Introduktion av nyanställd

Senast ändrad: 03 september 2021

En ny medarbetare kommer med förväntningar på sin nya arbetsplats, hög motivation och nyfikenhet. En ny medarbetare kan också känna sig osäker, okunnig och ensam. Målet med introduktionen är att alla nyanställda ska få en väl planerad introduktion som underlättar för dem att snabbt komma in i arbetet, känna trivsel på arbetsplatsen och delaktighet i SLU:s verksamhet.

SLU bedriver verksamhet på ett flertal olika orter. Därför har vi valt att dela upp introduktionen i tre steg:

 1. Arbetsplatsintroduktion; genomförs på institutionen
 2. Universitetsintroduktion steg 1; genomförs på respektive huvudort
 3. Universitetsintroduktion steg 2; genomförs i Uppsala

Ansvariga

Prefekt/motsvarande ansvarar för att arbetsplatsintroduktion genomförs samt för att uppföljningssamtal hålls under och efter introduktionen.
 
För universitetsintroduktion steg 1 ansvarar personalhandläggaren på orten med hjälp av ortsadministrationen samt respektive fakultetskansli. Personalavdelningen ansvarar för och anordnar universitetsintroduktion steg 2.

Vem är i behov av introduktion?

Det är inte bara nya medarbetare som är i behov av en planerad introduktion. Det kan också vara bra att genomföra en introduktion för anställda som varit borta från arbetet en längre tid. Anställda som blir befordrade eller omplacerade till nya arbetsuppgifter kan också vara aktuella för arbetsplatsintroduktion eller möjligen universitetsintroduktion steg 1. 

Arbetsplatsintroduktion

Arbetsplatsintroduktionen utformas individuellt, eftersom behovet av introduktion kan variera med hänsyn till den nya medarbetarens bakgrund och anställningstid. Det är lämpligt att utse en fadder som tar hand om den nya medarbetaren under den första tiden. Faddern ska vara någon som finns i den nyanställdas närhet och som fått tid avsatt för uppdraget.
 
Arbetsplatsintroduktionen vänder sig till alla nya medarbetare.

Arbetsplatsintroduktionen ska

 • ge kännedom om formella och informella regler/rutiner
 • fungera som inslussning i de nya arbetsuppgifterna
 • ge den nya medarbetaren möjlighet att lära känna sina arbetskamrater
 • utformas individuellt för varje individ

Nedan finns en checklista över punkter som är viktiga att ta upp vid arbetsplatsintroduktionen. Varje arbetsplats har sina förutsättningar, därför ska checklistan ses som en vägledning när ni upprättar en lokal checklista/introduktionsplan.

Checklista - Arbetsplatsintroduktion  
Aktiviteter före första arbetsdagen

 1. Utse en fadder
 2. Ordna arbetsplatsen; t ex kontorsmaterial, namnskylt, postfack, telefon och dator
 3. Informera övriga anställda om nyanställningen
 4. Anställningsbeslut skall vara klart
 5. Första arbetsdagarna
 6. Hälsa välkommen, presentera arbetskamrater, och arbetsplats
 7. Presentera arbetsplatsens målsättning, organisation och policydokument
 8. Gå igenom administrativa rutiner såsom nycklar, larm, posthantering, lokalbokning m.m.
 9. Informera om anställningsvillkor, arbetstider, ledigheter m.m.
 10. Gör en rundvandring i lokalerna
 11. Introducera arbetsuppgifterna
 12. Boka in möten med personer som är viktiga för den nya medarbetarens arbete
 13. Informera om interna informationskanaler
 14. Boka in kontinuerliga möten för uppföljning av introduktionen med den nyanställde, fadder och ansvarig chef
 15. Träffa skyddsombud
 16. Gå igenom eventuella regler för sekretess
 17. Informera om rutiner för brandlarm och utrymning
 18. Boka in universitetsintroduktion, steg 1 och 2

Universitetsintroduktion, steg 1

Steg 1-introduktionen genomförs under cirka en halvdag och syftar till att ge en inblick i den verksamhet som bedrivs på orten samt att ge information om olika personalrelaterade frågor. Ortsbegreppet är tänkt att avse de fyra huvudorterna Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala. Denna introduktionen vänder sig till personer som har en anställning på minst sex månader.
 
Förslaget nedan ska ses som en vägledning. Det är upp till varje ort att utforma ett eget program.

Förslag till universitetsintroduktion steg 1
 
Verksamhet på orten

 • Kort presentation av fakulteten/fakulteterna, institutionerna, historik m.m.
 • Ortsanknytning till viss forskning/forskingsområden
 • Presentation av nyckelpersoner på orten
 • Ortsadministrationen
 • Personalfrågor
 • IT-poolen/motsvarande
 • Mitt SLU
 • Presentation av de fackliga personalorganisationerna
 • Dagen avslutas med en rundvandring på campusområdet.

Universitetsintroduktion, steg 2

Universitetsintroduktion steg 2 syftar till att informera om SLU:s organisation, ansvarsområden, mål och policydokument och ska ge den nya medarbetaren en övergripande bild av SLU:s verksamhet. Under steg 2-introduktionen får den nyanställda möjligheten att möta representanter från SLU:s ledning och universitetsadministration. Denna introduktion vänder sig till nya medarbetare som får en tillsvidare anställning eller är anställd för ett år eller mer.

Universitetsintroduktion steg 2 - möt ledning och administration

 • Rektor presenterar SLU:s ansvarsområden och mål
 • Universitetsdirektören presenterar universitetsadministrationen
 • Utbildningsavdelningen berättar om utbildningsfrågor
 • Personaldirektören informerar om universitetsövergripande personalfrågor
 • Verksamhetsinblick, t ex studiebesök

Information om när introduktionsdagarna är får prefekt/chef och personalroll av personalavdelningen. Informationen ska sedan informeras vidare till de nyanställda.

Aktuella riktlinjer

Introduktion vid SLU.
Fastställd av rektor 2005-06-20 Dnr SLU ua 16.61-1390/05 

Introduktion av chefer med personalansvar vid SLU
Dnr SLU ua 2020.2.5.1-3520


Kontaktinformation

HR-enheten, Personalavdelningen SLU

Sidansvarig: PAVD-WEBB@slu.se