Doktorandanställning

Senast ändrad: 03 september 2021

Om forskarutbildning och tillträde till forskarutbildning finns regler i Högskoleförordningen (HF), kap 6-7. Se även Högskoleverkets information i på webbsidan Studera.nu.

För att kunna bli antagen till forskarutbildning måste man ha någon form av studiefinansiering. Doktorandanställning är den normala försörjningsformen för doktorander vid SLU. Finansiering av försörjningen med hjälp av utbildningsbidrag är inte tillåtna vid SLU för doktorander som antas efter 1 januari 2013.

I undantagsfall kan det också förekomma att en redan anställd person medges ägna sig åt forskarstudier inom ramen för sin anställning vid SLU.

Doktorandanställning

För anställning som doktorand finns regler i HF, kap 5.

En anställning som doktorand ska vara på heltid. Om en doktorand begär det får anställningen avse arbete på deltid, dock lägst 50 procent av heltid. Anställningen ska vara tidsbegränsad och gälla till en viss tidpunkt, och får pågå längst ett år efter avlagd doktorsexamen.

Anställningstiden som doktorand får omfatta sammanlagt högst åtta år, men utbildningstiden får motsvara maximalt fyra år på heltid. Vid forskarstudier som skall avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar forskarutbildning på heltid under två år. Den sammanlagda anställningstiden får vara längre om det finns särskilda skäl. Sådana skäl kan vara ledighet på grund av sjukdom, ledighet för tjänstgöring inom totalförsvaret eller för förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning, men får i begränsad omfattning (högst 20 procent) arbeta med utbildning, forskning, konstnärlig forskning och administration.

Lönen regleras genom ett lokalt avtal kallat Doktorandstegen. Justering av lönen görs vid ett års anställning, genomfört halvtidsseminarium eller avlagd licentiatexamen, när doktoranden uppnått tre års nettostudietid vid avlagd doktorsexamen.

Med anställning som doktorand följer avtalsenliga förmåner som t ex semester, ersättning för läkarvård och läkemedel.


Kontaktinformation

HR-enheten, Personalavdelningen SLU