Egen uppsägning

Senast ändrad: 03 september 2021

Arbetstagaren säger upp sig

En uppsägning från arbetstagarens sida ska vara skriftlig, använd blankett ”Uppsägning, egen" på Blankettsidan. Den bör givetvis inlämnas i så god tid som möjligt. Arbetsgivaren och arbetstagaren kan komma överens om kortare (eller längre) uppsägningstid än vad som följer av sammanställningen nedan.

Uppsägningstid

Vid uppsägning från arbetstagarens sida gäller enligt avtal följande uppsägningstider:

 Anställningstid          Uppsägningstid      
 högst 1 år  1 månad
 mer än 1 år    2 månader


Med anställningstid avses den tid under vilken arbetstagaren i en följd haft en eller flera statliga anställningar (motsv). En arbetstagare som omfattas av chefsavtalet eller som är anställd med fullmakt har dock en uppsägningstid om sex månader.

Det kan också finnas enstaka anställda eller viss grupp av anställda som har en längre uppsägningstid i enlighet med särskilt lokalt kollektivavtal.

Automatiskt upphörande

Det finns andra fall där en arbetstagare agerar så att en anställning upphör. Om t ex en statligt anställd arbetstagare erhåller och tillträder annan statlig anställning och han/hon inte söker och beviljas ledighet för den nya anställningen så upphör den gamla utan särskild åtgärd.


Kontaktinformation

HR-enheten, Personalavdelningen SLU