Ledighet och semester

Senast ändrad: 03 september 2021

Ledighet kan erhållas av många olika skäl. Vissa ledigheter är reglerade i lag eller annan förordning (lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning, föräldraledighetslagen m fl). Andra regleras i de centrala Villkorsavtalen och lokala avtal, t.ex. lön under föräldraledighet, lön under ledighet i övrigt, föräldralön m.m.

Ansökan

Ansökan om ledighet ska i god tid sökas via Primula självservice.

Vid ledighet för fackliga uppdrag, ledighet enligt trygghetsavtalet och delpension används olika blanketter som hittas på blankettsidan. Prefekt (motsv) lämnar yttrande om dessa typer av ledighet, medan HR-enheten eller rektor fattar beslut om såväl ledighet som löneavdrag.

Beslut

I de flesta fall är det prefekt/motsv som beslutar om ledigheter. I följande fall fattas beslut vid personalavdelningen:

  • fackliga uppdrag
  • ledighet enligt trygghetsavtalet
  • delpension

Yttrande

I de fall prefekt (motsv) inte beslutar om ledigheten, se ovan ska prefekt (motsv) tillstyrka alternativt avstyrka ledigheten. Vid avstyrkan ska skäl anges.

Löneavdrag

Beslut om löneavdrag kan endast ske i enlighet med gällande lag/avtal.

Arbetstidslista

Vid ledighet som varaktigt medför ändrade tjänstgöringsförhållanden ska ny arbetstidslista sändas till personalavdelningen. Med varaktigt avses ledighet om fyra veckor eller längre.

Överprövning

Beslut om att avslå en ledighetsansökan går i de allra flesta fall inte att överklaga. Det normala är istället att en arbetsgivare som vill avslå en ledighetsansökan ska informera arbetstagarens fackliga organisation (om hen är organiserad) innan beslutet fattas. Facket kan begära förhandling i frågan. Information/ förhandling i samband med avslag på ledighetsansökan hanteras på institutionsnivå. Tag dock gärna kontakt med HR-enheten.

Inräknande av arbetsfria dagar i ledighet

Ledigheter åtskilda av en eller flera arbetsfria dagar (t ex fridagar, lördagar, söndagar) och ledigheterna har ej skilda orsaker: den senare ledigheten ska omfatta även mellanliggande dag/ dagar som t ex sön- och helgdagar samt fridagar.

Exempel:
Föräldraledighet för barns födelse söks t o m fredag och ny föräldraledighet  söks fr o m måndag. Då ska löneavdrag ske även för lördag och söndag.

Om ledigheten däremot har skilda orsaker omfattas inte de mellanliggande dagarna:

Exempel:
Semester söks t o m fredag och ledighet för enskild angelägenhet söks fr o m måndag. Full lön för lördag och söndag utgår.

Ledigheter får dock inte "varvas" med semester för att lördagar, söndagar m.fl. ska slippa avräknas som ledighetsdagar med löneavdrag.

Förläggningsfrågor m.m. vid ledighet med helt löneavdrag

Ledigheten ska förläggas i samråd mellan institutionen (motsv) och arbetstagaren. Därvid bör givetvis arbetsläget vid institutionen beaktas. Ledighet medges normalt inte i anslutning till semester om arbetstagaren har outtagen semester kvar.

Undantag: de outtagna semesterdagarna är redan planerade (enligt semesterplan) att uttas vid visst tillfälle.

Vid partiell ledighet gäller följande riktlinjer: Avstämningsperiod för arbetstidsuttag är högst två veckor för personal med s.k. kontorsarbetstid.


Kontaktinformation

Lönespecialisterna
Löneenheten, Personalavdelningen, SLU

Sidansvarig: PAVD-WEBB@slu.se