Anställningsformer och tidsbegränsningar

Senast ändrad: 06 september 2021

Tillsvidareanställning

En av huvudtankarna i lagen om anställningsskydd (LAS) är att så många som möjligt skall ha fast anställning. I arbetsrättlig terminologi är fast anställning benämnd tillsvidareanställning. En tillsvidareanställning kan upphöra genom uppsägning (egen eller från arbetsgivaren) eller avsked.

Tidsbegränsad anställning

Från grundregeln om tillsvidareanställning finns ett antal undantag angivna i lagen om anställningsskydd (LAS). Dessa undantag får tillämpas för alla anställningar utom professor.

Utöver de i LAS angivna tidsbegränsningsskälen finns möjlighet att tidsbegränsa anställningar enligt Anställningsförordningen (AF)

Vidare finns det ett antal olika tidsbegränsningsgrunder för lärarbefattningar, doktorander m fl i Högskoleförordningen (HF). Dessa tidsbegränsningsgrunder har dock blivit avsevärt färre i och med den nya Högskoleförordningen, som gäller fr.o.m. 1 jan 2011.

Tidsbegränsade anställningar kan gälla för bestämd tid eller tills vidare dock längst till viss tidpunkt. Vid SLU används i praktiken endast den sistnämnda formen. Tidsbegränsade anställningar upphör utan särskild uppsägning när tiden har löpt ut.

Nedan anges de olika tidsbegränsningsgrunder som är tillåtna (lagen inom parentes).

Allmän visstidsanställning (LAS)

En allmän visstidsanställning (ALVA) är en anställningsform som kan användas när arbetsgivaren har behov av att tidsbegränsa en anställning. Det krävs inte något särskilt skäl eller motivering från arbetsgivarens sida för att anställa med ALVA. En arbetstagare får anställas med ALVA  under sammanlagt högst två år.  

Om en arbetstagare varit anställd med ALVA under sammanlagt mer än två år under en femårsperiod omvandlas anställningen till en tillsvidareanställning.

Under vissa omständigheter kan en ALVA som sammanlagt är längre än två år omvandlas till en tillsvidareanställning även utanför en tidsram om fem år. Det gäller för ALVA från 1 maj 2016, och i de fall där ALVA-anställningarna binds ihop av en kedja av tidsbegränsade anställningar (vikariat, säsongsanställning och ALVA). För att det inte ska vara en kedja måste det vara minst 6 månaders mellanrum mellan någon av anställningarna. Andra tidsbegränsade anställningar som t.ex. doktorand eller när en anställd fyllt 67 år räknas inte in i en kedja.

Vikariat (LAS)

En arbetstagare får anställas för viss tid på ett vikariat. Vikariat innebär att någon anställs att som ersättare för annan ledig arbetstagare fullgöra dennes arbetsuppgifter helt eller delvis. Vikariatet skall således knytas till viss person som är tjänstledig eller som fullgör helt andra arbetsuppgifter än de som normalt åvilar honom.  Det skall framgå av beslutet vem man vikarierar för. Undantag från detta kan göras vid semestervikariat, men det bör i så fall vara helt klart att det under hela vikariatet alltid är någon arbetstagare som är borta och som vikarien alltså ersätter.

Vikariat kan också användas på en vakant befattning, i avvaktan på tillsättning, under förutsättning att man har för avsikt att tillsätta den lediga befattningen, alternativt innan man bestämt om den lediga befattningen skall tillsättas eller ej.

Observera att eftersom de i LAS angivna tidsbegränsningsmöjligheterna enligt Högskoleförordningen inte får tillämpas för professor så kan vikariat på professur (ledig professor eller vakant befattning) inte förekomma.

Vid SLU finns vissa policyregler vad gäller interna vikariat:
Interna vikariat används bara om varaktigheten är en månad eller mer. Under vikariatstiden är arbetstagaren automatiskt ledig från sin vanliga befattning.

Observera att om en arbetstagare varit anställd vid SLU som vikarie i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod övergår anställningen automatiskt i en tillsvidareanställning.

Säsongsanställning (LAS)

Inom arbetsområden där behovet av arbetskraft regelbundet varierar från en period till en annan p g a naturens växlingar kan arbetsgivaren använda sig av säsongsanställning. Inom SLU:s arbetsområde är t ex jordbruks-, skogsbruks- och trädgårdsarbete typiska exempel. Säsonganställning meddelas att gälla tills vidare för årets säsong och bör normalt avse mer än 3 mån, dock högst 10 mån.

När säsongen närmar sig sitt slut så meddelar arbetsgivaren den säsongsanställde skriftligen om vilket datum anställningen kommer att avslutas. Den som varit anställd för säsong minst sex månader under de två sista åren har företrädesrätt till ny säsongsanställning nästa år.

Provanställning (LAS)

Om arbetsgivaren vid ett anställningsbeslut är osäker på hur en person klarar av ett arbete, så kan provanställning användas, dock längst för 6 månader. Om provanställningen inte skall övergå i fortsatt anställning skall besked om detta lämnas till den anställde innan anställningstidens utgång. Provanställningen kan också avbrytas i förtid. Provanställning kan endast tillämpas i samband med tillsvidareanställning. Är personen väl känd av arbetsgivaren finns normalt ingen anledning att provanställa, såvida inte arbetet är av helt annan karaktär än det gamla.

Tillfällig anställning (AF)

Tidsbegränsad anställning kan meddelas för den som anställs för enstaka, kortvariga anställningsperioder, t ex tillfällig ersättare i djurstall, tillfällig skördehjälp, föreläsare etc. Med kortvarig menas högst 3 månaders varaktighet.

Vid omorganisation (AF)

Den som anställs vid arbetsenhet som inom 2 år enligt beslut skall upphöra eller genomgå en omfattande omorganisation som berör befattningen, kan ges tidsbegränsad anställning.

Särskilt Villkorsavtal för vissa statliga anställningar (VASA)

VASA är till för anställningar vid arbetsmarknads-, sociala och sysselsättnings politiska aktiviteter. VASA används när arbetstagaren omfattas av en arbetsmarknadspolitisk åtgärd med stöd av lag eller förordning och där anställningen ingåtts med beaktande av sådana sakliga grunder, utöver förtjänst och skicklighet, som regleras i Anställningsförordningen.

Anställningen får vara i högst 24 månader, och lönen sätts för hela anställningsperioden. Arbetstagaren har rätt till 28 betalda semesterdagar för helt kalenderår. Uppsägningstiden är ömsesidigt en månad.

Avtal om utlandskontrakt
och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands (URA)

Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands (URA) används för medarbetare som under sin tjänstgöring ska vara stationerade utomlands. Avtalet ger möjlighet för arbetsgivaren att komma överens med arbetstagaren om anställningsvillkor utifrån verksamhetens krav, uppdragets karaktär och arbetstagarens situation. Med stöd av URA kan SLU anställa medarbetare tidsbegränsat för utlandstjänstgöring och tidigare begränsning gällande tjänstgöringens längd (minst 3 månader) finns inte längre.

Under avsnittet speciella kategorier kan du läsa mer om vad som gäller vid utlandstjänstgöring.

Lärare inom konstnärlig verksamhet (HF)

En lärare inom konstnärlig verksamhet får anställas tills vidare, dock längst fem år. Anställningen får förnyas. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst tio år.

Adjungerad lärare (centralt kollektivavtal)

En adjungerad lärare har sin huvudsakliga sysselsättning utanför universitets- och högskolesektorn. En adjungerad lärare får anställas tills vidare, dock längst två år. En sådan anställning får förnyas i perioder om längst två år, så länge som behovet kvarstår vid universitetet. Vid SLU gäller att det ska finnas synnerliga skäl, om omfattningen av adjungeringsanställningen ska överstiga 20%. Kollektivavtalet gäller inte adjungerade professorer, som istället regleras i Högskoleförordningen. (se nedan)

Adjungerad professor (HF)

En adjungerad professor har sin huvudsakliga sysselsättning utanför universitets- och högskolesektorn. En adjungerad professor får anställas tills vidare, dock längst till en viss tidpunkt. En sådan anställning får förnyas. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst tolv år.

Gästprofessor (HF)

En gästprofessor får anställas tills vidare, dock längst till en viss tidpunkt. En sådan anställning får förnyas. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst fem år.

Doktorandanställning (HF)

När någon är antagen till utbildning på kan anställas som doktorand. En anställning som doktorand ska vara på heltid, om inte doktoranden begär något annat. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år, men den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar forskarutbildning på heltid under fyra år. Den sammanlagda anställningstiden kan förlängas om det finns särskilda skäl. Under avsnittet speciella kategorier kan du läsa mer om doktorandanställning.

Amanuens (HF)

Anställning sker tills vidare för högst ett år och tidsomfattningen får vara högst 50 %. Bara den som har antagits till grundläggande högskoleutbildning får anställas som amanuens. Den sammanlagda anställningstiden får vara högst tre år.

Studentmedarbetare (centralt kollektivavtal)

Statliga myndigheter får anställa studenter för att parallellt med sina heltidsstudier utföra arbete på upp till 25 % av heltid. En studentmedarbetare anställs tidsbegränsat terminsvis och sammantaget under maximalt fyra terminer. För att kunna anställas som studentmedarbetare måste studenten ha fullgjort godkända studier motsvarande lägst 60 högskolepoäng, bedriva heltidsstudier och inte påbörjat en forskarutbildning.

Studenter som anställs tidsbegränsat för att hjälpa till med undervisningen kan med fördel anställas som amanuenser enligt stycket ovan.

Tidsbegränsad anställning enligt det sk postdoktoravtalet (centralt kollektivavtal)

Denna tidsbegränsade anställning som postdoktor avser en anställning om två år. Anställningen ska vara i en sammanhängande period.

Förutsättning för att postdoktoravtalet skall kunna tillämpas är att anställningen varit utannonserad och att doktorsexamen har avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Undantag från detta kan endast göras om det finns särskilda skäl. Förlängning utöver 2 år är möjlig om det finns särskilda skäl, t ex föräldraledighet.

Specialiseringstjänstgöring för veterinär (lokalt kollektivavtal vid SLU)

Veterinär vid SLU som fullgör specialiseringstjänstgöring (V-ST) kan ges tidsbegränsad anställning.

 


Kontaktinformation

HR-enheten, Personalavdelningen SLU

Sidansvarig: PAVD-WEBB@slu.se