Semester

Senast ändrad: 03 september 2021

Arbetsgivaren är ytterst ansvarig inte bara för att semestern för den anställde läggs ut, utan också för att semestern verkligen tas ut. Syftet med semester är ju att arbetstagaren ska få möjlighet till vila och rekreation på arbetsgivarens bekostnad.

Därför ska t.ex. inte sjukdagar bytas mot semesterdagar. Saknas bra rutiner och det brister i arbetsgivaransvaret kan det innebära stora merkostnader för verksamheten och också utgöra både kollektivavtalsbrott och lagbrott.

Intjänandeår är det år den anställde tjänat in sin semester. Semesteråret är det år den anställde har rätt att ta ut intjänad semester. Vid SLU är kalenderåret både intjänandeår och semesterår.

Semester ska läggas ut sammanhängande minst fyra veckor under juni-augusti om man inte är överens om annat.  Viktigt är att semesterplaneringen sker i god tid.

Ansökan

Semester söks via webben (Primula självservice).

Antal semesterdagar

  • 28 dagar till och med de år den anställde fyller 29 år
  • 31 dagar från och med det år den anställde fyller 30 år
  • 35 dagar från och med det år den anställde fyller 40 år

Semestern är i vissa fall kortare, t.ex. om personen inte varit anställd under hela året eller har varit frånvarande av skäl som inte berättigar till semester.

Arbetstagare som anställs före den 1 september har rätt till minst 5 veckors semesterledighet (betald eller obetald). Arbetstagare som börjar sin anställning efter 1 september har rätt till minst en veckas ledighet.

Semester under en del av dagen räknas som en hel semesterdag.

För TA-personal som arbetar koncentrerad deltid kvotberäknas antalet semesterdagar, så att ledigheten motsvarar såsom att du arbetar 5 dagar/vecka, se lokalt avtal.

Semesterplanering

Arbetsgivaren är ytterst ansvarig inte bara för att semestern för den anställde läggs ut, utan också för att semestern verkligen tas ut. Syftet med semester är ju att arbetstagaren ska få möjlighet till vila och rekreation på arbetsgivarens bekostnad.  Denna skyldighet ställer krav på att arbetsgivaren i god tid planerar sin verksamhet och tar reda på arbetstagarnas semesterönskemål. SLU ska ha en verksamhetsanpassad semesterplanering, vilket innebär att det är viktigt att bedöma när under året som ledighetsperioder bäst passar verksamheten.

Semester ska läggas ut sammanhängande minst fyra veckor under juni-augusti om man inte är överens om annat eller att särskilda skäl föranleder att semesterperioden förläggs till annan tid.

Semesterns förläggning sker i samråd med arbetstagaren. Det är arbetsgivaren som beslutar om semesterns förläggning, men hänsyn ska tas till den enskilde arbetstagarens önskemål. Arbetsgivaren har den slutliga beslutanderätten om enlighet inte kan nås. Underrättelse om semesterns förläggning ska lämnas med en framförhållning om minst två månader.

Vid oenighet ska avslaget dokumenteras och prefekten/motsv begära överläggning med den anställdes lokala fackliga organisation. Även den lokala fackliga organisationen har rätt att begära överläggning med prefekten/motsv angående eventuell ändring av semesterns förläggning. Om överenskommelse ändå inte kan uppnås, bestämmer arbetsgivaren, prefekten/motsv, slutligt om semesterns förläggning.

Sparad semester

Varje arbetstagare som har rätt till fler än 20 betalda semesterdagar för ett visst kalenderår får spara en eller flera av de överskjutande dagarna till ett senare semesterår. En arbetstagare får ha maximalt 30 dagar sparade. 

Övergångsbestämmelser:
Arbetstagare som den 1 januari 2018 hade fler än 30 sparade semesterdagar får ta ut de överskjutande dagarna under en femårsperiod så att arbetstagaren inte har fler än 30 sparade semesterdagar den 31 december 2022.

Semesterdagar som inte tagits ut och inte kan sparas kallas ogulden semesterlön och ska betalas ut efter semesterårets utgång. Detta ska dock inte tolkas så att arbetstagare kan byta semesterledighet mot pengar. Ogulden semesterlön ska endast användas i undantagsfall då arbetstagaren pga. särskilda skäl ex.vis. sjudom, inte har kunnat ta ut ledighet under året. Hög arbetsbelastning utgör i normalfallet inte något sådant särkilt skäl.

Semester vid föräldraledighet

Föräldraledighet med föräldrapenning (där ersättning betalas ut från Försäkringskassan) och semester får inte förläggas till samma tid, enligt lagen (1962:381).

I samband med att man kommer överens om ledigheten ska också semesterledighet planeras in. Normalt ska semestern tas ut innan ledigheten påbörjas, i varje fall om ledigheten ska pågå till årets slut. 20 semesterdagar per kalenderår ska tas ut.

Semesterrätten kan i vissa fall påverkas beroende på hur olika ledighetstyper kombineras:
om man kombinerar partiell ledighet med föräldrapenning och partiell ledighet av annan  anledning, t ex ledighet för barntillsyn (ej ersättning från Försäkringskassan), reduceras semesterrätten.

Exempel: 6 mån 50 % ledighet med halv föräldrapenning samt 50 % ledighet för barntillsyn ger rätt till semester för halva ledighetstiden, d v s 3 månader. Semesterrätten kan också påverkas om uttaget av föräldrapenning från Försäkringskassan inte överensstämmer med begärd ledighet (gäller ej vid uttag av föräldralön).

Semester vid sjukfrånvaro

En långtidssjukskriven arbetstagare kan söka och beviljas semester (enligt vanliga semesterrutiner) under pågående sjukperiod. Frånvaron är semesterlönegrundande när det gäller ledighet p.g.a. sjukdom  om den under intjänandeåret inte överstiger 180 dagar, eller om frånvaron beror på arbetsskada.

Frånvaron upphör att vara semesterlönegrundande då arbetstagaren varit helt eller delvis frånvarande från arbetet under helt intjänandeår, utan längre avbrott i frånvaron än fjorton dagar i en följd. Inga övergångsregler gäller för detta. 

Erbjudande om kvarstående semester

Blankett: Erbjudande om kvarstående semester (Excel). 

Lokalt kollektivavtal om
Beräkning av antalet semesterdagar under semesterledighet för arbetstagare med s k kontorsarbetstid som arbetar koncentrerad deltid.

Lokalt kollektivavtal om
Arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar m.m. för arbetstagare med s.k listtjäntgöring (§ 28).

Semesterlönegaranti/”balkongtillägg”

 En s k semesterlönegaranti innebär att en heltidsarbetande garanteras ett visst belopp i semesterlön för varje uttagen betald semesterdag.

Utbyte av semester mot annan ledighet

Under vissa förhållanden har en arbetstagare rätt att få semestern utbytt mot annan ledighet (15 § SemL). Så kan vara fallet om arbetstagaren på grund av sjukdom inte kan utnyttja sin semesterledighet eller om det under denna tid förekommer någon annan frånvaro som enligt 17 § SemL är semesterlönegrundande ( t ex föräldraledighet eller ledighet för repetitionsutbildning).

Lokala avtal:

  • s k kontorsarbetstid som arbetar koncentrerad deltid
  • Listtjäntgöring

Generella semesterregler:

Arbetsgivarverkets webbsida om semesterregler fr.o.m. 2011-01-01.

Blanketter:

Erbjudande om kvarstående semester (Excel)


Kontaktinformation

HR-enheten, Personalavdelningen SLU