Utnämning av prefekt

Senast ändrad: 03 september 2021

SLU:s institutioner har prefektstyre och har därmed en linjeorganisation där dekan är prefektens chef. Denna ordning medför att dekan utser prefekter.

Den akademiska miljön är dock både av tradition och nödvändighet kollegial och decentraliserad och prefekt har tidigare utsetts genom val. Samtidigt har utvecklingen medfört att samverkan mellan institutioner blivit allt viktigare och därmed också kraven på att fakultetsledningarna har ett direkt inflytande på institutionernas agerande. Ett modernt universitet måste därför kombinera den traditionella kollegiala akademiska modellen med en för andra organisationer mer normal linjeorganisation där ansvarskedjan är entydig. Prefektens uppdrag kommer huvudsakligen från dekan och rektor men prefekten representerar också sin institution med ansvar att utveckla forskning och utbildning inom institutionens ämnesområden. Prefekten måste därför åtnjuta kollegernas förtroende.

Institutionens möjligheter att själv styra över sina angelägenheter är i en renodlad linjemodell med prefektstyre formellt små och de minskas ytterligare om inte något valförfarande tillämpas då prefekterna utses. Vid SLU tillämpas en strikt linjeorganisation och prefektstyre, vilket alltså medför ett litet formellt kollegialt inflytande. Utnämningsprocessen likväl som institutionernas interna organisation bör därför modifieras så att det kollegiala inflytandet och institutionernas självständiga roll i tillräcklig mån kan upprätthållas.

Utnämning av prefekt

Samtliga anställda vid en institution har under den 3:e månaden före prefekts tillträde rätt att till dekanus föreslå kandidater. Dekan utser därefter prefekt.

Prefekt utses för en treårsperiod, vanligen kalenderår. Om en prefekts och dekans mandatperiod sammanfaller bör dekan, om hon/han inte avser att kandidera för ytterligare en mandatperiod, förlänga prefektens förordnande med sex månader i syfte att ge den tillträdande dekanen möjlighet att utse prefekt.                

Om en prefekt avgår och det återstår mer än ett år av mandatperioden förfars på samma sätt som anges i föregående stycke. Dekan kan utse en tillförordnad prefekt för den tid det beräknas ta att rekrytera en ny prefekt. Om en prefekt avgår och det återstår mindre än ett år av mandatperioden får dekan utse en tillförordnad prefekt för återstoden av perioden.


Kontaktinformation

HR-enheten, Personalavdelningen SLU

Sidansvarig: PAVD-WEBB@slu.se