Rast och måltidsuppehåll

Senast ändrad: 22 oktober 2018

Med stöd av allmänt löne- och förmånsavtal (ALFA) 1 kap 3 § sluter parterna följande lokala kollektivavtal. Avtalet gäller som en komplettering till tidigare träffade lokala kollektivavtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för arbetstagare med s.k. kontorsarbetstid respektive arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar m.m. för arbetstagare med s.k listtjänstgöring.

Lokalt kollektivavtal


Följande avvikelser görs från arbetstidslagens regler om rast:

  • Rast skall omfatta minst 30 minuter.
  • Endast en rast behöver läggas in när sammanhängande tjänstgöring är mer än 6 timmar men högst 10 timmar eller vid flexibel arbetstid (rasten skall vara förlagd inom den fasta tiden).
  • Rast får bytas ut mot måltidsuppehåll när den sammanhängande tjänstgöringen under ett arbetspass är mer än 5 men högst 6 timmar.
  • Rast får bytas ut mot måltidsuppehåll när den sammanhängande tjänstgöringen under ett arbetspass är mer än 6 timmar och tjänstgöringen till minst hälften är förlagd till 22.00 - 06.00.


Ikraftträdande

Detta avtal gäller tills vidare från och med 2000-02-01 och har längst samma giltighetstid som ALFA. Uppsägningstiden är tre månader.

Anmärkning

Tid för måltidsuppehåll räknas som arbetstid.

 

Sidansvarig: hradm@slu.se