Anställning av minderårig

Senast ändrad: 03 september 2021

Allmänt

Med minderårig avses den som  ej fyllt 18 år  De grundläggande reglerna för minderåriga i arbetslivet återfinns i arbetsmiljölagens 5 kapitel och Minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3) på Arbetsmiljöverkets hemsida.

För alla minderåriga gäller att de arbetsuppgifter som åläggs dem ska väljas med stor omsorg och med särskild hänsyn till deras fysiska och psykiska förutsättningar. Betryggande säkerhet ska ges mot olycksfall, belastningsskador, överansträngning, extrema klimatförhållanden, skador från buller och vibrationer och andra förhållanden som kan medföra skadlig inverkan på den minderåriges hälsa och utveckling i fysiskt, psykiskt eller socialt avseende. 

Det är mycket viktigt att den minderårige får den handledning, utbildning och instruktion som behövs ur skyddssynpunkt. Arbetet skall ske under ledning och tillsyn av lämplig person som fått instruktioner om sitt ansvar. Vidare skall skyddsombud underrättas om var och till vilka arbetsuppgifter en minderårig skall anlitas, jfr nedan under punkt 1.8.5.

De vanligaste olycksfallsorsakerna bland minderåriga är skärskador med kniv eller andra verktyg samt fallskador. Växande människor är särskilt känsliga för tunga manuella lyft liksom för arbetsuppgifter som medför alltför ensidiga arbetsrörelser.
Minderåriga bör inte heller placeras i arbete som innebär påfrestningar psykiskt eller socialt, t ex ensamarbete utan kontakt med arbetskamrater eller handledare.

I kungörelse (AFS 1996:1) finns som bilaga 1 en förteckning över riskfyllda arbetsuppgifter som är förbjudna med vissa undantag som nämns i 5 §. I bilaga 2 till kungörelsen förtecknas riskfyllda arbetsuppgifter som är helt förbjudna för minderåriga.

Vid osäkerhet om huruvida arbetsuppgift får åläggas en minderårig (= ej fyllt 18 år) så tag kontakt med skyddsingenjören.

Särskilda bestämmelser för den som ej fyllt 13 år

I princip gäller förbud mot arbete före 13 års ålder.

Särskilda bestämmelser för den som ej fyllt 16 år

Före det kalenderår man fyller 16 år tillåts bara lättare arbeten. Det samma gäller även äldre minderårig som inte fullgjort sin skolplikt. Som exempel på lättare arbeten kan nämnas arbete vid dator, postsortering, kopiering, annat sorterings- och plockningsarbete, ogräsrensning, bärplockning och annat lätt jordbruksarbete, enklare tekniskt (finmekaniskt) arbete, räknings- och kontrollarbete m m.

Arbetstiden skall förläggas mellan kl 6 och 20.

Förteckning över arbetsuppgifter

Några centrala riktlinjer för vad minderåriga får göra eller inte bör göra vid SLU har inte utarbetats. Istället bör det tas fram förteckningar på varje institution (motsv) över förbjudna resp tillåtna arbeten för minderåriga. Vägledande därvid är givetvis reglerna i arbetsmiljölagen om minderåriga. Rent allmänt rekommenderas institutionerna (motsv) att i möjligaste mån undvika att anlita den som ej fyllt 16 år eller ej gått ut skolan.

Instruktioner, information, förfrågningar

Med utgångspunkt från förteckningarna ska det på institutionen (motsv) finnas instruktioner för de minderåriga som anställs. Instruktionerna skall vara utarbetade i samråd med skyddsombud, och skyddsombudet skall också informeras när man avser att anställa en minderårig.

Av instruktionerna ska framgå vad de minderåriga får eller inte får utföra.
Prefekt (motsv) har ansvaret för att instruktionerna efterlevs, men även arbetsledaren har ett ansvar.

Instruktion skall kvitteras av den minderårige och av berörd arbetsledare.

Om den minderårige är under 16 eller inte har fullgjort sin skolplikt ska vårdnadshavaren informeras om arbetsuppgifter och skyddsförhållanden och också ge sitt tillstånd  till att den minderåriga får arbeta.

Frågor rörande arbetsuppgifter, ansvar etc besvaras av personalavdelningens personalspecialister.


Kontaktinformation

HR-enheten, Personalavdelningen SLU

Sidansvarig: PAVD-WEBB@slu.se