Organisation av arbetsmiljöarbete vid SLU

Senast ändrad: 14 maj 2019

Arbetsgivaren har huvudansvaret i för arbetsmiljöarbetet och arbetsgivaren skall fördela uppgifterna i verksamheten så att risker förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.

Delegation

Rektor har det övergripande arbetsmiljöansvaret inom SLU. Rektor fördelar arbetsmiljöuppgifter till sig underställda chefer. De bör fördela arbetsmiljöuppgifter vidare inom respektive organisation Prefekt/enhetschef bör sedan inom ramen för emottagen uppgiftsfördelning fördela uppgifter vidare för arbetsmiljöarbetet på institution/motsvarande för både personal och studenter. För att prefekten skall kunna leva upp till detta ansvar kan en vidare fördelning av arbetsmiljöuppgifter behöva göras. Detta förutsätter att prefekten försäkrar sig om att mottagaren har den kunskap som krävs för arbetsuppgiften samt resurser och befogenheter. Viktigt att notera är att prefektens ansvar inte kan delegeras. Prefekt motsvarande har alltid det övergripande ansvaret för att säkerställa att rutiner finns för arbetsmiljöarbetet, samt följa upp att arbetsmiljöarbetet sköts på ett tillfredsställande sätt inom institutionen/enheten.

Samverkan i arbetsmiljöfrågor

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivare och arbetstagare samverka kring arbetsmiljöfrågorna. Strukturen är uppbyggd i tre nivåer. Centralt är SLUs arbetsmiljökommitté (SLU-AK) . Arbetet i SLU-AK leds av rektor där ingår de ordförandena för de fyra regionala arbetsmiljökommittéerna. SLU-AK är övergripande skyddskommitté i lagens mening och arbetar med strategiska frågor inom arbetsmiljöområdet i vid mening och sammanträdet tre –fyra gånger per år. SLU-gemensamma riktlinjer och policyer diskuteras inom SLU-AK.

På ortsnivå i Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala finns Regionala arbetsmiljökommittéer som sammanträder fyra ggr per år. Vid institution/enhet ska det finnas en Samverkansgrupp för arbetsmiljö och lika villkor.

Stödfunktioner i arbetsmiljöarbete

Personalavdelningen

Personalavdelningen är ett konsultativt stöd till institutioner och enheter i arbetsmiljöarbetet. Personalavdelningen kan stödja i frågor kring den psykosociala arbetsmiljön och i hur man organiserar och genomför sitt arbetsmiljöarbete. Personalavdelningen har också i uppdrag att utforma och uppdatera policys och riktlinjer kring det kring det övergripande arbetsmiljöarbetet och den psykosociala arbetsmiljön, och att anordna utbildningar inom arbetsmiljöområdet.

Avdelningen för service, säkerhet och miljö

Avdelningen för infrastruktur, fysisk arbetsmiljö utgör ett stöd i frågor kring den fysiska arbetsmiljön så som lokaler, farliga ämnen, strålskydd med mera. Man har också ett uppdrag att utforma policyers, riktlinjer och rutiner kring den fysiska arbetsmiljön.

Företagshälsovård

Företagshälsovården fungerar som en extern expert resurs kring arbetsmiljö och rehabilitering. Inom våra företagshälsovårder finns fördjupad expert kunskap inom psykosocial arbetsmiljö och fysisk arbetsmiljö. De kan anlitas när vår egen kompetens inte räcker till. Företagshälsovården kan stödja vid arbetsanpassning, rehabilitering, riskbedömningar, undersökningar och analys av arbetsplatsens fysiska och ergonomiska utformning, mätning av buller belysning med mera. Prefekt eller motsvarande kan beställa av företagshälsovården i de fall kostnaderna bärs av den enskilda enheten. Vid nyttjande av centrala medel måste kontakt tas med er personalspecialist som har delegation att beställa.

Företagshälsovård vid SLU

Sidansvarig: HRADM@slu.se