.


Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen, SLU               

Sidansvarig: PAVD-WEBB@slu.se