Utlandsstationering (URA)

Senast ändrad: 21 september 2020

En utlandsstationering kan utföras i annat land utanför Sverige genom Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands (URA) eller under en utrikes tjänsteresa och förrättning.

Huruvida tjänstgöringen är att betrakta som en utlandsstationering enligt URA eller som en utrikes tjänsteresa beror på uppdragets karaktär, förhållanden på tjänstgöringsorten och arbetstagarens situation. Om arbetstagaren ska bo på hotell och äta sina måltider på restaurang är det i normalfallet att betrakta som en tjänsteresa. Om arbetstagaren däremot kommer att leva ”så som den gör hemma ”dvs. ska bo i lägenhet eller hus, sköta inhandling och tillredning av mat själv etc. är det att se som en utlandsstationering. Det är arbetsgivaren (prefekt eller motsvarande i samråd med personalspecialist) som gör bedömningen och fattar beslut om vilken form som är lämplig i det enskilda fallet.

Utlandsstationering

Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands (URA) används för medarbetare som under sin tjänstgöring ska vara stationerade utomlands. Avtalet ger möjlighet för arbetsgivaren att komma överens med arbetstagaren om anställningsvillkor utifrån verksamhetens krav, uppdragets karaktär och arbetstagarens situation. Med stöd av URA kan SLU anställa medarbetare tidsbegränsat för utlandstjänstgöring och tidigare begränsning gällande tjänstgöringens längd (minst 3 månader) finns inte längre.

Innan en arbetstagare reser, ska ett kontrakt upprättas mellan SLU och arbetstagaren där det anges vilka villkor som gäller under utlandstjänstgöringen. Exempel på detta är pension och försäkring, ersättning för kostnader för bostad, flyttning och ev. hemresor. Även medföljande familjemedlemmar kan omfattas av förmåner och villkor kopplade till arbetstagarens utlandstjänstgöring. Om så, ska detta också regleras i kontraktet. 

Försäkring

Inför utlandstjänstgöringen är det viktigt att institutionen tecknar rätt försäkring för medarbetaren. Vilken försäkring som gäller för utrikes tjänsteresa och för utlandsstationering enligt URA finner du på Kammarkollegets webbplats.

Kan vem som helst utlandsstationeras?

Nej. Statliga myndigheter har som tidigare beskrivits inga möjligheter att ha anställda medarbetare utomlands på annat sätt än via utrikes tjänsteresa eller genom utlandsstationering med stöd av URA-avtalet. Att anställa en person som anses vara stadigvarande boende (ur folkbokföring, inkomstskatt -och socialförsäkringshänseende) i det land utlandstjänstgöringen ska utföras ses som en lokalanställning vilket svenska myndigheter inte kan göra.

Hur går det till?

Inför tecknande av URA-kontrakt, kontakta din HR-specialist vid HR-enheten som förser med aktuell URA-kontraktsmall och som kan ge stöd i processen med upprättandet av URA-kontraktet.

Utbildning URA hösten 2020

Under hösten ges två utbildningstillfällen i URA. Utbildningen omfattar 1,5 timmar och ger färdigheter i att lägga upp ett URA-kontrakt utifrån URA-mallen, att klarlägga ersättningar och villkor som kontraktsmallen tar upp, samt vilka villkor som gäller försäkring samt arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar osv. vid utsändning av medarbetare.

Det kommer även att finnas gott om möjlighet att ställa frågor.

Målgrupp: Utbildningen vänder sig både till administratörer med personalroll och till prefekter/motsv och administrativa chefer som önskar få en större förståelse och inblick i vad URA innebär. 

Utbildningstillfällen under hösten 2020;

21 september, 09.30 - 11.00, lokal Wången, Ulls hus plan 3
9 november, 09.30 - 11.00, lokal Wången, Ulls hus plan 3

Utbildningen kan följas både på plats eller via videouppkoppling. Föranmälan krävs, då vi om vi får in många anmälningar behöver se över att ev boka en större lokal. Anmäl dig genom att skicka ett e-mail till eva.borgert@slu.se.


Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen, SLU               

Sidansvarig: hradm@slu.se