Företagshälsovård

Senast ändrad: 03 september 2021

SLU har slutit avtal om företagshälsovård för samtliga orter.

Företagshälsovård vid SLU

Umeå: Avonova http://www.avonova.se
Alnarp: Avonova http://www.avonova.se
Skara: Avonova http://www.avonova.se
Uppsala: Länshälsan http://www.lanshalsan.se

Övriga: (Skinnskatteberg, Grimsö, m m)

Avonova http://www.avonova.se

 

Arbetsgivaren har ansvar för personalens arbetsmiljö och det är därför nödvändigt för SLU att tidigt kunna fånga upp signaler på ohälsa eller andra arbetsmiljörelaterade problem.

Syftet med våra rutiner är att arbetsgivaren ska få en uppfattning om arbetsmiljön och arbetssituationen för de anställda. SLU vill dels kunna få en övergripande bild av läget och dels snabbt kunna medverka till att relevanta åtgärder, såväl förebyggande aktiviteter som direkt stöd, vidtas ute på arbetsplatserna. 

Vid arbetsrelaterade besvär kan anställda själva ta kontakt med företagshälsovården för ett första besök hos läkare, sjuksköterska, beteendevetare eller sjukgymnast. Det är viktigt att poängtera att företagshälsovård inte är att likställa med sjukvård. Det är alltså enbart arbetsrelaterade besvär som ska hanteras av företagshälsovården.

Det kan ibland vara svårt att avgöra om besvären är arbetsrelaterade. Om du är osäker kommer företagshälsovården att göra den bedömningen när du beställer tid eller under besöket. Anledningen till att företagshälsovården endast är till för arbetsrelaterade besvär är bl.a. rådande skatteregler.

Vid behov av flera besök gäller det att företagshälsovården tar kontakt med respektive HR-specialist för godkännande. Prefekter/motsvarande kan, liksom tidigare, vid behov själva avropa företagshälsovårdens tjänster och står då även för kostnaderna. Medarbetare på övriga orter kontaktar någon av HR-specialisterna. 


Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen, SLU