Anställning av utländsk medborgare

Senast ändrad: 22 oktober 2018

Nordisk medborgare

För medborgare i Danmark, Finland, Island och Norge råder passfrihet, och de är också undantagna från krav på registrering eller uppehålls- och arbetstillstånd.

EU/EES-medborgare

Högst tre månader

En medborgare i ett EU/EES-land har rätt att resa in i, vistas i och också arbeta i Sverige utan uppehålls- eller arbetstillstånd om vistelsen varar högst tre månader.

Vid inresan i Sverige behöver medborgare i EU/EES-länderna och deras familjemedlemmar ha ett giltigt pass eller ett identitetskort där medborgarskapet framgår.

Uppehållsrätt (mer än tre månader) 

Fr o m den 30 april 2006 behöver EU/EES-medborgare inte längre uppehållstillstånd om de vill vara i Sverige mer än tre månader. Istället ska de registrera sig.

En EU/EES medborgare som är arbetstagare, studerande eller som har tillräckliga medel för sin försörjning har uppehållsrätt i Sverige. Med uppehållsrätt menas att en EU/EES-medborgare och hans eller hennes familjemedlemmar får vistas i Sverige mer än tre månader utan uppehållstillstånd. En person som vill ha uppehållsrätt ska registrera sig hos Migrationsverket senast tre månader efter inresan.

Familjemedlemmar som inte är EU/EES-medborgare skall istället ansöka om uppehållskort.

Följande länder ingår f n i EU:
Belgien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

EES-länder:
För medborgare i Island, Norge och Lichtenstein gäller samma regler om uppehållsrätt och fri rörlighet som i EU-länderna.

Observera att EES-avtalet inte påverkar nordiska medborgares rätt att bo och arbeta i Sverige. För dem gäller istället det nordiska avtalet, jfr ovan!

Vilka handlingar behövs för att få uppehållsrätt?

För att registrera sig (jfr ovan) skall man senast tre månader efter inresan fylla i en blankett med en begäran om registrering av uppehållsrätt. Bestyrkta kopior på giltigt pass eller identitetskort skall bifogas. Man ska också bifoga handlingar som gäller för någon av nedanstående kategorier:

Arbetstagare

Den som ska arbeta i Sverige måste till sin begäran om registrering för uppehållsrätt bifoga ett anställningsbevis från arbetsgivaren där anställningstiden och anställningsformen framgår.

Övriga kategorier

Även andra kategorier än arbetstagare kan få uppehållsrätt, t ex studerande, egna företagare, personer med ”tillräcklig försörjning”, familjemedlemmar som är EU/EES-medborgare m fl.

Övriga utländska medborgare

Schweiz har ett särskilt avtal med EU om fri rörlighet. Medborgare i Schweiz måste dock ansöka om uppehållstillstånd om de vill stanna längre än tre månader. 

För alla andra som vill arbeta i Sverige och inte är EU/EES-medborgare eller nordisk medborgare gäller att man måste ha arbetstillstånd. Tillståndet skall vara klart och infört i passet före inresan i Sverige. För arbete under längre tid än tre månader behövs också ett uppehållstillstånd.

Studerande som beviljats uppehållstillstånd för universitets- eller högskolestudier är dock undantagna från kravet på arbetstillstånd under uppehållstillståndets giltighetstid.

Ansökan om arbets- och uppehållstillstånd, registrering för uppehållsrätt etc

Mer detaljerade upplysningar om regelverket och om hur man går tillväga vid ansökan/registrering finns på Migrationsverkets hemsida: www.migrationsverket.se

Anställning av tredjelandsmedborgare

Den som anställer en medborgare från ett land som inte är medlem i EU, EES-stat eller Schweiz ska från den 1 augusti 2013 meddela Skatteverket detta.

Förändringen beror på en lagändring till följd av EU:s direktiv 2009/52/EG om minimistandarder för sanktioner och åtgärder mot arbetsgivare för tredjelandsmedborgare som vistas olagligt.

Du meddelar Skatteverket om att du anställt en tredjelandsmedborgare på blanketten "Underrättelse Anställning av utlänning" senast den 12:e i månaden efter anställningen påbörjades.

Lagen säger också att den som anställer en tredjelandsmedborgare, innan anställningen påbörjas, ska kontrollera att tredjelandsmedborgaren har

  • giltigt uppehållstillstånd eller motsvarande handling samt
  • spara en kopia av handlingen i 12 månader efter anställningen upphör.

En tredjelandsmedborgare som samtidigt är medborgare i ett EU-land, EES-stat eller Schweiz, det vill säga har dubbelt medborgarskap, berörs inte av de nya reglerna.

Migrationsverket har mer information för dig som ska anställa en eller flera tredjelandsmedborgare.

 

Sidansvarig: hradm@slu.se