Arbetsskada

Senast ändrad: 04 februari 2021

Om en anställd eller student skadar sig i arbetet eller under studierna ska en anmälan om arbetsskada göras. Detsamma gäller vid tillbud, det vill säga när någon kunde ha skadat sig. Anmälan görs via IA-systemet.

Ersättning vid sjukdom

Anmälan till´Försäkringskassan görs via IA-systemet av chef, med fördel tillsammans med den drabbade. Anmälan om arbetsskada prövas av Försäkringskassan endast i den mån det behövs för att bestämma rätten till ersättning . Till dess Försäkringskassans prövning är klar görs ev. sjukavdrag som vid vanlig sjukdom, och kostnader för läkarvård, sjukhusvård, tandvård m.m. betalas av arbetsgivaren enligt löneavtalet.

Godkänd arbetsskada

Vid godkänd arbetsskada kan ersättning från försäkringskassan utgå, se www.forsakringskassan.se.

Spara alla kvitton

För att få ersättning för de kostnader man haft måste man visa upp behandlingskvitton där namn och personnummer finns med.

Skydd för efterlevande

Om den försäkrade avlider på grund av arbetsskadan får efterlevande livränta.

Upplysningar

Önskar man ytterligare upplysningar om arbetsskadeförsäkringen, vänder man sig till Försäkringskassan.

Ersättning vid personskada (Trygghetsförsäkringen)

Trygghetsförsäkringen kan ses som ett komplement till den i lag reglerade arbetsskadeförsäkringen. Den har tillkommit genom kollektivavtal mellan de centrala arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna. För statligt anställda gäller s.k. personskadeavtalet (PSA).

Ersättning enligt personskadeavtalet kan utbetalas endast för sådan skada eller kostnad som inte ersätts via det vanliga avlöningsavtalet eller arbetsskadelagstiftningen.

Trygghetsförsäkringen gäller även vid skadefall i samband med arbete i hemmet. Avgörande för om en skada ska bedömas som en arbetsskada är vilken anknytning (samband) som skadan har med arbetet. Med det menas att du har skadat dig i samband med att du utför dina arbetsuppgifter.

Det kan till exempel vara:

  • om du snubblar på datasladden till din jobbdator
  • sitter vid datorn och svarar på arbetsrelaterade mejl
  • sitter vid datorn och talar med kollega/kund i telefon 

Däremot gäller försäkringen inte om du skadat dig i hemmet i största allmänhet. Om du till exempel skadar dig när du kokar kaffe i köket räknas det inte som ett arbetsolycksfall, även om det sker under fastställd arbetstid. Läs mer om försäkring vid arbetsskada i hemmet på AFA:s hemsida. 

Du kan välja att anmäla direkt från IA-systemet alternativt på AFA Försäkrings hemsida där det också finns mer information om arbetsskadeförsäkringen.

Arbetsskada - en definition

En arbetsskada är en skada som har uppstått pga. olycksfall eller någon annan skadlig inverkan i arbetet, s.k. arbetssjukdomar. Om man skadas vid direkt färd till eller från arbetet kan det i vissa fall räknas som arbetsskada. Alternativt kan det bedömas som färdolycksfall.


Kontaktinformation

Lönespecialisterna
Löneenheten, Personalavdelningen, SLU

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen, SLU               

Sidansvarig: PAVD-WEBB@slu.se