Utlandsstationering (URA)

Senast ändrad: 22 december 2021

En utlandsstationering kan utföras i annat land utanför Sverige genom Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands (URA) eller under en utrikes tjänsteresa och förrättning.

URA eller tjänsteresa?

Huruvida tjänstgöringen är att betrakta som en utlandsstationering enligt URA eller som en utrikes tjänsteresa beror på uppdragets karaktär, förhållanden på tjänstgöringsorten och arbetstagarens situation. Om arbetstagaren ska bo på hotell och äta sina måltider på restaurang är det i normalfallet att betrakta som en tjänsteresa. Om arbetstagaren däremot kommer att leva ”så som den gör hemma ”dvs. ska bo i lägenhet eller hus, sköta inhandling och tillredning av mat själv etc. är det att se som en utlandsstationering. Det är arbetsgivaren (prefekt eller motsvarande i samråd med HR-specialist) som gör bedömningen och fattar beslut om vilken form som är lämplig i det enskilda fallet.

Utlandsstationering enligt URA

Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands (URA) används för medarbetare som under sin tjänstgöring ska vara stationerade utomlands under en tidsbegränsad period. Avtalet ger möjlighet för arbetsgivaren att komma överens med arbetstagaren om anställningsvillkor utifrån verksamhetens krav, uppdragets karaktär och arbetstagarens situation.

Med stöd av URA kan SLU anställa medarbetare tidsbegränsat för utlandstjänstgöring och tidigare begränsning gällande tjänstgöringens längd (minst 3 månader) finns inte längre. 

Innan en arbetstagare reser, ska ett URA-kontrakt upprättas mellan SLU och arbetstagaren, där det anges vilka villkor som gäller under utlandstjänstgöringen. Exempel på detta är pension och försäkring, ersättning för kostnader för bostad, flyttning och ev. hemresor. Även medföljande familjemedlemmar kan omfattas av förmåner och villkor kopplade till arbetstagarens utlandstjänstgöring. Om så, ska detta också regleras i kontraktet. 

Försäkring

Inför utlandstjänstgöringen är det viktigt att institutionen tecknar rätt försäkring för medarbetaren.

Försäkring för utlandsstationerade ska tecknas för hela utlandstjänstgöringen för den anställde och eventuellt medföljande familj. Teckna försäkringen i god tid, minst en månad i förväg. Utlandskontraktet ska vara klart och URA-Försäkringen ska vara tecknad före avresan. Försäkringen gäller under tjänstgöringstiden och under resan till och från tjänstgöringslandet. Både den anställde och medföljande familj bibehåller alla förmåner i Sverige under utlandstjänstgöringen, vilket innebär att alla kvarstår i den svenska socialförsäkringen.

Vilken försäkring som gäller för utrikes tjänsteresa och för utlandsstationering enligt URA finner du på Kammarkollegets webbplats.

Kan vem som helst utlandsstationeras?

Nej. Statliga myndigheter har som tidigare beskrivits inga möjligheter att ha anställda medarbetare att arbeta på distans utomlands, utan tjänstgöring utomlands kan bara ske antingen genom utrikes tjänsteresa eller genom utlandsstationering med stöd av URA-avtalet. Att anställa en person som anses vara stadigvarande boende (ur folkbokföring, inkomstskatt -och socialförsäkringshänseende) i det land utlandstjänstgöringen ska utföras ses som en lokalanställning vilket svenska myndigheter inte kan göra.

Hur går det till?

Inför tecknande av URA-kontrakt, kontakta din HR-specialist vid HR-enheten som kan ge stöd i processen med upprättandet av URA-kontraktet.

URA-kontraktet ska upprättas på svenska, men medarbetaren eller den blivande medarbetaren kan ta del av kontraktsmallen i sin helhet på engelska, om den så önskar. Mallen för URA-kontrakt kan laddas ner nedan.

URA kontraktsmall inklusive checklistor (svenska)
URA kontraktsmall, engelsk version (read only)


Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen, SLU