Arbetstid

Senast ändrad: 22 oktober 2018

Sex lokala arbetstidsavtal har träffats vid SLU, och dessa gäller i tillämpliga delar istället för de centrala bestämmelserna i Villkorsavtalen.

1) För personal som har s.k. kontorsarbetstid, d v s personal som normalt har sin arbetstid förlagd enbart till dagtid måndag-fredag.

2) För personal som kan ha ordinarie arbetstid förlagd även till kvällar och helger ("går på lista"). Gäller främst personal som arbetar med djurskötsel och djurvård eller med fältarbete inom lantbruksområdet.

3) För lärare och forskare vid SLU finns ett arbetstidsavtal som träffats mellan Arbetsgivarverket och SACO/S och OFR/S. Vilka som omfattas av avtalet framgår av bilaga till avtalstexten.

4) För doktorander, assistenter med utbildningsbidrag och amanuenser finns till slut ett arbetstidsavtal som kan sägas vara ett ”hängavtal” till arbetstidsavtalet för lärare och forskare.

Därutöver finns två lokala arbetstidsavtal som utgör komplement till de två förstnämnda avtalen, kontorsarbetstidsavtalet och listtjänstgöringsavtalet, och som reglerar vissa speciella frågeställningar som tidigare funnits i det centrala avtalet, men som numera endast regleras lokalt:

5) Avtal om rast och måltidsuppehåll.

6) Avtal om skyldighet att fullgöra jour och beredskap mm.  

Handläggning och förhandling 

Det kan ibland finnas behov av lokala tillägg till eller temporära avvikelser från de befintliga avtalen.  Tag alltid kontakt med personalavdelningen angående möjligheterna till tillägg/ändringar eller när det gäller tillämpningsregler i arbetstidsfrågor.

Ändring av arbetstidens förläggning inom ramen för kontorsarbetstidsavtalet (flera olika varianter finns) eller listtjänstgöringsavtalet skall förhandlas i god tid före ändringen.

Observera också lärararbetstidsavtalets regler om samrådsskyldighet med den anställde om planeringen av årsarbetstiden!

Sidansvarig: hradm@slu.se