Skyddsombud

Senast ändrad: 13 april 2021

Arbetsgivaren och de anställda ska tillsammans verka för att skapa en god arbetsmiljö. Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och ska tillsammans med medarbetare och skyddsombud arbeta fram rutiner för att förebygga ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen.

Vid arbetsplats som har minst fem anställda ska ha ett skyddsombud utses, dvs arbetstagarna har rätt att utse skyddsombud. Skyddsombud väljs av de anställda inom skyddsområdet och utses av den organisation som den tillhör. Skyddsombudet företräder de anställda i arbetsmiljöfrågor på institutionen/avdelningen i samverkan med arbetsgivaren. Mandattiden är tre år och har som regel sista dag den 31 oktober. 

Organisation och geografi

Skyddsombudsorganisationen vid SLU är huvudsakligen geografisk. Inom områdena samordnas skyddsombudens verksamhet av ett eller flera huvudskyddsombud.

Huvudskyddsområdenas indelning är för närvarande under utredning.

Skyddsombudets uppgifter och omfattning

Skyddsombudet företräder de anställda på institutionen eller avdelningen i samverkan med arbetsgivaren. Skyddsombudet deltar i skyddsronder. Skyddsombudet väljs av medarbetarna på arbetsstället och utses av den fackliga organisationen. Skyddsombudet bevakar arbetsmiljön inom sitt arbetsställe/område i samverkan med arbetsgivaren.

Skyddsombud har rätt till den tid som uppdraget kräver vilket finansierarnas inom ramen för verksamheten. För samordningsfunktionen huvudskyddsombud utgår en central finansiering på normalt 10%.

Huvudskyddsombudets uppgifter

Huvudskyddsombudet inom arbetsmiljöområdet samordnar skyddsombuden på institutionerna eller avdelningarna. Ett av huvudskyddsombuden sitter med i regional arbetsmiljökommitté (RAK). Huvudskyddsombuden väljs av skyddsombuden och utses av den fackliga organisationen. Huvudskyddsombudet kan träda in i skyddsombuds ställe om skyddsombud saknas på arbetsplatsen.

Huvudskyddsombuden vid SLU är:

  • Helena Königsson, OFR/ST, Umeå, tfn 090-78 68 257, e-post
  • Christina Öberg, Seko, Uppsala (UDS), tfn 018-67 29 81, e-post
  • Carl-Stefan von Engeström, SACO-S, Uppsala (Ulls hus), tfn 018-67 22 80, e-post
  • Åsa Lidenvik, Seko, Uppsala (VHC, Lövsta), tfn 018-671787, e-post
  • Lars Hagtorn, SACO-S, Alnarp, tfn 040-41 53 31, e-post
  • Jane Geismar, OFR/ST, Skara, tfn 051-16 71 28, e-post

Studerandeskyddsombuds uppgifter

Studerandeskyddsombud utses av de studerande. Ansvaret för att de studerande känner till att de har rätt att välja skyddsombud ligger på huvudmannen för utbildningen.

Skyddsombudsanmälan

Anmälan om nytt skyddsombud lämnas på blanketten.

Blanketten fylls i av skyddsombudet som lämnar "personliga uppgifter", vilken arbetsplats det gäller samt vem som ersätts. När det är ett huvudskyddsombud som utses ska det bifogas ett protokollsutdrag på utnämningen.

Ifylld blankett skrivs ut och skickas till det valda skyddsombudets fackliga huvudorganisation enligt förtryck på blanketten för vidare befordran till personalavdelningen.

Observera att ofullständig ifylld blankett skickas tillbaka till den fackliga organisationen för komplettering. Det gäller även ifyllda blanketter som inte är undertecknade av en facklig organisation.

När personalavdelningen fått en fullständig ifylld anmälan, registreras skyddsombudet i universitets skyddsombudsregister (under skapande). Anslag med skyddsombudets namn skickas till institutionen/avdelningen tillsammans med ett brev till prefekt/motsvarande.

Utbildning för skyddsombud

Personalavdelningen erbjuder och rekommenderar skyddsombud som är anställda vid SLU att genomgå universitetets interna skyddsombudsutbildning. Basutbildningar omfattar genomgång lagar och regler inom arbetsmiljöområdet, skyddsombudets roll, den teknisk/fysiska arbetsmiljön och den psykosociala arbetsmiljön samt riskhantering. Utbildningen samordnas centralt, och finns du anmäld som skyddsombud kommer du att få inbjudan till utbildning när den hålls.


Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen, SLU               

Sidansvarig: PAVD-WEBB@slu.se