När tidsbegränsad anställning upphör

Senast ändrad: 03 september 2021

En tidsbegränsad anställning upphör vid slutdatum. Någon särskild uppsägning eller annan åtgärd behövs ej men arbetsgivaren är skyldig att lämna besked om att anställningen inte förlängs och varsla arbetstagarorganisationerna.

Besked

En arbetstagare som är anställd för begränsad tid som inte kommer att få fortsatt anställning när anställningen upphör ska få besked om detta minst en månad före anställningstidens utgång.

  • En förutsättning för rätt till sådant besked är dock att arbetstagaren har varit anställd hos arbetsgivaren mer än 12 månader under de tre senaste åren.
  • När en anställning som doktorand upphör behövs inget meddelande.

Om säsongsanställd arbetstagare som har varit anställd för viss säsong under sammanlagt mer än 6 månader under de två sista åren inte erbjuds fortsatt säsonganställning när den nya säsongen börjar ska hen få besked om detta minst en månad innan den nya säsongen börjar.

Besked ska vara skriftligt och det ska framgå av beslutet huruvida arbetstagaren är företrädesberättigad eller ej.

Varsel

Är arbetstagaren fackligt organiserad ska arbetsgivaren samtidigt som besked lämnas varsla den lokala arbetstagarorganisationen som arbetstagaren tillhör.

Arbetstagarorganisationen har på samma sätt som arbetstagaren själv överläggningsrätt med arbetsgivaren om åtgärden.

Handläggning av besked och varsel

Besked skrivs av personalavdelningen och utsänds tillsammans med brev till berörd prefekt (motsv) för personligt överlämnande till arbetstagaren. I följebrevet finns instruktioner för hur detta ska ske.

Varsel överlämnas av personalavdelningen till den lokala arbetstagarorganisationen.

Observera att det är institutionernas skyldighet att i god tid, och senast 2 månader innan anställningstiden löper ut, meddela personalavdelningen om en tidsbegränsad anställning inte ska förlängas. Missar arbetsgivaren att skicka ut besked/varsel om upphörande anställning inom ovan angivna tidsfrister så kan det bli nödvändigt att förlänga anställningen viss tid, trots att behov saknas.

Vid säsonganställning är hanteringen lite annorlunda. Om antalet säsonganställda vid institutionen (motsv) ska minska jämfört med tidigare år:

  • besked till arbetstagaren senast 2 månader innan den nya säsongen börjar om det ska bli färre säsonganställda än tidigare säsong
  • om flera företrädesberättigade finns (den som har rätt till besked har normalt också företrädesrätt), så är det gängse turordningsregler som gäller. Det innebär att den som inte ska erbjudas ny säsonganställning är den som har kortast anställningstid hos staten.

Upphörande provanställning

Om en provanställning inte ska övergå i tillsvidareanställning eller avbrytas i förtid så ska besked om detta lämnas senast vid prövotidens utgång. Skriftlig underrättelse om detta ska lämnas minst 2 veckor i förväg (handläggs av personalavdelningen). Är arbetstagaren organiserad ska arbetsgivaren samtidigt varsla lokala arbetstagarorganisationen.


Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen, SLU               

Sidansvarig: PAVD-WEBB@slu.se