Medarbetarundersökning 2021: Hur trivs du på SLU?

Senast ändrad: 14 april 2021

Under perioden 20 januari till 3 februari 2021 kommer SLU att genomföra en ny omgång av medarbetarundersökningen. Alla som var med och svarade på medarbetarundersökningen 2016 och 2018 kommer att känna igen sig.

Arbetet görs hos personalavdelningen. Mer om processen finns att läsa här.

Varför en medarbetarundersökning?

Den är ett led i det systematiska arbetsmiljöarbetet och lika villkorsarbetet och skall fungera som en temperaturmätare, för att få en nulägesbild. Samtidigt ger den ett underlag för fortsatt kontinuerligt och långsiktigt arbete med att utveckla SLU som den goda arbetsplatsen. Då det är samma företag och i stort sett samma frågor, kan vi se om genomfört efterarbete haft effekt.

Hur ser enkäten ut?

Medarbetarundersökningen berör fyra huvudområden:

  • Arbetsklimat: Hur upplever medarbetarna den psykosociala arbetsmiljön när det exempelvis gäller delaktighet, möjlighet att påverka, socialt stöd samt arbetsbelastning?
  • Ledarskap: Hur upplever medarbetarna sina chefers sätt att leda verksamheten? Har medarbetarna förtroende för och ser sina chefer som goda förebilder? Hjälper cheferna sina medarbetare att utvecklas? Ger cheferna medarbetarna uppskattning och återkoppling?
  • Organisation: Hur fungerar organisationen som helhet när det gäller exempelvis kultur, informationsflöden och rättvis behandling?
  • Mål och strategi: Hur förstår och bidrar medarbetarna till organisationens uppdrag och mål?

Utöver detta tillkommer bakgrundsfrågor samt ett par avslutande frågor.

Enkäten är webbaserad och går att svara på från sin dator, läsplatta eller mobiltelefon.

Vilka får svara?

Alla medarbetare som arbetar minst 40 procent och som har varit verksamma minst sex månader vid SLU kommer att ges möjlighet att besvara enkäten. Även de doktorander på stipendium som har bedrivit aktiva forskarstudier de senaste sex månaderna kommer att ingå liksom de medarbetare som varit sjukskrivna upp till 3 månader.

Alla som ingår i undersökningen kommer att få en e-post med en personlig länk till enkäten. Personer som ingår men inte förväntas läsa sin e-post får det som ett vanligt brev på posten.

 


Kontaktinformation

Maria Bergling, projektledare för medarbetarundersökningen
HR-enheten, personalavdelningen
medarbetarundersokning@slu.se, 090-786 8164