Annan ledighet

Senast ändrad: 26 maj 2021

Om den anställde inte är sjuk eller har semester men ändå behöver vara borta från arbetet måste denne ansöka om ledighet. Vid vissa av dessa ledigheter kan lönen behållas men det finns också andra ledigheter som innebär löneavdrag.

Ledighet där lönen kan behållas

(klicka på rubriken för att läsa mer)
Trängande familjeskäl/Släktangelägenhet
Flyttning
Examen eller tentamen
Tjänstgöring inom totalförsvaret

Ledighet utan lön

(klicka på rubriken för att läsa mer)
Annan statlig tidsbegränsad anställning
Annan anställning
Deltid för medarbetare över 65 år
Offentligt uppdrag
Närståendevård
Enskild angelägenhet
Näringsverksamhet
Utlandstjänstgöring
Anställning inom biståndsverksamhet
Allmänna bestämmelser vid ledighet utan lön
 

Trängande familjeskäl/Släktangelägenhet

Enligt lagen (1998:209) om rätt till ledighet av trängande familjeskäl har en arbetstagare har "rätt till ledighet från sin anställing av på grund av trängande familjeskäl som har samband med sjukdom eller olycksfall och som gör arbetstagarens omedelbara närvaro absolut nödvändig" (1§).
Lagen reglerar endast rätten till ledighethet och inte själva frågan om huruvida löneavdrag ska göras eller inte. 

I ALFA (vårt centrala kollektivavtal) 9 kap. 1-7 §§ står att läsa om vid vilka tillfällen arbetstagaren har rätt till ledighet utan löneavdrag. Den s.k. släktangelägenheten står att läsa om i §2 a.

Arbetstagaren får vara ledig utan löneavdrag i följande fall (högst 10 arbetsdagar per kalenderår):

 • vid allvarligare sjukdomsfall (avser sjuktillstånd av livshotande art eller sådant akut sjukdomstillstånd som oundgängligen kräver ingripande av arbetstagaren) - 1 dag
 • dödsfall - 1 dag
 • begravning - 1 dag
 • bouppteckning eller arvskifte - 1 dag

inom egen familj eller närmaste släktkretsen.

Till egen familj eller den närmaste släktkretsen menas: 

 • make/maka
 • registrerad partner  
 • sambo    
 • barn
 • barnbarn  
 • föräldrar (även styv-/fosterföräldrar)  
 • far- och morföräldrar   
 • syskon
 • svärföräldrar (föräldrar till make/maka
 • registrerad partner eller sådan sambo som avses ovan)
 • farbror
 • faster
 • morbror
 • moster
 • syskonbarn
 • svärson
 • svärdotter
 • svåger
 • svägerska

samt – när det är fråga om bouppteckning eller arvskifte (om arbetstagaren är dödsbodelägare, eller enligt lag eller förordning har att företräda dödsbodelägare).

Tillämpning av tid: hänsyn ska tas till tid som går åt till angelägenheten samt eventuell resa som måste göras under arbetstid. Praktisk tillämpning är en dag för angelägenheten och eventuellt en dag för restid vid längre avstånd.

Det finns självklart många andra tillfällen där man också vill vara ledig för en typ av ”släktangelägenhet”, men där måste en annan typ av ledighet, såsom t.ex. semester eller ledighet med löneavdrag (s.k. ”enskild angelägenhet”) användas.


Exempel på ”släktangelägenheter” som sker med löneavdrag (eller semester/kompledighet) och där du därmed inte kan vara ledig med bibehållen lön:

 • Planering och diskussioner inför begravning (såsom t.ex. besök på begravningsbyrå eller möte med präst)
 • Sorgearbete runt dödsfall
 • Begravning av nära vän, även om relationen är väldigt speciell
 • Städ/flytt av boende efter dödsfall
 • Flytt av nära anhörig
 • Medföljande vid anhörigs läkarbesök
 • Hembesök hos nära anhörig för anpassning av bostad, sjukvårdsteam etc.
 • Födelsedagsfirande

För dessa kan mycket väl ledighet beviljas, dock med fullt löneavdrag, om personen inte tar semester eller kompledigt istället.

Det finns också något som kallas närståendevård/närståendepenning, som inte ska blandas ihop med detta. I dessa fall är det försäkringskassan som beslutar om närståendepenning, samt betalar ut ersättning för detta. Hos arbetsgivaren sker fullt löneavdrag. För mer information, se länk till Försäkringskassan hemsida i högermarginalen.

Flyttning

Ledighet kan beviljas utan löneavdrag för en arbetsdag.

Examen eller tentamen

Man kan få ledighet utan löneavdrag under högst fem arbetsdagar per kalenderår för examen eller tentamen. Helt avdrag i övrigt.

Tjänstgöring i totalförsvaret

Huvudregeln är att man får ledighet med helt löneavdrag för tjänstgöring i totalförsvaret. Det finns dock undantag från denna regel, jfr nedan.
Vid repetitionsutbildning (motsvarande) ska i förekommande fall löneutfyllnad betalas ut så att den totala ersättningen, inklusive dagpenning, motsvarar 90 % av den fasta lönen.
Under ledighet för tjänstgöring som reservofficer betalas 25 % av den fasta lönen ut om inte annat överenskommes.  

Ledighet utan lön 

Annan statlig tidsbegränsad anställning

Den som har en statlig tillsvidareanställning skall beviljas ledighet, dock längst två år, för att ha en annan statlig tidsbegränsad anställning. Om det finns särskilda skäl kan längre ledighet beviljas. Tidsbegränsningen av ledigheten till max två år gäller inte för sådan anställning som får tidsbegränsas för längre tid än tre år enligt Högskoleförordningen eller förordningen för SLU.

Annan anställning

Enligt tjänstledighetsförordningen (SFS 1991:1747) kan en arbetstagare beviljas ledighet även för annan anställning än vad som anges ovan, dock endast om det finns särskilda skäl för detta och det kan ske utan olägenhet för myndighetens verksamhet. Någon uttrycklig rätt till sådan ledighet finns således inte. Enligt ALFA får ledigheten omfatta högst sex månader, om det inte finns starka skäl för annat. Beslut fattas av prefekt (motsv).

Deltid för medarbetare över 65 år

För att möjliggöra för ett längre arbetsliv finns en möjlighet enligt de centrala avtalen för arbetsgivaren att bevilja tjänstledighet på deltid för medarbetare mellan 65 och 67 år. Personalchefen har beslutat om en särskild handläggningsordning för den medarbetare mellan 65 och 67 år som önskar arbeta deltid.

Offentligt uppdrag

För offentligt uppdrag görs helt löneavdrag den tid som behövs för uppdragets utförande. Med offentligt uppdrag avses ett uppdrag (ej anställning) som nämndeman, ett uppdrag vid statlig eller kommunal myndighet eller ett uppdrag på grund av allmänna val eller val inom den kommunala representationen.

Närståendevård

Man kan få ledigt med helt avdrag för dag då närståendepenning utgår i samband med att man vårdar svårt sjuk närstående i hemmet eller i annan enskild bostad. Närståendepenning beviljas av försäkringskassan, se länk Försäkringskassan i högermarginalen. En kopia på Försäkringskassans beslut om närståendepenning bifogas ledighetsansökan. 

Enskild angelägenhet

Någon rätt till ledighet för enskild angelägenhet i andra fall än de som beskrivits ovan finns inte. En prövning får ske i varje enskilt fall. Vid partiell tjänstledighet ska arbetsgivaren särskilt ta hänsyn till arbetstagarens familjesociala förhållanden. Ledighet för enskild angelägenhet bör beviljas endast om det finns särskilda skäl och det kan ske utan olägenhet för verksamheten. SLU:s policy är att vara restriktiv i detta avseende.

Näringsverksamhet

Enligt lagen om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet (SFS 1997:1293) har en arbetstagare rätt att vara ledig från sin anställning under högst sex månader för att bedriva näringsverksamhet ("egen företagare"). Verksamheten får inte konkurrera med arbetsgivarens verksamhet och ledigheten får inte heller innebära väsentlig olägenhet för arbetsgivarens verksamhet. Förutsättningen är att man varit anställd de senaste 6 månaderna eller sammanlagt minst 12 månader under de senaste två åren. Beslut fattas av prefekt (motsv).

Utlandstjänstgöring

En arbetstagare vars respektive är anställd hos statlig myndighet och stationerad utomlands bör beviljas ledighet för att vistas tillsammans med sin respektive på stationeringsorten om det inte finns synnerliga skäl för något annat. Ledigheten får omfatta sammanlagt högst fyra år eller, om den respektive är anställd inom utrikesförvaltningen, sammanlagt högst 12 år. 

Anställning inom biståndsverksamheten

En arbetstagare bör beviljas tjänstledighet för anställning utomlands inom offentlig eller privat biståndsverksamhet, om det inte finns synnerliga skäl för något annat. En arbetstagare vars make är tjänstledig enligt ovan bör beviljas tjänstledighet under sammanlagt 4 år för att vistas tillsammans med maken på stationeringsorten utomlands om det inte finns synnerliga skäl för annat.

Exportfrämjande verksamhet

En arbetstagare bör beviljas tjänstledighet för verksamhet som bedrivs utomlands i syfte att befrämja svensk export. Även make till sådana arbetstagare kan få ledighet sammanlagt högst fyra år för utlandsvistelsen.

Allmänna bestämmelser vid ledighet utan lön

Ledighet för längre tider bör i regel inte beviljas den som varit anställd bara en kortare tid (= c:a ett år) hos myndigheten. Normalt bör ledighet inte medges från vikariatsanställning.

Åter sidans topp


Kontaktinformation

Lönespecialisterna
Löneenheten, Personalavdelningen, SLU

Sidansvarig: PAVD-WEBB@slu.se