Avskedande

Senast ändrad: 03 september 2021

Brott i och utom tjänsten

Brott i tjänsten kan medföra disciplinpåföljd eller utgöra saklig grund för uppsägning. Om arbetstagaren genom brottet visat att han uppenbarligen är olämplig att inneha sin anställning kan det istället bli aktuellt med avskedande.

Detta får dock inte ske förrän ansvarsfrågan har prövats (i domstol). Om brottet kan antas medföra avskedande kan arbetstagaren i vissa fall avstängas från sin anställning i avvaktan på prövningen.

Statlig arbetsgivare är skyldig att anmäla brott i tjänsten till åtal, om brottet kan föranleda annat än böter.

Om arbetsgivaren sedan dom meddelats och vunnit laga kraft har för avsikt att besluta om avskedande, måste detta ske inom två månader.

Även brott utom tjänsten kan, om arbetstagaren genom brottet visat att han uppenbarligen är olämplig för sin anställning, medföra avsked i vissa fall.

Annan orsak

Även genom annan gärning än brott kan avskedande ske. Den normala påföljden för tjänsteförseelse är varning eller löneavdrag. Grov tjänsteförseelse som visar att arbetstagaren uppenbarligen är olämplig att inneha sin anställning kan dock medföra avsked.

Förutsättningar, handläggning

Vid prövning av om en arbetstagare p g a brott eller grov tjänsteförseelse kan bedömas som uppenbart olämplig till sin anställning är det av stor betydelse vilken ställning och vilka arbetsuppgifter arbetstagaren har, liksom de närmare omständigheterna kring brottet/förseelsen. Avskedande skall bara kunna komma ifråga om det skulle verka stötande om arbetstagaren fick behålla sin tjänst.

När fråga om ev avskedande uppkommer skall alltid SLU:s jurister kopplas in. De ansvarar för den vidare handläggningen. Beslut fattas av personalansvarsnämnden.  


Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen, SLU               

Sidansvarig: PAVD-WEBB@slu.se