Föräldraledighet

Senast ändrad: 03 september 2021

 

Allmänt 

Rätt till ledighet

Enligt föräldraledighetslagen (FleL) 1995:584  har en arbetstagare rätt till hel föräldraledighet till dess barnet är ett och ett halvt år.
Föräldern har även rätt att förkorta arbetstiden med upp till en fjärdedel av normal arbetstid till dess att barnet har fyllt åtta år eller till dess barnet har avslutat första skolåret.
Enligt tjänstledighetsförordningen, (TjlF) 1984:111 kan en arbetstagare beviljas partiell ledighet för vård av barn intill utgången av det skolår då barnet fyller tolv år.
Utöver detta har föräldern rätt till ledighet under den tid han/hon uppbär föräldrapenning eller tillfällig föräldrapenning från Försäkringskassan

De allra flesta bestämmelserna gäller även adoptivföräldrar, även om detta inte nämns överallt. Ta gärna kontakt med Försäkringskassan i det enskilda fallet.

Återgång i arbete

Enligt FleL får en arbetstagare avbryta sin påbörjade ledighet och återuppta sitt arbete i samma omfattning som före ledigheten. Arbetstagaren måste snarast underrätta arbetsgivaren om återgången. Om föräldraledigheten skulle ha pågått en månad eller mer, får arbetsgivaren skjuta på återgången högst en månad efter det att arbetsgivaren tagit emot underrättelsen.

Tre perioder

Ledighet med stöd av föräldraledighetslagen kan antingen tas ut som en sammanhängande ledighet eller delas upp på högst tre perioder per kalenderår.
Denna begränsning gäller inte ledighet med tillfällig föräldrapenning för vård av barn eller ledighet för föräldrautbildning. Ytterligare perioder får göras om arbetsgivaren medger det.
Med period menas den tid under vilken föräldraledighet tas ut i oavbruten följd. Den kan omfatta en dag, en månad eller annan tidsperiod.
Perioden bryts om ledighetens omfattning ändras eller om annan ledighet än föräldraledighet tas ut.

Ansökan

Ansökan om ledighet bör sökas senast 2 månader före ledighetens början, eller så snart som möjligt.

Vid registrering av barnledighet via Primula webben. Det finns flera alternativ att välja på. Viktigt är att den anställde väljer rätt ledighetsform. Vid samtliga barnledigheter ska barnets personnummer samt arbetstidens förläggning vid deltid anges i meddelanderutan.

Ersättning/löneavdrag

Ersättning vid föräldraledighet regleras i lagen om allmän försäkring  (AFL)  Villkorsavtalen och lokalt avtal om föräldralön.
Vid ledighet görs löneavdrag med 3,3 % av den fasta lönen per månad för varje kalenderdag som ledigheten beviljas. Om ledigheten varar en hel kalendermånad görs avdrag med hela den fasta lönen.
Föräldralön/föräldrapenningtillägget är 10 % av daglönen på lönedelar upp till basbeloppstaket. På lönedelar som överstiger basbeloppstaket är tillägget 90 % av daglönen.
Ersättningen som utbetalas av Försäkringskassan motsvarar ca 80 procent av lönen upp till det s.k. basbeloppstaket.

 

Havandeskapspenning

Rätt till omplacering

En kvinnlig arbetstagare har enligt FleL rätt till omplacering då hon väntar barn och har ett fysiskt påfrestande arbete. En arbetstagare som är gravid, nyss fått barn eller ammar har även rätt till omplacering om hon har en arbetsmiljö som enligt arbetsmiljölagen (AML)  medför en särskild risk för henne eller barnet.

Ansökan om omplacering

Ansökan om omplacering måste göras vid institutionen senast två månader i förväg.

Förutsättningar, ersättningar m.m.

Om arbetsgivaren inte kan ordna omplacering kan havandeskapspenning erhållas från Försäkringskassan. Havandeskapspenning utbetalas från 60:e dagen till och med 11:e dagen före beräknad förlossning. Ersättningen motsvarar den anställdes aktuella sjukpenning.

Ansökan till försäkringskassan

Ansökan om havandeskapspenning ska lämnas till Försäkringskassan av den anställde själv senast en månad innan havandeskapspenningen ska börja gälla. Till ansökan skall moderskapsintyg, utlåtande om omplacering eller utdrag om förhandlingar mellan arbetsgivare och berörd personalorganisation bifogas.

Registrering av ledighet

Eventuell ledighet med havandeskapspenning ska sökas snarast, efter att beslut kommit från Försäkringskassan, via Primula webben. Kopia av beslut ska skickas till lönefunktionen.

Föräldrapenning från Försäkringskassan/Föräldralön resp föräldrapenningtillägg från arbetsgivaren

Allmänt

Föräldrapenning enligt AFL kan betalas ut i samband med barns födelse eller adoption. Föräldrapenning kan tas ut tidigast from 60:e dagen innan barnet beräknas  födas till dess barnet fyller åtta år eller har avslutat första skolåret.

För att få föräldrapenning med sjukpenningbelopp från Försäkringskassan under de första 180 dagarna gäller att man måste ha varit försäkrad för en sjukpenning högre än lägsta nivå (f n 180 kr/dag) i minst 240 dagar i följd närmast före barnet födelse (el beräknade tidpunkten ).
Under 390 dagar, dock längst tills barnet fyller 2 år, är föräldrapenningen (i regel) lika stor som sjukpenningen var vid barnets födelse. Därefter gör FK en omräkning som motsvarar nuvarande lön.

A. När du väntar barn

Föräldrapenningen från FK utbetalas till mamman tidigast fr o m 60:e dagen före beräknad förlossning.

B. För att vårda barnet

Föräldrapenning från FK  betalas ut under högst 480 dagar sammanlagt för föräldrarna, varav 90 dagar med lägsta nivå, när ett barn föds. Vid flerbarnsfödsel utges föräldrapenning med ytterligare 180 dagar för varje barn utöver det första. Man kan välja att ta ut hel, tre fjärdedels, halv, en fjärdedels eller en åttondels dagar.
Antalet dagar med föräldrapenning delas lika mellan föräldrarna. En förälder kan avstå rätten för föräldrapenning till den andra föräldern med undantag av 60 dagar som ger ersättning motsvarande sjukpenningsgrundande inkomst.
Undantag från denna regel gäller att den som har ensam vårdnad har rätt till alla dagarna.

C. För föräldrautbildning

Föräldrapenning från FK kan tas ut, valfritt antal dagar av de totalt 480 dagarna, för att delta i föräldrautbildning strax före eller efter barns födelse. Ersättning kan utbetalas till båda föräldrarna samtidigt.

Anmälan till försäkringskassan

Anmälan till Försäkringskassan gör den anställde själv. Moderskapsintyget ska skickas direkt till försäkringskassan som då skickar ut blanketten "Begäran om föräldrapenning".

Föräldralön

Barn födda fr.o.m. 1 april 2007

SLU:s lokala avtal gäller för blivande föräldrar med barn födda from 1 april 2007 och ersätter ALFAs regler om lön under föräldraledighet.

Ändringarna innebär att:

  • Föräldrapenningtillägget ändras till föräldralön och har ingen koppling till uttagen föräldrapenning från Försäkringskassan.
  • Inga kopior på utbetalningshandlingar ska skickas till lönefunktionen.
  • Föräldralönen betalas ut månadsvis i förhållande till omfattningen enligt beviljad ansökan om ledighet.
  • Det blir enklare för institutionen att följa upp betald semester. Den anställde har semesterrätt för den period som föräldralön tas ut.

Föräldralön kommer att utbetalas under 360 dagar. Med 360 dagar i avtalet avses 360 tillfällen. Det innebär att en ½ dag räknas som ett tillfälle. Alla dagar räknas som tas ut i oavbruten följd dvs. även helgdagar.

Ledigheter för uttag av havandeskapspenning, pappa 10 dgr vid barns födelse och tillfällig fp/sjukt barn berörs ej av avtalet om föräldralön.

Barntillsyn, ej ersättning från Försäkringskassan

Alla föräldrar som får barn har enligt föräldraledighetslagen rätt till hel ledighet till dess barnet är ett och ett halvt år.
Kvinnor har rätt till hel ledighet i samband med barns födelse under minst 7 veckor före den beräknade tidpunkten för förlossningen och 7 veckor efter förlossningen. Om hon inte är ledig av annan orsak är två veckor av denna mammaledighet obligatorisk under tiden före eller efter förlossningen. Mamman har också rätt att vara ledig för att amma barnet. Mammaledigheten behöver inte vara förenad med att föräldrapenning betalas ut.

Anställda kan dessutom med stöd av tjänstledighetsförordningen få längre hel ledighet än till dess barnet fyller ett och halvt år, om det finns särskilda skäl.

En förälder som har ett barn under åtta års ålder eller som inte slutat första skolåret, har rätt enligt föräldraledighetslagen att förkorta den normala arbetstiden med upp till en fjärdedel.

För statsanställda gäller utöver vad som sägs ovan att man kan få förkortning av arbetstiden (partiell ledighet) för vård av barn intill utgången av det skolår då barnet fyllt 12 år eller om det finns särskilda skäl, ännu längre. (Skolår = tiden från höstterminens början till nästa hösttermins början).

Förläggning av ledigheten

Arbetstagaren ska samråda med arbetsgivaren om ledighetens förläggning. Om det kan göras utan olägenhet för arbetstagaren ska han/hon lägga hela ledigheten så att arbetsgivarens verksamhet kan fortgå utan påtaglig störning.
Om arbetsgivaren fattar beslut om att ledigheten ska förläggas på annat sätt än enligt arbetstagarens önskemål ska arbetsgivaren underrätta arbetstagaren och arbetstagarens lokala arbetstagarorganisation om beslutet. Detta ska om möjligt göras senast två veckor före ledighetens början.

Tillfällig föräldrapenning, ersättning från försäkringskassan s.k vab

Allmänt

Tillfällig föräldrapenning enligt AFL betalas ut av Försäkringskassan till förälder eller annan person som tillfälligt behöver stanna hemma från arbetet för vård av barn som inte fyllt 12 år då:

  • barnet är sjukt eller är smittat
  • vid besök på barnavårdscentral, eller annan mottagning inom samhällets förebyggande barnhälsovård
  • när hemarbetande förälder följer sjukt barn till sjukhus
  • när den som brukar ta hand om barnet är sjuk eller smittad

Tillfällig föräldrapenning kan utgå med högst 60 dagar per barn och år. Ytterligare 60 dagarna kan tas ut dock inte vid ordinarie vårdares sjukdom eller smitta. Läkarintyg krävs efter sju dagars frånvaro. Originalet skickas till Försäkringskassan och kopia av intyget skickas  till lönefunktionen.
Om barnet lider av allvarligare sjukdom kan tillfällig föräldrapenning utgå även för barn mellan 12 och 16 år. Kopia av Försäkringskassans beslut ska skickas till lönefunktionen.

Anmälan till arbetsgivaren och Försäkringskassan

Den anställde måste själv göra anmälan till Försäkringskassan senast samma dag ledigheten börjar. Registrering i Primula självservice ska ske så snart som möjligt.

Nybliven pappa eller den andra föräldern

Pappan har rätt till 10 dagar i samband med barns födelse eller adoption. Dagarna kan användas för att närvara vid förlossningen, delta i vården av det nyfödda barnet eller vårda andra barn under 12 år i familjen i samband med födelsen. Pappan har rätt till dessa dagar även om mamman får föräldrapenning. Dagarna får inte användas efter 60:e dagen efter den dag barnet kommit hem från sjukhuset.

Kontaktdagar enligt LSS

Försäkringskassan betalar 10 kontaktdagar per barn och år för barn som omfattas av Lagen om stöd och service till funktionshindrade, (LSS). Dagarna kan tas ut från barnets födelse fram tills barnet fyller 16 år.

Ersättning

Tillfällig föräldrapenning kan utbetalas för hel, tre fjärdedels, halv, fjärdedels eller en åttondels dag beroende på hur lång tid man avstått från arbete.
Ersättningen som utbetalas av Försäkringskassan motsvarar ca 80 procent av lönen upp till det s.k. basbeloppstaket.
Under 10 dagar per år betalar arbetsgivaren 80 procent av den lön som ligger över basbeloppstaket.

Föräldralediga doktorander

Doktorander med doktorandanställning har rätt till föräldraledighet enligt föräldraledighetslagen. 
Doktorand som har en assistentanställning i kombination med utbildningsbidrag har enligt föräldraledigheteslagen rätt till föräldraledighet i anställningen (särskilda regler gäller utbildningsbidrag se nedan).
Vid ledigheten utgår ersättning som för övriga anställda.

Doktorander med utbildningsbidrag får under föräldraledigheten behålla sitt utbildningsbidrag enligt förordning om utbildningsbidrag för doktorander (SFS 1995:938).
Normalt utgår ingen ersättning från Försäkringskassan. Om ersättning utgår från Försäkringskassan och den grundar sig på annan inkomst (tidigare intjänad lön) än nuvarande ska utbildningsbidraget reduceras med mellanskillnaden av det erhållna beloppet och det sjukpenninggrundande belopp som skulle har erhållits på nuvarande anställning.

Annan frånvaro och föräldraledighet

Semester och föräldraledighet

I samband med att man kommer överens om föräldraledigheten ska också semesterledighet planeras in. Normalt ska semestern tas ut innan ledigheten påbörjas, i varje fall om ledigheten ska pågå till årets slut. Minst fyra veckors semester måste tas ut under varje kalenderår även om man tänker vara föräldraledig under året. Semester får inte kombineras med uttag från Försäkringskassan.

För en arbetstagare är alla föräldraledighetsdagar med föräldrapenningtillägg och föräldraledighet med föräldralön semesterlönegrundande.
Föräldraledighet utan föräldrapenning och föräldrapenningtillägg, föräldrapenning enligt lägstanivån samt barntillsyn är inte semesterlönegrundande.
Det förekommer att en partiell föräldraledighet kombineras med annan ledighet utan lön som inte är semesterlönegrundande så att ledigheterna tillsammans utgör 100 procent av arbetstiden. I ett sådant fall har arbetstagaren enligt ALFA endast rätt till semester för den del av ledigheten då föräldrapenningtillägg betalas.

Exempel: 6 mån 50 % ledighet med halv föräldrapenning samt 50 % ledighet för barntillsyn ger rätt till semester för halva ledighetstiden, d.v.s. 3 månader.
Semesterrätten kan också påverkas om uttaget av föräldrapenning från Försäkringskassan inte överensstämmer med begärd ledighet.
Gäller ej vid uttag av föräldralön.

Sjukdom under föräldraledighet

Om en förälder som tar ut föräldrapenning blir så sjuk att han eller hon inte kan vårda barnet kan Försäkringskassan besluta att föräldrapenningen får bytas ut om sjukpenning. OBS!
Det blir inte aktuellt med sjuklön från arbetsgivaren utan Försäkringskassan betalar ut sjukpenning. Arbetsgivaren gör löneavdrag för varje kalenderdag med 3,3 procent av den fasta lönen under de första fjorton dagarna. Från dag femton ska sjukavdrag göras. Om föräldraledigheten löper ut under pågående sjukfall inleds en sjuklöneperiod.


Kontaktinformation

Lönespecialisterna
Löneenheten, Personalavdelningen, SLU

Sidansvarig: PAVD-WEBB@slu.se