Organisation av arbetsmiljöarbete vid SLU

Senast ändrad: 15 februari 2021

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljöarbetet och arbetsgivaren skall fördela uppgifterna i verksamheten så att risker förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.

Delegation

Rektor har det övergripande arbetsmiljöansvaret inom SLU. Rektor fördelar arbetsmiljöuppgifter till sig underställda chefer. De bör fördela arbetsmiljöuppgifter vidare inom respektive organisation Prefekt/enhetschef bör sedan inom ramen för emottagen uppgiftsfördelning fördela uppgifter vidare för arbetsmiljöarbetet på institution/motsvarande för både personal och studenter. För att prefekten skall kunna leva upp till detta ansvar kan en vidare fördelning av arbetsmiljöuppgifter behöva göras. Detta förutsätter att prefekten försäkrar sig om att mottagaren har den kunskap som krävs för arbetsuppgiften samt resurser och befogenheter. Viktigt att notera är att prefektens ansvar inte kan delegeras. Prefekt motsvarande har alltid det övergripande ansvaret för att säkerställa att rutiner finns för arbetsmiljöarbetet, samt följa upp att arbetsmiljöarbetet sköts på ett tillfredsställande sätt inom institutionen/enheten.

Samverkan i arbetsmiljöfrågor

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivare och arbetstagare samverka kring arbetsmiljöfrågorna. Strukturen är uppbyggd i tre nivåer. Centralt är SLU:s arbetsmiljökommitté (SLU-AK) . Arbetet i SLU-AK leds av rektor där ingår ordförandena för de fyra regionala arbetsmiljökommittéerna. SLU-AK företräds i övrigt av arbetsgivarrepresentanter, huvudskyddsombud, fackombud samt doktorand-och studentrepresentanter. SLU-AK är övergripande skyddskommitté i lagens mening och arbetar med strategiska frågor inom arbetsmiljöområdet i vid mening och sammanträder tre gånger per år. SLU-gemensamma riktlinjer och policys diskuteras inom SLU-AK. För att ta del av protokoll från SLU-AK, läs mer här.

På ortsnivå i Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala finns Regionala arbetsmiljökommittéer som sammanträder fyra ggr per år. Vid institution/enhet ska det finnas en Samverkansgrupp för arbetsmiljö och lika villkor.

SLU arbetsmiljöorganisation.foto
SLU arbetsmiljöorganisation

Skyddsombud

Skyddsombudet företräder de anställda på institutionen eller avdelningen i samverkan med arbetsgivaren. Skyddsombudet deltar i skyddsronder. Skyddsombudet väljs av medarbetarna på arbetsstället och utses av den fackliga organisationen. Skyddsombudet bevakar arbetsmiljön inom sitt arbetsställe/område i samverkan med arbetsgivaren.
Skyddsombud har rätt till den tid som uppdraget kräver vilket finansieras inom ramen för verksamheten. För samordningsfunktionen huvudskyddsombud utgår en central finansiering på normalt 10%.

Stödfunktioner i arbetsmiljöarbete

Personalavdelningen

HR-enheten inom personalavdelningen är ett konsultativt stöd till institutioner och enheter i arbetsmiljöarbetet. Din HR-specialist kan stödja i frågor kring den psykosociala arbetsmiljön och i hur man organiserar och genomför sitt arbetsmiljöarbete. Personalavdelningen har också i uppdrag att utforma och uppdatera policys och riktlinjer kring det övergripande arbetsmiljöarbetet och den psykosociala arbetsmiljön, och att anordna utbildningar inom arbetsmiljöområdet.

Avdelningen för service, säkerhet och miljö

Avdelningen för service, säkerhet och miljö utgör ett stöd i frågor kring den fysiska arbetsmiljön så som arbetsplatsens utformning, farliga ämnen, strålskydd med mera. De har också ett uppdrag att utforma policys, riktlinjer och rutiner kring den fysiska arbetsmiljön.

Företagshälsovård

Företagshälsovården fungerar som en extern expert resurs kring arbetsmiljö och rehabilitering. Inom våra företagshälsovårder finns fördjupad expert kunskap inom psykosocial arbetsmiljö och fysisk arbetsmiljö. De kan anlitas när vår egen kompetens inte räcker till. Företagshälsovården kan stödja vid arbetsanpassning, rehabilitering, riskbedömningar, undersökningar och analys av arbetsplatsens fysiska och ergonomiska utformning, mätning av buller, belysning med mera. Prefekt eller motsvarande kan beställa av företagshälsovården i de fall kostnaderna bärs av den enskilda enheten. Vid nyttjande av centrala medel måste kontakt tas med er personalspecialist som har delegation att beställa.

Företagshälsovård vid SLU


Kontaktinformation

HR-enheten, Personalavdelningen SLU

Sidansvarig: PAVD-WEBB@slu.se