Uppsägning på grund av arbetsbrist

Senast ändrad: 03 september 2021

När personal sägs upp på grund av arbetsbrist måste arbetsgivaren först konstatera arbetsbrist, därefter fastställa turordningskrets och slutligen utreda om det är möjligt att omplacera den som riskerar att sägas upp. Nedan beskrivs dessa tre steg mer i detalj. Det är personalavdelningen, i samråd med prefekt eller motsvarande, som hanterar processen vid en arbetsbristsituation.

1. Konstatera arbetsbrist

Arbetsbrist är den juridiska term som används när personalstyrkan behöver minskas. Det ska inte tolkas bokstavligen, eftersom det sällan är så att det verkligen saknas arbetsuppgifter.  Arbetsbrist beror ofta på att det saknas ekonomiska medel, att man ska dra ned på verksamheten eller att organisationen ska förändras.

Vid ett universitet uppstår ofta arbetsbrist när statsanslagen eller de externa forskningsanslagen minskar. Innan det fattas beslut om arbetsbrist förhandlar personalavdelningen med de berörda arbetstagarorganisationerna.
 
Personer som berörs av arbetsbrist har möjlighet att bli omplacerade till en annan tjänst, förutsatt att det finns någon ledig tjänst och de har tillräckliga kvalifikationer.

2. Fastställa turordningskretsen

Om det inte går att omplacera den som berörs av arbetsbristen till en annan tjänst vid SLU, och det inte är aktuellt med någon annan lösning, är nästa steg att fastställa turordningskretsen.
 
Enligt avtalet om turordning för arbetstagare hos staten (TurA-S) gäller att en turordningskrets ska omfatta alla anställda som har i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter, på den ort där arbetsbristen finns. Personalavdelningen samlar in nödvändig information och håller samråd med berörda prefekter, vid behov också med sakkunniga. Därefter gör personalavdelningen en bedömning av vilka som bör ingå i turordningskretsen. Inom en krets är det sedan den person som har kortast sammanlagd statlig anställningstid som riskerar att bli uppsagd.

Det sista steget innan det fattas beslut om turordningskrets är att personalavdelningen förhandlar med arbetstagarorganisationerna.

3. Utreda möjligheten till omplacering

Arbetsgivaren kan inte säga upp en anställd om det finns möjlighet att omplacera denne till en annan, ledig tjänst. Det är därför nödvändigt att utreda om det är möjligt att omplacera personen. När personalavdelningen har fattat beslut om turordningskretsen och vet vem eller vilka som riskerar att sägas upp görs en utredning för att se om det finns någon ledig tjänst att omplacera till. Den som blir aktuell för omplacering måste ha tillräckliga kvalifikationer för den lediga tjänsten. Om så är fallet sker omplacering så snart som möjligt. Om omplaceringserbjudandet är skäligt måste den som riskerar att sägas upp normalt tacka ja till det. 

Det är personalavdelningen som undersöker vilka lediga tjänster som finns på SLU och gör prövningen av om någon har tillräckliga kvalifikationer.

Om den berörda personen inte kan omplaceras till någon ledig tjänst, och ingen annan lösning finns, går ärendet vidare till uppsägning. Det hålls en avslutande förhandling med arbetstagarorganisationerna, och därefter fattar rektor beslut om uppsägning på grund av arbetsbrist.

Avtal om omställning

Statligt anställda som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist kan få hjälp och stöd genom Avtal om omställning.


Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen, SLU               

Sidansvarig: PAVD-WEBB@slu.se