Organisation av arbetsmiljöarbete vid SLU

Senast ändrad: 19 januari 2022

Att skapa en god arbetsmiljö är en gemensam angelägenhet för ledning, medarbetare och studenter och alla har ansvar att medverka. Arbetsmiljöarbetet ska ske enligt gällande lagar och förordningar samt inom ramen för universitetets egna policys, regler och riktlinjer.

Arbetsmiljöorganisationen

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivare, arbetstagare och studenter samverka kring arbetsmiljöfrågorna. Vid SLU är arbetsmiljöorganisationen uppbyggd i tre nivåer; den centrala nivån med arbetsmiljökommittén, den regionala nivån med de regionala arbetsmiljökommittérna samt den lokala nivån med de lokala samverkansgrupperna. Kommittéerna ska inte behandla individärenden, utan endast principer och rutiner för arbetet.

SLU arbetsmiljökommitté (SLU-AK)

Centralt finns SLU:s arbetsmiljökommitté (SLU-AK), vars uppgift är att på ett övergripande sätt planera arbetsmiljöarbetet. SLU-AK är den övergripande skyddskommittén i lagens mening och arbetar med strategiska frågor inom arbetsmiljöområdet i vid mening och sammanträder tre gånger per år. Arbetet i SLU-AK leds av rektor där ingår ordförandena för de fyra regionala arbetsmiljökommittéerna. SLU-AK företräds i övrigt av arbetsgivarrepresentanter, huvudskyddsombud, fackombud samt doktorand-och studentrepresentanter. 

Frågor som behandlas är bland annat:

  • Företagshälsovård
  • Handlingsplaner för det systematiska arbetsmiljöarbetet
  • Planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och arbetsorganisation
  • Planering av användning av ämnen som kan föranleda ohälsa eller olycksfall
  • Upplysning och utbildning rörande arbetsmiljön
  • Arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamheten

För att ta del av protokoll från SLU-AK, läs mer här.

Regionala arbetsmiljökommittéer (RAK)

På ortsnivå i Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala finns regionala arbetsmiljökommittéer som sammanträder fyra ggr per år. RAK kan behandla regionala arbetsmiljöfrågor rörande företagshälsovård, arbetsskador och tillbud, utbildningsinsatser, sjukskrivningstal etc. 

RAK:arna företräds av dekan (ordförande) eller den hen bemyndigar, ytterligare två arbetsgivarföreträdare (för Ultuna tre ytterligare arbetsgivarföreträde, och för Skara en ytterligare arbetsgivarföreträde till), företrädare för Saco, Seko, ST, huvudskyddsombud samt studentskyddsombud.

Lokala samverkansgrupper

Vid varje institution/motsvarande ska det finnas en lokal samverkansgrupp som behandlar frågor om arbetsmiljö och lika villkor. Samverkansgruppen kan stödja det systematiska arbetsmiljöarbetet genom att frågor kan initieras och följs upp av gruppen. Forumet fungerar även som prefektens/motsvarande samrådsgrupp och diskussionspartner i arbetsmiljö-och likavillkorsfrågor. Principiell sammansättning: prefekt/motsvarande (ordförande), ytterligare en representant för arbetsgivaren, skyddsombud, företrädare för de fackliga organisationerna samt studentrepresentant.

SLU arbetsmiljöorganisation.foto
SLU arbetsmiljöorganisation

Skyddsorganisationen

Arbetsmiljöns skyddsorganisation omfattar huvudskyddsombud, skyddsombud samt studentskyddsombud. Skyddsombudet är en viktig samverkanspartner i arbetet med att förebygga ohälsa och olycksfall.

Huvudskyddsombud och skyddsombud

Skyddsombudet företräder de anställda på institutionen eller avdelningen i samverkan med arbetsgivaren. Skyddsombudet deltar i skyddsronder. Skyddsombudet väljs av medarbetarna på arbetsstället och utses av den fackliga organisationen. Skyddsombudet bevakar arbetsmiljön inom sitt arbetsställe/område i samverkan med arbetsgivaren. Skyddsombud har rätt till den tid som uppdraget kräver vilket finansieras inom ramen för verksamheten. För samordningsfunktionen huvudskyddsombud utgår en central finansiering på normalt 10%. Personalavdelningen anordnar varje år en grundläggande arbetsmiljöutbildning för skyddsombud att delta i.

Studentskyddsombud

Vid varje studentkår ska det finnas ett studentskyddsombud. Skyddsombudet har en viktig roll som länk mellan studenterna och universitetet i arbetet för en god studie- och arbetsmiljö.  Skyddsombudet kan gå med på skyddsronder i undervisningslokalerna och kan vara den som påtalar brister som studenter vill föra fram. Skyddsombuden byts i regel varje år, så om det behövs kan studentkåren kontaktas för att få aktuell uppgift om namn. Varje år anordnar SLU en halvdagsutbildning för kårernas studentskyddsombud där de viktigaste delarna av arbetsmiljölagstiftningen förklaras samt hur man kan arbeta som studentskyddsombud. Mer information om studentskyddsombud finns på studentwebben.

Stödfunktioner i arbetsmiljöarbete

Personalavdelningen

HR-enheten inom personalavdelningen är ett konsultativt stöd till institutioner och enheter i arbetsmiljöarbetet. Din HR-specialist kan stödja i frågor kring den psykosociala arbetsmiljön och i hur man organiserar och genomför sitt arbetsmiljöarbete. Personalavdelningen har ett samordningsansvar vad gäller arbetsmiljöfrågor och har ett uppdrag i att utforma och uppdatera policys och riktlinjer kring det övergripande arbetsmiljöarbetet och den psykosociala arbetsmiljön. Avdelningen anordnar även utbildningar inom arbetsmiljöområdet för chefer och skyddsombud.

Avdelningen för service, säkerhet och miljö (SSM)

Utgör ett stöd i frågor kring den fysiska arbetsmiljön samt säkerhetsfrågor. Fysisk arbetsmiljö omfattar bland annat områdena klimat, buller, vibrationer, belysning, strålning, biosäkerhet och kemikaliesäkerhet. Även olika arbetstekniska faktorer som arbetstyngd, arbetsställningar, arbetsutrymme, tekniska säkerhetsanordningar och liknande ingår i den fysiska arbetsmiljön. Säkerhetsenheten ansvarar bl.a. för brandsäkerhet, fysisk säkerhet, informationssäkerhet, säkerhetsskydd och SLUs krisorganisation. SSM planerar och genomför utbildningar inom området, upprättar rutiner samt ger råd och stöd till organisationen. Läs mer om fysisk arbetsmiljö och säkerhet.

Företagshälsan

Företagshälsan fungerar som en extern expertresurs kring arbetsmiljö och rehabilitering. Här finns fördjupad expertkunskap inom psykosocial arbetsmiljö och fysisk arbetsmiljö. Företagshälsan kan stödja vid arbetsanpassning, rehabilitering, riskbedömningar, undersökningar och analys av arbetsplatsens fysiska och ergonomiska utformning, mätning av buller, belysning med mera. 

Företagshälsa vid SLU


Kontaktinformation

HR-enheten, Personalavdelningen SLU