Institutionsbeskrivningar

Senast ändrad: 15 juli 2019

SLU har tidigare arbetat fram texter för att beskriva instutionerna och deras verksamhet.

Mycket i vår verksamhet kan ha ändrats sedan dess, men när du skriver ingress för din platsannons och vill beskriva din institution, avdelning och verksamhet kan det vara bra att ha en grund att stå på. Texterna nedan har exporterats ur SLUs tidigare annonsverktyg.  

Ta gärna tiden att utveckla en ny ingress som ni kan använda på alla institutionens platsannonser. Om du skickar ert verk till reachmee@slu.se så kan texten nedan uppdateras. Ta gärna hjälp av någon av SLUs kommuniaktörer när ni författar texten!

Använd din webbläsares sökfunktion för att hitta din institution nedan:

ArtDatabanken

ArtDatabanken är ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper. Vi bidrar till en hållbar förvaltning av naturresurser genom att samla in, analysera och tillgängliggöra data samt beskriva och presentera fakta om biologisk mångfald. Vi samverkar nationellt och internationellt med naturvårdsnyttan i fokus.

The Swedish Species Information Centre evaluates the situation of Swedish species, and produces the national Swedish Red List. The Centre continuously gathers, stores, evaluates and distributes information concerning Swedish plant, fungi and animal species. It also suggests action plans for the preservation of endangered species and initiates inventories as well as research projects. Many distinguished Swedish experts in a certain organism groups are associated with the Centre in the form of a number of expert committees. In 2002, the Swedish Species Information Centre was commissioned by the Parliament to produce a Swedish Flora and Fauna Encyclopaedia, a series of identification handbooks covering all Nordic multicellular organisms. This project is part of an even larger venture called The Swedish Taxonomy Initiative, which also includes inventories and research on biodiversity. The Swedish Species Information Centre is a collaboration between SLU and the Swedish Environmental Protection Agency.

Asa försökspark och fältforskningsstation

Asa försökspark i Småland tillhandahåller mark för olika typer av fältförsök samt ansvarar för anläggning, underhåll och datainsamling. Fältforskningsstationen bedriver fältbaserad forskning inom f.f.a. skogsföryngring och produktion, i samarbete med flera institutioner på SLU. I speciella program studeras förändringar i vegetation, skogsbestånd och omgivningsförhållanden i luft och mark. På försöksparken bedrivs även en omfattande exkursionsverksamhet med såväl lokala besökare som internationella grupper.

The station has land at disposal for different types of field research, and is responsible for the structure, upkeep and collection of data from field experiments. Forest regeneration research dominates the research activities within the experimental forest. Several experiments concern frost injuries, insect damages (pine weevil), vegetation competition and their effects on forest seedlings, the ecology of roedeer and damage caused by them. Regeneration experiments are made concerning planted seedlings, shelterwoods, clearcuts, soil scarification, seeding and clonal forestry. Forest production experiments are conducted, as well as experiments related to the effects of acidification and other air pollutants. Information extension is also an important activity for the experimental forest. The research activities are demonstrated for researchers, foresters, and forest owners.

Bakteriologi och livsmedelssäkerhet

Forskning: Inom ämnesområdet bakteriologi bedrivs forskning om bakteriellt orsakade sjukdomar hos djur och/eller människa. Forskningen är fokuserad på studier kring patogenitetsmekanismer och virulensdeterminanter, ekologiska studier samt utveckling och användning av molekylärbiologiska tekniker för studier av biodiversitet, epidemiologi, diagnostik och karakterisering.Huvudinriktningen för forskningen inom ämnesområdet livsmedelshygien är livsmedelssäkerhet omfattande mikrobiologiska risker med livsmedel. I verksamheten ingår allmän riskvärdering; dvs identifiering och kvantifiering av risker, liksom förslag till åtgärder. Med hjälp av bl a molekylärbiologiska metoder vill vi försöka öka förståelsen för livsmedelsburna sjukdomar. Smittämnenas mikroekologi, spridningsvägar samt profylaktiska åtgärder är viktiga inslagUtbildning: Ämnet bakteriologi ingår i blocket Allmän sjukdomslära i åk 2 inom veterinärprogrammet där undervisningen (föreläsningar, laborationer och demonstrationer) genomförs som en integrerad kurs tillsammans med ämnena parasitologi, virologi, immunologi och allmän patologi.Ämnet livsmedelshygien undervisas i åk 3 och åk 5 inom veterinärprogrammet. Det inkluderar föreläsningar, demonstrationer samt praktisk träning i köttbesiktning på slakteri.Avdelningen erbjuder forskarutbildning inom ovanstående ämnesområden.

Bibliotek

SLU-biblioteket arbetar med avancerade informationstjänster inom SLU:s hela verksamhetsområde. Viktiga områden för biblioteket är elektronisk informationsförsörjning och elektronisk publicering, liksom stödet till forskare, lärare och studenter. Biblioteket arbetar som en sammanhållen organisation över hela universitetet och vi är 45 medarbetare, placerade på fyra av SLU:s campusorter: Uppsala, Alnarp, Umeå och Skinnskatteberg. Alternativa sätt att mötas och samarbeta är därför en viktig del av vår vardag.

SLU University Library operates on four main campuses, Alnarp, Skara, Uppsala and Umeå. We work with advanced information services to all of SLU. Key areas of our work are scholarly communication, electronic information management and information literacy. All our work is based on our values, open communication and collaboration, innovative thinking and focus on solutions as well as joy and commitment.

Centrum för bildanalys

Centrum för bildanalys är en gemensam enhet för Uppsala universitet och SLU. Genom forskning, tillämpningsorienterad utveckling och utbildning av doktorer skapas generell och specifik kunskap inom datoriserad bildanalys. Denna kunskap ska möjliggöra förnuftig och effektiv användning av bildanalys i samhället, främst inom områdena medicin, miljöövervakning och industri.

The Centre for Image Analysis is a joint research unit between Uppsala University and SLU. The objectives of the centre are to create general and specific knowledge in digital image analysis through basic research and application oriented development. This knowledge is to enable intelligent and effective use of image analysis in society, particularly in the fields of medicine, environment and industry.

Centrum för biologisk mångfald

Centrum för biologisk mångfald (CBM) är ett nationellt centrum för forskning om biologisk mångfald. SLU och Uppsala universitet samordnar verksamheten i ett nätverk av institutioner, organisationer och myndigheter i hela landet. Huvuduppgiften är forskning och forskningssamordning med sikte på att bevara, hållbart nyttja samt restaurera biologisk mångfald i Sverige. CBM deltar också i internationella samarbeten som syftar till att lösa problem inom biodiversitetsområdet.

The Swedish Biodiversity Centre is a national centre for research in biodiversity. The centre is run jointly by SLU and Uppsala University. Its main objective is research and research co-ordination, directed towards preservation, sustainable use and restoration of biodiversity in Sweden. The centre also participates in international project related to biodiversity.

Centrum för reproduktionsbiologi (CRU)

Centrum för reproduktionsbiologi i Uppsala är en gemensam centrumbildning för SLU och Uppsala Universitet. CRU består av ett nätverk av forskare som arbetar inom ämnesområdet reproduktionsbiologi vid de två universiteten. CRUs huvudsyfte är att öka kunskapen om fortplantnigen hos djur och människor genom en mer heltäckande syn på reproduktionbiologin. Att arrangera konferenser, seminarier, workshops och aktiviteter inom forskautbildning är centrala delar i detta arbeta.

The Centre for Reproductive Biology in Uppsala (CRU) is a joint body between SLU (the Swedish University of Agricultural Science) and Uppsala University. CRU consists of a network of scientist working in the field of reproductive biology at the two universities. CRU´s main function is to increase the knowledge about reproduction in animals and humans by applying a more comprehensive view on reproductive biology. To arrange conferences, seminars, workshops and postgraduate training activites are key components in this work.

Centrum för uthålligt lantbruk CUL

Centrum för uthålligt lantbruk, CUL, är ett för universitetet gemensamt forum för forskare och andra med intresse för ekologiskt lantbruk och lantbrukets uthållighetsfrågor. CUL arbetar med utveckling av tvärvetenskapliga metoder och samplanering av insatser för forskning, utvecklingsarbete, utbildning och i informationsspridning. CUL utarbetar forskningsprogram som omfattar hela skalan från grundläggande forskning till tillämpat utvecklingsarbete.

The Centre for Sustainable Agriculture at SLU is a focal-point for researchers and institutions working with research, development, education and information related to organic farming. The centre co-ordinates acitivities and promotes co-operation. It takes an active part in the work of developing interdisciplinary research methods.

CUL, referensgrupp

The Centre for Sustainable Agriculture, at the Swedish University ofAgricultural Sciences (SLU), is a focal-point for researchers andinstitutions working with research, development, education and information related to organic farming.The Centre for Sustainable Agriculture co-ordinates acitivities andpromotes co-operation. It takes an active part in the work of developing interdisciplinary research methods.

Energi och teknik, Bioenergi

Institutionen för Bioenergi har i uppdrag att bedriva forskning, utbildning och information om Bioenergi. Området omfattar kedjan för biobränsle- och energiproduktion: lövskogsskötsel - framställning av råvara - distribution - förädling av råvara - energiomvandling - ekonomi - marknad. Andra viktiga verksamhetsområden är information och samverkan med samhället samt internationell verksamhet. Motiven till bildandet av institutionen är bl a:
- att öka slagkraft och samordning av den tillämpade bioenergiforskningen och utbildningen
- att öka kapaciteten för forskning inom större integrerade, tvärvetenskapliga forskningsområden.

The Department of Bioenergy (part of the former Department of Forest Management and Products) at the Swedish University of Agricultural Sciences was founded in 2002.The work is focused on system studies on bioenergy related topics. The research activities aim at the enrichment of comprehensive competence along the chain: raw material-storage-transport-upgrading-production-distribution-market, within this chain the following issues are covered: technology, economy, structure, and environment. The system studies comprise aspects of energy from forest, agriculture and waste. The research is focusing on areas such as quality properties of wood raw material for fuel, its adaptation to end-use requirements, measurement and standardisation, environment, technology, planning, market and policy issues.

Enheten bränsletekniskt centrum

BTC är en forsknings- och undervisningsanläggning för att studera integrerade kedjor av energigrödor. Detta inkluderar odling, hantering, biobränsleförädling till briketter, pellets och pulver samt förbränningsstudier i pannor med effekter mellan 100 och 1000 kW.

BTC is a research and demonstration unit for studies of integrated chains of energy crops including crop production, fuel handling, fuel upgrading to briquettes, pellets and fuel powder as well as combustion studies in boilers in size between 100-1000 kW. The design permits studies of systems for sustainable production and resource management with special emphasis to develop waste handling technology for countryside. BTC is also used for education on ground level as well as on higher levels.

Enheten för hippologutbildning

Hippologenheten anordnar kurser med inriktning på häst inom hippologprogrammet. Utbildningen ges på tre orter: Flyinge (första året); Flyinge, Strömsholm eller Wången (andra året).

The department offers a programme of two years' duration in equine studies. The theoretical and practical training takes place in Flyinge, Strömsholm and Wången.

Enheten för juridik och dokumentation

Enheten ansvarar för universitetets rättsliga service, arkiv- ochdokumenthantering samt registrering av inkommande och utgående handlingar.

Enheten för skoglig fältforskning

Enheten för skoglig fältforskning ska utveckla en långsiktig, kvalitetssäkrad fältforskningsverksamhet och miljöövervakning, förvalta skogsfakultetens långsiktiga försök, samt att upprätthålla en för fakulteten ändamålsenlig organisation med fältforskningsstationer och försöksparker.

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap

NJ-fakulteten bedriver forskning, utbildning, fortlöpande miljöanalysoch information inom naturresurser, lantbruk, livsmedel, miljö och landskapsplanering.

Fakulteten för skogsvetenskap

Skogsvetenskapliga fakulteten är centrum för högre utbildning ochforskning inom skogssektorn i Sverige. Landets enda utbildningar för skogsvetare ligger hos fakulteten. Skogsforskning är fakultetenssärskilda ansvar, men vi forskar lika mycket kring miljö och skogsrelaterad naturvetenskap.

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap

Vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap bedrivs grundutbildning på fyra program: veterinärprogrammet, agronomprogrammets husdjursinrikting, djursjukvårdarprogrammet samt hippologprogrammet. De två första utbildningarna är placerade i Uppsala, djursjukvårdarna i Skara och hippologen i Vången, Strömsholm respektive Flyinge. Fakulteten är organiserad i ett tiotal institutioner där en finns i Skara och de återstående i Uppsala. På båda dessa orter bedrivs även forskning och forskarutbildning i flera ämnen med anknytning till djur.

Farmakologi o toxikologi

Forskning: Aktuella projekt gäller: farmakokinetik och receptorfarmakologi, cytokrom P450-enzymer och xenobiotika-transporterande proteiner (främst p-glykoprotein) hos lantbrukets djur (särskilt häst), upptag i hjärnan av metaller och andra främmande ämnen via axonal transport i luktnerverna, toxiska metaller i kedjan foder-djur-livsmedel-människa, skadliga ämnens transport i bröstmjölk och effekter på nyfödda samt molekylärbiologiska studier över metalltransporterande proteiner och mjölksyntesUtbildning: Inom veterinärprogrammet undervisas i farmakologi, toxikologi och livsmedelstoxikologi. Vid institutionen ges även undervisning i klinisk farmakologi. Inom bioteknologi- och agronomprogrammen ges en kurs i farmakologi och toxikologi. Denna kurs ges även som fristående kurs, liksom en kurs i läkemedel för djur. Forskarutbildningskurser ges bland annat i autoradiografi.

Research: Ongoing projects concern: pharmacokinetics and receptor-pharmacology, extrahepatic bioactivation of xenobiotics, uptake in the brain of metals and other foreign substances via axonal transport along the olfactory neurons, toxic effects of compounds on the nasal olfactory mucousa, toxic metals in the food chain, transport of toxic compounds via breast milk and effects in neonates as well as molecular studies on metal transporters and of milk synthesisTeaching: Undergraduate courses are given in pharmacology and toxicology within the veterinary and biotechnology programs, and a course for pharmacists on veterinary drugs. Postgraduate courses are given e.g. in autoradiography.

HGEN, gemensam avdelning

Forskning: Institutionens forskningsprogram omfattar grundläggande och tillämpad forskning med syfte att öka kunskaperna om den genetiska bakgrunden till husdjurens variation i olika egenskaper. Vidare ingår forskning om avelsmetoder för ett utålligt nyttjande av husdjuren med en förbättring av produktion, hälsa, funktion och produktkvalitet som mål. Molekylär- cyto- och kvantitativ genetik samt avelsteori med biomtri är företrädda ämneskompetenser. Därutöver finns en bred kompetens över egenskapskomplex, produktionssystem och förutsättningar för avelsarbete med olika djurslag, såsom nötkreatur, får svin, fjäderfä, häst och hund, samt renskötselfrågor. Institutionens forskningsverksamhet har en starkt internationell karaktär.

Hortikulturell växtförädling

Forskning: Vid Balsgård, intitutionen för hortikulturell växtförädling, pågår växtförädlingsforskning av såväl grundläggande som tillämpad karaktär rörande frukt och bär, prydnadsväxter och nya växtslag med industriell potential. Institutionen omfattar tre temaområden:
1) växtförädling och odling
2) livsmedel- och läkemedelssubstanser samt
3) växtgenetiska resurser.
Till institutionen hör även avdelningarna för fruktproduktion (Kivik) och bärproduktion (Rånna), vilka är specialiserade på miljövänliga odlingssystem för fruktträd respektive bärväxter. Utvecklingsarbete som siktar till nya produkter och ny produktion baserad på växtmaterial kräver tillgång till ett omfattande och varierande genetiskt material. Arbetet vid Balsgård innefattar: insamling, evaluering, karakterisering, domesticering och förädling av det växtgenetiska materialet in situ; bevarande av detta material på institutionens mark; identifiering av aktiva komponenter i materialet; utveckling av odlingssystem och teknik för att utvinna värdefulla och efterfrågade substanser samt framtagande av attraktiva produkter för livsmedels- och läkemedelsproduktionUtbildning: Forskarutbildning bedrivs enligt en differentierad studieplan för ämnet växtförädling med särskild inriktning på hortikulturell växtförädling. Institutionen deltar dessutom i såväl nationella som internationella utbildnings- och utvecklingsprojekt.

Research: Combining research and development resources from plant breeding, development of seed/plant material, substainable cultivation systems, methods for processing of raw material, and isolation of valuable components, the department covers the whole production chain, from the choice of plant material to final product. The research at the department can be divided into three closely related main areas:
1. Breeding and cultivation of horticultural plants. The aim is to produce resistant varieties, suited for the Nordic climate.
2. Genetic resources, supplying the plant breeding research at Balsgård with vast genetic variation.
3. The Phytochemical Centre, where methods for isolation, analysis and the extraction of different components are developed for use in the food and drug industriesTeaching: A postgraduate programme in plant breeding, specially horticultural plant breeding is offered. The department participates in national as well as international education and development projects.

Hvf, balsgård

Forskning: Vid Balsgård, institutionen för hortikulturell växtförädling, pågår forskning inom växtförädling av såväl grundläggande som tillämpad karaktär rörande frukt och bär, prydnadsväxter och nya växtslag med industriell potential. Institutionen omfattar tre temaområden: 1) växtförädling och odling, 2) livsmedels- och läkemedelssubstanser samt 3) växtgenetiska resurser. Till institutionen hör även avdelningarna för fruktproduktion (Kivik) och bärproduktion (Rånna), vilka är specialiserade på miljövänliga odlingssystem för fruktträd respektive bärväxter. Utvecklingsarbete som siktar till nya produkter och ny produktion baserad på växtmaterial kräver tillgång till ett omfattande och varierande genetiskt material. Arbetet vid Balsgård innefattar: insamling, evaluering, karakterisering, domesticering och förädling av det växtgenetiska materialet in situ; bevarande av detta material på institutionens mark; identifiering av aktiva komponenter i materialet; utveckling av odlingssystem och teknik för att utvinna värdefulla och efterfrågade substanser samt framtagande av attraktiva produkter för livsmedels- och läkemedelsproduktion. Utbildning: Forskarutbildning bedrivs enligt en differentierad studieplan för ämnet växtförädling med särskild inriktning på hortikulturell växtförädling. Institutionen deltar dessutom i såväl nationella som internationella utbildnings- och utvecklingsprojekt.

By merging the experimental stations at Kivik and Rånna with Balsgård a major department for plant breeding and fruit and berry cultivation in Northern Europe has been formed, giving broadened opportunities for research and training. Research: Combining research and development resources from plant breeding, development of seed/plant material, sustainable cultivation systems, methods for processing of raw material, and isolation of valuable components, the department covers the whole production chain, from the choice of plant material to final product. The research at the department covers three closely related main areas: 1. Breeding and cultivation of horticultural plants. The aim is to produce resistant varieties, suited for the Nordic climate. 2. Genetic resources, supplying the plant breeding research at Balsgård with vast genetic variation. 3. The Phytochemical Centre - where methods for isolation, analysis and process procedures are developed, for use in the food and drug industries. Teaching: The department offers a postgraduate programme in plant breeding, specially horticultural plant breeding. The department participates in national as well as international education and development projects.

Hvf, kivik

Vid avdelningen bedrivs grund- och tillämpad forskning med frukt. Forskningen sker inom hela odlingssystem främst inom Integrerad och ekologisk produktion. Målsättningen är att skapa hållbara odlingssystem med hög skörd och bra produktkvalitet vid behovsa npassad användning av konventionella jordbrukskemikalier eller naturliga näringsämnen och bekämpningsmedel samt tekniska lösningar.

Hvf, rånna

Forskning: Avdelningen bedriver fältmässig forskning med bär-, frukt- och grönyteväxter. Målsättningen är att utveckla odlingsmetoder som leder till en uthållig och effektiv produktion.

Inst för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap

Institutionen för biomedicin och folkhälsovetenskap är en del av fakulteten för veterinärmedicin och djurhälsovetenskap och ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena patologi, farmakologi, toxikologi, immunologi, livsmedelssäkerhet, virologi, bakteriologi, parasitologi samt epizootologi.

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi

Institutionen för Anatomi, fysiologi och biokemi ha ca 45 medarbetare och består av avdelningen Anatomi och fysiologi, avdelningen Biokemi och enheten för Hippologutbildning. Institutionens uppdrag är att utveckla kunskapen och undervisa om animalieproducerande djurens, sport och sällskapsdjurens samt försöksdjurens byggnad och funktion. Forskning och forskarutbildning bedrivs inom följande områden: reproduktions- och tumörbiologi, kroppens förmåga att bibehålla funktionell jämnvikt, stress, arbets- och träningsfysiologi, biomekanik och cirkulationsorganens funktion, alternativa proteinkällor, biomedicin med fokus på nukleotid metabolism, proteinstruktur och funktion samt molekylär biologi. Institutionen har ett stort ansvar inom grundutbildningen och undervisar i anatomi, histologi, fysiologi och biokemi på veterinär-, djursjukskötar- och agronomprogrammen, samt flera kandidatprogram och fria kurser.

Institutionen för ekonomi

Forskning: Inom institutionen för ekonomi bedrivs forskning och undervisning i ämnena företagsekonomi, nationalekonomi och naturresursekonomi. Unikt för institutionen är att stor vikt läggs vid tillämpad vetenskap, ofta i samverkan med universitetets naturvetenskapliga ämnen. Prioriterade områden är 1) den areella näringens (särskilt lantbrukets) ekonomiska förhållanden, 2) livsmedelsindustrins organisation och arbetssätt, 3) jordbrukspolitik och internationell handel samt förädling av jordbruksprodukter, 4) naturresurs- och miljöekonomi , 5) de mindre företagens villkor. Utbildning: Institutionen utbildar agronomekonomer och ekonomer med naturresursinriktning samt ger forskarutbildning. Vidare erbjuds enstaka kurser till biologi-, teknik- och ekonomistud enter och ett mastersprogram för utländska studenter.

Research: The research and teaching at the department cover business administration, agricultural economics and environmental and resource economics. An important part of the department's activities is applied research, often in co-operation with other departments. The main subjects are 1) economic issues for agriculture, 2) organisation and management of agribusiness, 3) agricultural policy and international trade, 4) environmental and resource economics and 5) development and management of small businesses. Teaching: Undergraduate courses are given as a part of the programme for MSc in Agriculture. After several introductory courses in economics and business administration, courses are offered leading to specialisation in any of the above-mentioned subject areas. Postgraduate training is also offered. The courses are open to students in other programmes, both within the university as well as from other universities.

Institutionen för husdjurens miljö och hälsa (HMH)

Institutionen: Institutionen har ca 50 medarbetare i framförallt Skara, men även Uppsala och Alnarp. Här arbetar agronomer, biologer, etologer, veterinärer med flera och vi har ett mycket gott stöd av vår administrativa personal. Institutionen har även ansvar för Götala nöt- och lammköttscentrum - en forskningsstation strax utanför Skara. Vi har även tillgång till universitetsgemensamma resurser som tex Lövsta forskningscentrum med mjölkkor, grisar och fjäderfä. Forskning: Institutionen är ansvarig för forskning inom husdjurens miljö och hälsa, etologi, djurskydd, djuretik, köttkvalité och produktionssystem. Forskningen är inriktad på att genom såväl grundforskning som mera tillämpad forskning öka kunskapen om de faktorer som påverkar sambandet mellan inhysning, skötsel, miljö, djurhälsa, beteende, djurskydd och omgivningshygien. Forskning genomförs i samarbete med lantbruksnäringar, myndigheter och andra organisationer, oftast inom regionala, nationella och internationella nätverk. Utbildning: Institutionen utbildar bland annat studenter på Etologi- och djurskyddsprogrammet, veterinärprogrammet, husdjursagronomprogrammet, sport- och sällskapsdjursprogrammet samt djursjukskötarprogrammet.

The department: The department has around 50 employees, mainly in Skara, but also in Uppsala and Alnarp. We employ animal scientists, biologists, ethologists, veterinarians etc We enjoy an excellent administrative support. Furthermore the department runs a research station just outside Skara; Götala beef and lamb research centre. We also have access to the university resources such as Lövsta research centre with dairy cattle, pigs and poultry. Research: The department is responsible for research within animal environment and health, ethology, animal welfare, animal ethics, meat quality and production systems. Our research is pending between the basic and applied perspectives to increase knowledge about the factors that influence the connection between housing, management, environment, animal health, behaviour, welfare, animal welfare legislation and hygiene. The research is carried out in collaboration with the farming industry, authorities, and other stakeholders on a regional, national or international arena. Education: The department teach students within e.g. the BSc programme on Ethology and Animal welfare, within the Veterinary programme, the Animal Science programme, Companion and Sports animals and the Veterinary Nurse programme.

Institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV)

Forskning: Forskning som rör animalieproduktionens djurslag liksom sport- och sällskapsdjur bedrivs i samverkan med andra institutioner, universitet och intresseorganisationer i Sverige och utomlands. Verksamheten omfattar grundläggande och tillämpad forskning som avser fodermedlens användbarhet, djurens ämnesomsättning, inhysning och skötsel samt tillämpad beteendeforskning. Den beaktar djurens hälsa, hållbarhet, effektivitet, prestationsförmåga, produkternas kvalitet samt miljön. Tropisk animalieproduktion utgör en betydande del. Utbildning: Kurser inom institutionens forskningsområden ges för agronomstuderande och i vissa delar som fristående kurser. Ca 30 forskarstuderande utbildas inom de beskrivna områdena. Forskarutbildningskurser anordnas på institutionen och i nordiskt samarbete. Ett speciellt Master of Science-program med elever från Afrika, Asien och Latin-Amerika som fokuserar på bärkraftiga animalieproduktionssystem i dessa världsdelar genomförs i samarbete med de studerandes hemländer.

Research: The department carries out basic and applied research on the chemical composition, hygienic quality, nutritive value and usage of feedstuffs, animal metabolism and nutrient utilisation for maintenance and production/performance, housing and husbandry, and applied behavioural research. Special consideration is given to these factors' influence on or interaction with the animals' health, longevity, performance efficiency, product quality and the environment. The department works with farm species as well as sport and pet animals. The research is often interdisciplinary and carried out in co-operation with other departments, both in Sweden and abroad. Research in sustainable livestock systems in the tropics is an important part of the activities at the department. Teaching: Undergraduate courses are offered in feed science, nutritional physiology, ethology and animal nutrition and management, many of these in co-operation with other departments. The postgraduate training is extensive, with students both from Sweden and from abroad. Postgraduate courses are offered at the department, some in co-operation with other Nordic countries.

Institutionen för husdjursgenetik (HGEN)

Forskning: Institutionens forskningsprogram omfattar grundläggande och tillämpad forskning med syfte att öka kunskaperna om den genetiska bakgrunden till husdjurens variation i olika egenskaper. Vidare ingår forskning om avelsmetoder för ett uthålligt nyttjande av husdjuren med en förbättring av produktion, hälsa, funktion och produktkvalitet som mål. Molekylär-, cyto- och kvantitativ genetik samt avelsteori med biometri är företrädda ämneskompetenser. Därutöver finns en bred kompetens över egenskapskomplex, produktionssystem och förutsättningar för avelsarbete med olika djurslag, såsom nötkreatur, får, svin, häst och hund, samt renskötselfrågor. Institutionens forskningsverksamhet har en starkt internationell karaktär. Samverkan sker med husdjursorganisationer både inom och utom landet. På uppdrag sker bl.a. internationell avelsvärdering av tjurar och DNA-testning för härstamningskontroll och vissa ärftliga defekter.Utbildning: På grundutbildningsnivå ges kurser inom genetik och husdjursförädling, i första hand inom agronomutbildningen , men också för veterinärstuderande samt studerande som läser fristående kurser vid SLU. Kurserna omfattar grunderna inom genetik och husdjursförädling, liksom förutsättningarna för avel med olika djurslag för en god produktion, funktion, hälsa och produktkvalitet. Forskarutbildning bedrivs inom tre ämnesområden: husdjursförädling, molekylär genetik och sjukdomsgenetik. Institutionen medverkar också i biståndsverksamhet omfattande utbildning för studerande och universitetslärare i u-länder.

Research: The research programme comprises basic and applied research in animals, with the aim to increase the understanding of the genetic background of important traits and to characterise qualitatively, by gene mapping and the search for genetic markers, and quantitatively the genetic variation and co-variation of important traits. The gained knowledge is used for the development of breeding systems and breeding methods for a sustainable and efficient production with improved product quality and animal health. Cyto-, molecular- and immunogenetics are represented subject areas as well as quanititative genetics, breeding theory and biometry. Cattle, sheep-, swine-, horse- and dog breeding are specialties, as well as reindeer husbandry. The R&D activities are characterized by extensive international collaboration, both with scientists and industry. International genetic evaluation of bulls, DNA-testing for pedigree control and for genetic defects are some high-tech services provided by the department. Teaching: The undergraduate programme offers courses on basic genetics and animal breeding as well as on species-oriented breeding methods and different aspects of reindeer husbandry. Postgraduate training is offered in animal breeding, molecular genetics and disease genetics. Training of students and university faculty from developing countries is also carried out.

Institutionen för kliniska vetenskaper (KV)

Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena anestesiologi, beräkningsbaserad genetik, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, medicin och reproduktion. Inom samtliga ämnen spänner vår verksamhet över alla djurslag.

Institutionen för livsmedelsvetenskap

Forskning: Forskningen är fokuserad på en livsmedelsvetenskaplig profil som täcker olika sätt på vilka primärproduktionen kan påverka livsmedlens sammansättning, kvalitet (sensorik, hälsa, säkerhet) och funktionalitet - från odlingsförhållanden och uppfödning till växtförädling, avel, genmodifiering, hantering och lagring samt inbegriper även metodutveckling och kvalitetssäkring för provupparbetning och analyser. Härvid beaktas såväl den enskilde konsumentens, livsmedelsindustrins som primärproduktionens intresse. Forskningen är uppdelat på fyra olika ämnesområden, Köttvetenskap, Livsmedelskemi, Mjölkproduktlära och Växtproduktlära. Utbildning: Institutionen har ansvar för livsmedelsinriktningen på agronomprogrammet. Vid enheten i Skara bedrivs en 3 årig utbildning för livsmedelsingenjörer vilken är baserad på PBI samt innefattar totalt 9 månader industribaserade projektarbeten.

Research: Research: The research is focused on different influences of primary production regarding composition, quality (sensory, health, safety) and functional properties of food. This includes effects by cultivation, animal rearing as well as breeding, gene modification, handling and storage. It also involves development of various analytical methods. In the research the interests of consumers, food industry as well as producers are considered. The research is divided into four main areas, i.e. Dairy Science, Food Chemistry, Meat Science and Plant Product ScienceTeaching: The department has the overall responsibility for the food science specialisation within the MSc-programme in Agriculture at the university. The unit in Skara gives the 3-year programme for BSc in Food Engineering. This programme is based on problem based learning (PBL) and includes altogether 9 months of industry based project works.

Institutionen för molekylärbiologi

Forskning: Forskningen är inriktad på att ta fram grundläggande kunskap om biologiska processer (t.ex. fotosyntes, enzymkatalys, kemotaxis, bakteriell adhesion och infektionsprocesser, cellulosanedbrytning, antibiotikasyntes, celldifferentiering m.m. m.m.) på en molekylär nivå. Strukturbiologisk (framförallt röntgenkristallografi), molekylärbiologisk, och biokemisk metodik liksom bioinformatik är centrala verktyg för arbetetUtbildning: Institutionen ansvarar för och bedriver undervisning på grundkursnivå i biokemi, molekylärbiologi och proteinteknologi inom agronom- och bioteknologiprogrammen, samt ger forskarutbildningskurser bl.a. i röntgenkristallografisk metodik och om proteiners struktur och funktion.

Research: The research is primarily directed towards structural biology, i.e. structure/function studies of macromolecules. Protein engineering is an important part of these functional studies. Teaching: The main teaching is done in the basic undergraduate course in molecular cell biology. In collaboration with Uppsala University, an advanced course in protein engineering is offered, suitable also for PhD students. A postgraduate course on protein structures is given each year.

Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap

Forskning: Växtforskningen fokuseras på biologiska och odlingsmässiga förhållanden av betydelse för en uthållig produktion av jordbruks- och trädgårdsväxter i nordliga områden. Dessa regioner karaktäriseras av korta somrar med långa dagar och god vattentillgång samt långa vintrar med frusen mark. Näringsomsättning i växter och mark, växtproduktion och produktkvalitet, inklusive angrepp av skadegörare, samt härdighet hos perenna arter studeras på ekosystemnivå i fält och de biologiska mekanismerna undersöks närmare på organismnivå ner till molekylär nivå i lab och växthus.Förädling av grovfoder till mjölk och till nöt- och lammkött är ett centralt forskningsområde vid intstitutionen. Betydelsen av olika kvalitetsaspekter hos vallfodret för produktkvaliteten (mjölk och kött) och utveckling av skörde- och konserveringsteknik anpassade till de särskilda produktionsförutsättningarna studeras. Andra frågeställningar av stort intresse är hur inhysning och skötsel i kallt klimat inverkar på djurmiljö och djurhälsa. Institutionens mångvetenskapliga verksamhet inom området mark-växt-djur-interaktioner tydliggörs genom Grovfodercentrum.Institutionen finns representerad i de fyra nordligase länen genom forskningsstationer i Norrbotten (Öjebyn), Västerbotten (Umeå), Västernorrland (Offer) och Jämtland (Ås)Utbildning: Grundutbildningskurser ges i ekologisk produktion samt produktion och nyttjande av vallfoder. Forskarutbildning bedrivs i ämnena växtodlingslära, växtpatologi, husdjursvetenskap samt trädgårdsvetenskap.

The activities at the department cover a wide range of disciplines, including agricultural and horticultural production, agricultural engineering, animal husbandry and production and use of industrial and energy crops. The department covers the whole spectrum from basic to applied research, information extension and education. Research: The main objective is to optimise agriculture in the North by minimising the detrimental effects of the climate and by taking advantage of its beneficial influence. The research is to a great extent directed towards multidisciplinary work. Teaching: Undergraduate courses are offered in ecology, agriculture and bioenergy. Postgraduate education is offered in crop science, horticulture, plant pathology and animal husbandry.

Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi

Forskning: Ett femtiotal forskningsprojekt bedrivs inom följande ämnesområden: Växthormoners omsättningsvägar och verkningsmekanismer i transgena växter. Vedbildningens fysiologi och möjligheter att påverka vedproduktion och vedfiberegenskaper i transgena träd. Effekter av kvävenedfall på kväveomsättningen hos skogsväxter och möjligheter att tidigt upptäcka kvävebelastning. Trädens skyddssystem, i form av antioxidanter. Temperatureffekter på barrträdens kolbalans, främst fotosyntes och respiration. Genetisk reglering av kärnvedsegenskaper studeras, bl.a. dess bildning. Förändr ingar i genetisk diversitet i de små populationer skogsträdsförädlingen arbetar med studeras med teoretiska modeller. Evolution, populationsdynamik och biodiversitet hos skogsträd undersöks med DNA-analys. Genetisk variation i klimatanpassning hos skogsträd studeras i fält och klimatkammarförsökUtbildning: Institutionen ger utbildning i växtfysiologi och genetik för blivande skogsvetare samt deltar i extern fortbildning och undervisar vid andra institutioner. Forskarutbildning bedrivs i ämnena skoglig växtfysiologi, skoglig genetik samt skoglig cell- och molekylärbiologi.

Research: Approximately 50 research projects are carried out in the following areas: Metabolism and physiological function of plant hormones in transgenic plants, The physiology of wood formation and the possibilities to manipulate wood production and wood fiber properties in transgenic trees, Effects of nitrogen deposition on the nitrogen cycling in trees and the possibilities for early detection of excess nitrogen load,Protection systems (antioxidants) in conifers against air pollution, Effects of temperature on carbon balance, in particular photosynthesis and respiration, Possibilities to induce production of natural impregnation in living trees, Genetic influences on heartwood formation and heartwood properties, Changes in genetic diversity in the small populations that forest tree breeding deals with, studied in theoretical models, Evolution, population dynamics and biodiversity in forest species (DNA-analysis), Genetic variation in climatic adaptation of forest trees, studied in field trials and climate chamber experiments, studies of the genetics of lodgepole pine, estimating its possible adaptation to Swedish conditions. Teaching: The department offers courses at the undergraduate level in plant physiology and genetics, and takes part in teaching at other departments, both within and outside of SLU. Postgraduate training is offered in forest plant physiology, forest genetics, and forest cell- and molecular biology.

Institutionen för skoglig mykologi och patologi

Forskning: Institutionens forskning syftar till att öka kunskapen om sjukdomsframkallande, symbiotiska och saprofytiska svampars och andra mikroorganismers betydelse för natur- och kulturskog. Centrala frågeställningar rör mikroorganismernas populationsbiologi och samhällsstruktur, deras funktioner speciellt i näringsomsättningen och för trädhälsa, samt samspelet mellan mikroorganismer och andra organismgrupper. Viktiga forskningsområden är: mykorrhiza (samhällsstruktur, fysiologi och funktion samt betydelse för näringsomsättning); granens rotröta (populations-, spridnings-, och infektionsbiologi, resistensforskning och bekämpning; sjukdomar i plantskolor; skott- och barrsjukdomar; motverkande av svampsjukdomar genom skogsskötsel samt biologisk och kemisk bekämpning; samhällsstruktur och succession av nedbrytare i skogsekosystemet; endofytiska svampars betydelse för skogsträden; betydelse av väder och luftföroreningar för trädens hälsa; samspel svamp-insekter. Utbildning: Grund- och påbyggnadskurser ges inom skogsvetar- och naturresursprogrammen. Forskarutbildning bedrivs inom institutionens forskningsområden. Rådgivning och diagnostik utförs främst inom skogspatologi inklusive plantskoleområdet.

Research: The main areas of research at the department are: 1) Soil microbiology including the physiology and ecology of mycorrhizal symbiosis, interactions of mycorrhizal fungi with other microorganisms and their role in nutrient cycling och transport, tree growth and stress tolerance. 2) Forest pathology: Infection biology of root rot fungi; Biochemical resistance mechanisms; Resistance testing. Shoot and needle fungi; Tree nursery diseases; Control and managment of disease; Biological control; Interplay with climate and environmental stress; Endophytes. 3) Population biology of fungi including root, shoot and needle pathogens, decay fungi, mycorrhiza and decomposers; Conservation biologyTeaching: Basic and advanced courses at the undergraduate level in forest pathology, microbiology and mycology. Postgraduate training is offered in soil microbiology, forest pathology and fungal ecology, related to the research programmes.

Institutionen för skoglig resurshushållning

Institutionen bedriver utbildning och forskning inom områdena fjärranalys, skoglig inventering och empirisk ekosystemmodellering, skoglig planering, skogsteknologi, skogliga landsbygdsstudier och internationellt skogsbruk. Institutionen har också ansvaret för genomförandet av fortlöpande miljöanalys inom programmen för Riksskogstaxering, Nationell inventering av landskapet i Sverige (NILS) och Terrester habitatuppföljning. I verksamheten kombineras forskning och miljöanalys i ämnesöverskridande projekt vilket ger unika möjligheter att utveckla helhetskoncept för ett hållbart nyttjande av naturresurserna.

The Department conducts research and education within the areas of Remote Sensing, Forest Inventory and Empirical Ecosystem Modeling, Forest Planning, Forest Technology, Forest in Rural Studies and International Forestry.Research at the Department is focused on multilateral cooperation combining expertise from our many research groups. This gives unique possibilities for creating holistic solutions for the sustainable use of natural resources. An important part of the activities is represented by several large environmental monitoring programs, among them the Swedish National Forest Inventory, National Inventory of Landscapes in Sweden and Terrestrial Habitat Monitoring, which means that the department carries a significant responsibility for supplying society with information about the forest.

Institutionen för skogsekonomi

Forskning: Forskningen vid institutionen innebär tilllämpning av ekonomisk teori och metodik på skogliga problem. Ett forskningsfält är miljöekonomi, där man bl a söker värdera skogens icke-marknadsprissatta nyttigheter, t ex skogens potential som rekreationsområde. Ett annat forskningsområde är svensk skogsindustris konkurrenskraft och den internationella handeln med skogsprodukter. Ett tredje är forskning rörande betydelsen av osäkerhet i framtida priser och biologiskt utfall. Utbildning: Vid sidan av forskningen svarar institutionen för huvuddelen av undervisningen i ekonomi inom det skogliga magisterprogrammet och jägmästarprogrammet samt inom forskarutbildningen vid skogsvetenskapliga fakulteten.

Research: The research at the department involves the application of economic theory to forest problems. Environmental-economic research constitutes an important field. Other important fields of research are the competitiveness of the Swedish forest industry and the international trade with forest products, as well as research on the importance of uncertainty regarding future prices and biological outcomeTeaching: The department gives many courses in economics at both the undergraduate and the postgraduate level.

Institutionen för stad och land

Vid institutionen för stad och land finns fyra avdelningar: agrarhistoria, landsbygdsutveckling, landskapsarkitektur och miljökommunikation. Institutionen är den största inom SLU för samhällsvetenskap, humaniora och design. Frågor om det hållbara nyttjandet av naturresurser och landskap är centrala i institutionens forskning och undervisning. Vid institutionen finns även Centrum för naturvägledning och Sidas helpdesk för miljöbedömning.

At the Department of Urban and Rural Development there are four divisions: Agrarian History, Environmental Communication, Landscape Architecture and Rural Development. The department is the largest within SLU for social sciences, humanities and design research. Questions about sustainable use and management of natural resources and landscapes are central to research and education at the department. The Swedish Centre for Nature Interpretation and Sidas Helpdesk for Environment and Climate Change are also part of the department.

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap

Om Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
Bakgrund: Skogsforskningen i Alnarp etablerades 1988 genom ett samarbete mellan skogsnäringen och SLU. Det främsta skälet till en etablering i Sydsverige var avsaknaden av högre skoglig utbildning och skogsforskning. Verksamheten de första sex åren bestod enbart av ett forskningsprogram i skogsskötsel, Programmet för sydsvensk skogsforskning, som bedrevs på Enheten för sydsvensk skogsforskning. Forskningen har successivt breddats och getts fastare former i och med att man från den 1 januari 1996 bildade institution. Institutionen har idag ca 45 anställda. Verksamheten inrymmer idag förutom skogsskötsel också forskning och undervisning inom områdena skoglig planering, skogsekonomi och naturvård. Verksamheten bedrivs i samarbete med SLU:s försöksparker, främst i Asa och Tönnersjöhedens försöksparker.
Uppdrag: Institutionens uppdrag är att ta fram och förmedla kunskap inom sina områden för praktisk användning i skogssektorn i södra Sverige.
Strategi: Institutionen arbetar i nära samverkan med skogssektorn i södra Sverige. Forskningen bedrivs i temaforskningsprogram och mindre forskningsprojekt. Kunskap förmedlas huvudsakligen via institutionens grundkurser men även genom fort- och vidareutbildning samt informationssatsningar direkt till skogssektorn.
Grundutbildning: Vid institutionen bedrivs skogsutbildning för blivande skogsvetare (jägmästare), lantmästare, lantmätare och landskapsarkitekter. Huvuddelen av undervisningen sker på Masteråret riktat till skogsakademiker (MSc in forestry, skogsvetare m.fl.) i slutet av sin utbildning. Masteråret erbjuds studenter inte bara i Sverige, så därför är kurserna på engelska och ca hälften av studenterna kommer från Baltikum och Polen.

Research: The centre carries out research, teaching and dissemination of information on forest management in southern Sweden. The research is focused on subjects particularly relevant to southern Sweden, such as the silviculture of deciduous and mixed forests, alternatives to spruce, management of forests with extensive butt-rot, high quality production on fertile sites, damage caused by frost and pine-weevils, and competition between ground vegetation and tree seedlings. The research is carried out in close co-operation with the forest industry. Teaching: Courses are held in the silviculture of southern Swedish forests for students in forestry, agriculture and landscape planning at the undergraduate level.

Institutionen för vatten och miljö

Institutionen för vatten och miljö är ett kompetenscentrum för tillämpad forskning kring sötvatten med särskilda miljöanalysuppdrag. Institutionen har därför ackrediterade laboratorier för geokemiska och biologiska analyser, samt för analys av bekämpningsmedel i olika matriser. Forskningen vid institutionen fokuserar på geokemiska och hydrologiska processer i avrinningsområden, akvatisk ekologi och biodiversitet, samt akvatisk ekotoxikologi och miljökemi. Institutionen har drygt 110 anställda varav ca hälften utgörs av forskare/doktorander och den andra hälften av teknisk och administrativ personal.

The Department of Aquatic Sciences and is a competence center for applied environmental science with national responsibility for monitoring of the environmental status in Swedish lakes and streams. The department is part of a Soil-Water-Environment cluster and has approx. 110 employees among which approximately half are researchers/PhD students and half are technical staff. The research focuses on geochemical and hydrological processes, aquatic ecology and biodiversity, as well as on aquatic ecotoxicology and environmental chemistry.

Internationella byrån

Internationella byrån ansvarar för att främja SLU:s internationalisering. Byrån ger information, råd och service till studenter, lärare, forskare och universitetsledning när det gäller internationellt engagemang inom utbildning, forskning och uppdragsverksamhet. Byrån bygger också upp kunskap om SLU:s internationella kompetens och engagemang och medverkar till att göra SLU synligt på den internationella scenen.

The International Office has the overall responsibility for the promotion and support of the internationalisation of SLU. It provides information, advice and service to students, teachers, researchers and the university management in international matters within education, research and external projects. Services related to student exchange programmes and a wide range of EU-funded projects in education and research constitute important tasks of the office. It is also engaged in various programmes related to the Baltic Sea region, Eastern Europe and developing countries. The International Office compiles information on international proficiency and activities within SLU and seeks to promote SLU on the international arena.

IT-enheten

IT-avdelningen är en gemensam servicefunktion för hela SLU och skall förse SLU med en långsiktigt hållbar infrastruktur för data- och telekommunikation. Detta innefattar såväl service som olika tjänster, exempelvis studentdatorstöd, systemdrift, utbildning och stöd till användare.

IT-tele

IT-enheten/Tele ombesörjer telefrågor för hela SLU.Teleservice ansvarar för installationer och förändringar av anknytningar, hänvisningstjänster, röstbrevlådesystem mm. Besöksinformationen är öppen för besökare och anställda.

JEP, Ekonomienheten

Ekonomienhetens uppgifter är av både strategisk och operativ art. Enheten arbetar med ekonomistyrning/budgetering, redovisning, delårs/årsredovisning, uppföljning samt ansvarar för de ekonomiadministrativa systemen.

Jordbruksvetenskap, skara

Forskning: Institutionen arbetar med tillämpade frågeställningar främst inom husdjurs- och mark/växtområdena. Forskningen är problemorienterad med produktionsinriktade frågeställningar och utförs vid försöksstationerna Götala (köttdjur), Bjertorp (slaktsvin) och Lanna (mark/växt) och i fältförsök. Verksamheten genomförs i nära samarbete med näringslivet och dess organisationer. Utbildning: Institutionen ansvarar för näringslivsinriktade rådgivningskurser inom husdjurs- och mark/växtområdena och kurser i precisionsodling och marknadsinriktad nötköttsproduktion. Dessa ingår i agronom- och lantmästarprogrammen. Vidare erbjuder institutionen fort- och vidareutbildning med fristående kurser.

Research: The objective of the research at the department is to develop methods, systems and tools in agriculture to improve profitability in crop and animal production, at the same time taking into consideration aspects of environmental and animal well-being and resource preservation, as well as the requirements of the market. This applied research has a comprehensive view and is conducted in close co-operation with the agricultural business and industry, the authorities, other departments within the university, advisory agents and farmers. Teaching: The department offers courses within the university's undergraduate programmes, as well as within continuing education.

Kommunikationsavdelningen

Kommunikationsavdelningen har det strategiska ansvaret för SLU:s kommunikation, både internt och externt. Däri ingår både generell information om SLU och mer specifik information om forskningen vid universitetet.Till uppgifterna hör mediakontakter, studentrekrytering, personaltidning och intranät. Vi ansvarar för SLU:s webbplats och utvecklingen av de gemensamma webbsidorna. Vi ansvarar också för den visuella kommunikationen och varumärket SLU.

The Communications Office has the overall responsibility for the university?s image and external and internal communications.We work with maintenance of the university web pages, production of information material about the university, press releases, internal communications, information to prospective students and information about research findings.

KV, Bilddiagnostik

Enheten för klinisk radiologi fungerar dels som en integrerad del av djursjukhuset, dels som en fristående verksamhet med undervisning, forskning och utveckling av veterinärmedicinsk bilddiagnostik. Metoderna omfattar röntgen, ultraljud och nuklearmedicin. Den kliniska verksamheten ligger till grund för grundutbildning, fortbildning av specialister samt den kliniska forskningen. Forskning: Forskning angående hjärtsjukdom hos hund bedrivs med hjälp av röntgen, scintigrafi och ultraljudsdiagnostik och studier avseende skelettsjukdomar hos häst med röntgenologiska och nuklearmedicinska metoder. Samarbetsprojekt pågår inom SLU med avseende på studier av hjärt- och njurfunktion hos hund samt skelettsjukdomar hos häst. Utbildning: Veterinärstudenter undervisas i radiografisk anatomi, radiografisk teknik, strålskydd och radiologisk bildtolkning. Grundutbildningen omfattar principerna och indikationerna för ultraljud och scintigrafi. Under elektiva terminen finns även en grundläggande kurs i ultraljud.

Research: The section functions partly as an integrated part of the Animal Hospital, and partly as a unit within the department of biomedicine and veterinary public health with research, teaching and development of veterinary medical diagnostic imaging. The diagnostic methods include radiology, ultrasound and nuclear medicine. Research is directed towards studies of the progress of heart disease in dogs, evaluation of skeletal disease in horses by radiologic and nuclear medicine methods, and collaborative projects with other departments at SLU and at Uppsala University, investigating stress-related skeletal diseases and kidney function of dog during anaesthesiaTeaching: The clinical activity supports undergraduate teaching, training of specialists in veterinary radiology and further education of practising veterinarians, as well as providing material for clinical research. The undergraduate courses include radiologic anatomy, radiographic technology, radiation safety, and radiologic diagnosis. Elective courses and projects, including a basic course in ultrasound, are offerred in the final year.

KV, Diagnostik och stordjur

Forskning: Exempel på områden där aktiv forskning bedrivs är mjukdelskirurgi och ortopedi inklusive hovsjukdomar, oftalmologi, anestesiologi, klinisk immunologi, klinisk fysiologi, arbetsfysiologi, muskelmetabolism och internmedicin. Forskningen har en in riktning mot grundforskning och kliniskt tillämpbar forskning och omfattar flera djurslag, främst häst och svin. Samarbete sker med andra forskare såväl nationellt som internationellt. Erhållna resultat har i regel en direkt praktisk betydelse för profylax, diagnostik och terapi inom veterinärmedicinen. Stor vikt läggs vid komparativa aspekter. Utbildning: Grundutbildningen av veterinärstuderande inriktas i första hand på djurslagen häst och svin. Undervisningen innehåller allmänt grundläggande utbildning i kirurgi och medicin och klinisk, praktisk undervisning. Studenterna deltar aktivt i djursjukhusarbetet med akutsjukvård, utredningar och behandlingar av sjukdomar på våra stordjur. Dessutom utförs besättningsutredningar på svin, liksom före byggande behandlingar av hästar.

Research: The research at the department covers several areas, e. g. soft tissue surgery, orthopedics including diseases of the hoofs, neurology, ophtalmology, anesthesiology, clinical immunology, clinical physiology, exercise physiology, muscle metabolism and internal medicine. The research is directed towards basic research and clinical applied research and includes horses and pigs. Comparative aspects of the disease processes are focused. Collaboration occurs with several other national and international researchers. The obtained results can often be applied directly in prophylaxis, diagnostics and therapeutics in veterinary medicine. Teaching: Undergraduate courses are given in veterinary medicine and surgery of horses and pigs. Before the students are allowed to take part in the clinical phase of the training, they are required to have passed the introductory course. During the clinical period the students participate in the diagnostic procedures and the treatment of animals in the Animal Hospital and on farms with animals needing treatment. The students also participate in night and weekend duty at the hospital.

KV, Epidemiologi

Forskning: Epidemiologi är ett djurslags- och disciplinövergripande ämne och institutionen samverkar inom ett flertal forskningsprojekt där epidemiologisk och statsitisk medodik behövs. En viktig del av forskningen är att utvärdera, validera och utnyttja befintliga sjukdomsdatabaser för djur. Syftet är dels att öka användartillgängligheten och datakvaliteten hos dessa, och dels att öka kunskapen om faktorer som påverkar hälsa, sjukdom och produktivitet hos djur. Vid sidan av använding av befintliga databaser deltar avdelningen också i forskning som baseras på fältstudier
Utbildning: Inom veterinärprogrammet sker koordinering av kurserna Populationsmedicin respektive Veterinärmedicin och Folkhälsa, samt undervisning av ämnena epidemiologi och statistik. Undervisningen i epidemiologi lär studenterna att betrakta sjukdom och hälsa ur ett holistiskt och kvantitativt perspektiv och tränar förmågan att analysera och bedöma sannolikheter, både när det gäller risk för sjukdom, diagnos och prognos samt bedömning av behandlingseffekt. I statistikundervisningen ligger tonvikten på grunderna för deskriptiv statistik och hypotestestning. Ett viktigt mål med statistikundervisningen är att väcka insikten om behovet av statisktiskt tänkande även vid planering av datainsamling.

KV, Idisslarmedicin

Forskning: Vid institutionen bedrivs forskning om de idisslande djurens medicinska sjukdomar. Forskningen koncentreras till de delar av ämnet som är relevanta för svensk animalieproduktion. Hit hör: ämnesomsättningsrubbning (framför allt under perioden kring kalvning), kliniska, epidemiologiska och immunologiska aspekter på vanligt förekommande infektionssjukdomar, klinisk parasitologi med speciell intrikting på protozooer samt djurhälsa i ekologisk produktion. Forskningen syftar bland annat till att ta fram kunskap som bidrar till en sund och etisk försvarbar animalieproduktion som en gararnti för hälsosamma livsmedel.
Utbildning: Kursen idisslarmedicin ges inom veterinärprogrammet i form av föreläsningar, seminarier och klinikundervisning. Målen för undervisningen i idisslarmedicin är att studenterna skall ha ett grundläggande kliniskt kunnande avseende djurslagen ifråga, kunna diagnostisera de viktigaste sjukdomarna och kunna förebygga sjukdom och smittspridning. Sveriges medlemskap i EU har medfört öppnare gränser och en ökad internationell handel med levande djur och livsmedel. Detta innebär att en ökad vaksamhet mot införandet av tidigare ej i Sverige förekommande sjukdomar är nödvändig. I undervisningen måste därför de studerande göras medvetna om de sjukdomsproblem och bekämpningsprogram som existerar i omvärlden. För att tillgodose undervisningens behov av kliniskt material bedrivs även djursjukvård.

KV, Idisslarmedicin och epidemiologi

Research: The department carries out research in the diseases of ruminants. The work is concentrated on problems of importance to animal production in Sweden, e. g. metabolic diseases in dairy cattle, especially the hormonal regulation during the peripartal period, the epidemiology and immunology of viral infections and clinical parasitology, focused on protozoology; animal health in organic dairy production; biology of infections in the bovine. With the aim to obtain better results of treatment with antibiotics, pharmacokinetic studies of chemoterapeutics are carried out. Teaching: Undergraduate students participate in the clinical work at the stationary and at the ambulatory clinics of the Animal Hospital. They are trained in the clinical examination of diseased animals, in giving diagnosis and prognosis from the anamnesis and the symptoms found and suggesting and performing treatments, which in some cases include surgery. The students discuss the cases in groups in order to relate nutrition, management and environment to the disease and thereby decide how to prevent the disease. Written case reports are required.

KV, Kirurgi och medicin hund, katt och andra smådjur

Forskning: Forskningen har en inriktning mot grundforskning och kliniskt tillämpbar forskning och omfattar främst djurslagen hund och katt. Samarbete sker med andra forskare såväl nationellt som internationellt. Erhållna resultat har i regel en direkt praktisk betydelse för profylax, diagnostik och terapi inom veterinärmedicinen. Stor vikt läggs vid komparativa aspekter. Exempel på områden där aktiv forskning bedrivs är anestesiologi, dermatologi, gynekologi, internmedicin, klinisk immunologi, mjukdelskirurgi, neurologi, oftalmologi, onkologi, ortopedi och urologi. Utbildning: Grundutbildningen av veterinärstuderande inriktas i första hand på djurslagen hund och katt. Undervisningen innehåller allmänt grundläggande utbildning i kirurgi och medicin och klinisk praktisk undervisning. Studenterna deltar aktivt i den kliniska verksamheten vid universitetsdjursjukhuset.

Research: The research at the department covers several areas, e.g. soft tissue surgery, orthopedics, gynaecology, neurology, ophtalmology, anesthesiology, clinical immunology and internal medicine. The research is directed towards basic research and clinical applied research and includes several species, mainly cats and dogs. Comparative aspects of the disease processes are focused. Collaboration occurs with several other national and international researchers. The obtained results can often be applied directly in prophylaxis, diagnostics and therapeutics in veterinary medicine. Teaching: Undergraduate courses are given in veterinary medicine and surgery of cats and dogs. Before the students are allowed to take part in the clinical phase of the training, they are required to have passed the introductory course. During the clinical period the students participate in the diagnostic procedures and the treatment of animals in the Animal Hospital. The students also participate in night and weekend duty at the hospital.

KV, Klinisk kemi

Forskning: Biokemisk laboratoriemetodik används för att diagnosticera djursjukdomar och öka kunskapen om sjukdomarnas utveckling och behandling. Veterinärmedicinsk radiobiologi omfattar studiet av den joniserande strålningens effekter på djur och transport av radionuklider i ekologiska system. Nuklearmedicinsk diagnostik på djur är en del av radiobiologin. I olika forskningsprojekt utvecklas klinisk-kemiska och nuklearmedicinska analysmetoder. Kontinuerlig verksamhet bedrivs för att förbättra referensvärden för olika analyser och därmed tolkningen av svaren. Institutionen är engagerad i många forskningsprojekt i u-länder, ofta i samarbete med andra institutioner. Institutionen utför de klinisk-kemiska analyser som används i undervisningen vid djursjukhuset. Utbildning: Klinisk kemi ges som föreläsningar, demonstrationer och laborationer inom veterinärprogrammet. Veterinärstudenter undervisas även i veterinärmedicinsk radiobiologi. Institutionen erbjuder forskarutbildning inom ovanstående ämnesområden

Research: Clinical chemistry is the biochemical study of life processes in healthy and diseased animals. Biochemical laboratory procedures are applied for diagnosis and to increase our understanding of the ethiology, pathogenesis and therapy of animal diseases, thereby improving animal welfare and securing the biological production potential. Diagnostic nuclear medicine is also applied. Methods are developed for clinical chemistry and nuclear medicine to be used for diagnosis of animal diseases, especially infectious and reproductive diseases. Reference values of various analyses are continually being improved, thereby improving the interpretation of analytical results. The department is engaged in many research projects involving domestic animal diseases, animal environment, ecotoxicological issues, reproduction and animal production in developing countries. The department also performs clinical chemical analyses requested by the clinical departments at SLU for their teaching. Teaching: Undergraduate courses are given in clinical chemistry and in veterinary radiobiology.

KV, Reproduktion

Forskning: Institutionen bedriver forskning inom obstetrik (förlossningslära), gynekologi (honlig fruktsamhet), andrologi (hanlig fruktsamhet) samt juversjukdomar hos våra husdjur. Vidare ansvarar institutionen för djursjukvården i Uppsala veterinärområde. Exempel på aktuell forskning: inverkan av stress och skötselrutiner på fruktsamheten hos svin; samspelet inflammation/prostaglandiner, symtomlös omlöpning samt livmoderinfektioner under postpartumperioden hos nötkreatur; framtagning och utvärdering av kvalitetstester på färsk respektive fryst sperma från hingst, tjur, bagge, galt, hund och katt; försvarsmekanismer i juver och livmoder hos olika djurslag samt det tidiga fostrets utveckling under in vitro-förhållanden (nötkreatur). Utbildning: Inom veterinärprogrammet ges kurser i obstetrik, reproduktionsfysiologi, reproduktionspatologi, reproduktionsbioteknologi och juversjukdomar. Institutionen ger också kurser i artificiell inseminering och reproduktion för såväl veterinärer som husdjursteknisk personal. Inom forskarutbildningen ges olika kurser inom ämnesområdet, ofta av komparativ karaktär. Institutionen (SIPAR) arrangerar kurser inom reproduktion och juverhälsa för deltagare från utvecklingsländer, men också från de baltiska staterna.

Research: The department has both research and undergraduate and postgraduate education in obstetrics, gynaecology, andrology and udder diseases in farm animals. Furthermore, the department has an ambulatory practice serving farms in the region of Uppsala. Current research: oviductal function and influence of stress and nutrition on fertility in pigs. In ruminants the role of prostaglandins for reproduction, the ovarian follicle activity and the relation between management and fertility are studied. On the male side establishment and evaluation of quality tests of fresh as well as of frozen semen from stallion, bull, boar and dog are given high priority. Studies are made on the defence mechanisms against mastitis in cow and sow and against endometritis in mare. The research within embryo technology covers both in vitro fertilisation in cattle and preservation of embryosTeaching: Undergraduate courses are given in obstetrics, reproductive physiology and pathology, reproductive biotechnology and udder diseases. International postgraduate courses on animal reproduction and udder health for veterinarians from developing countries (SIPAR), education of AI-technicians, courses for veterinarians in artificial insemination in horses, cattle, pigs and dogs are also offered.

NIMM, transportinfrastruktur - människa - miljö

NIMM är ett nordiskt kompetenscentrum för kunskapsutveckling inom ramen för samspelet mellan transportinfrastruktur - människa - miljö (landskap). NIMM:s ändamål ät att inom temat utveckla och koordinera en gemensam dansk-svensk masterutbildning för (landskaps)arkitekter och vägingenjörer samt att utveckla NIMM till ett europeiskt kunskapscentrum genom initiering och koordinering av forskning och utvecklingsarbetet samt information om uppnådda resultat.

NOVA

NOVA, The Nordic Foresty, Veterinary and Agricultural University Network, ska svara för att initiera och driva vissa gemensamma aktiviteter inom utbildning och forskning mellan de nationella lantbruksuniversiteten, eller motsvarande, och är i vissa avseenden fristående från dessa. Styrelsen utgörs av lantbruksuniversitetens rektorer. Särskilda kommittéer med ledamöter från de universitet som ingår, finns för forskarutbildning och grundutbildning samt samarbetet med Baltikum. Olika propåer från bland annat forskare, kring koordinering av viss forskning samt forskningsinformation diskuteras. Verksamheten leds av ett sekretariat, vilket är förlagt till Slottet i Alnarp.

Parasitologi och virologi

Forskning: inom ämnesområdena parasitologi och virologi bedrivs grundläggade och tillämpad forskning om sådana sjukdomar hos djur som orsakas av parasitära protozoer, helminter, leddjur och virus, samt om värddjurets försvarsmekanismerUtbildning: inom veterinärprogrammet ges under årskurs 2 i allmän sjukdomslära delkurser i parasitologi och virologi. En betydande del av avdelningens undervisning berörs forskarutbildningen.

Patologi

Forskning: bedrivs kring sjukdomar i digestionsorganen och rörelseapparaten samt inom områdena cell- och molekylärbiologi och miljöpatologi med tyngdpunkt på akvatiska organismer. Utbildning: Inom veterinärprogrammet ges under årskurs 2 en 7-poängskurs i allmän patologi, under årskurs 3 en 9-poängskurs i speciell sjukdomslära och under årskurs 4 en under läsåret förlöpande kurs i klinisk patologi med gruppundervisning. Fri kurs erbjuds i allmän patologi (10 p) . En betydande del av institutionens undervisning berör forskarutbildning.

Research: The department's research is concentrated on cellular and molecular pathology, emphasising developmental mechanisms, experimental and applied tumour pathology, environmental pathology with emphasis on diseases in aquatic organisms, diseases in the circulation, the alimentary tract, the nervous system and in bone and cartilage. Teaching: A course in general pathology is given at the undergraduate level, comprising the mechanisms by which a cell is injured by abnormal stimuli and the resultant effects on the damaged tissue and organs, as well as how relevant defence mechanisms are triggered. Another undergraduate course covers the pathological conditions in the various organ systems as well as the effects on the whole organism. Clinical training at the undergraduate level is given in morbid anatomy to provide further insights in the development of diseases. The department also offers single subject courses in general pathology.

Patologi, farmakologi och toxikologi

Forskning: inom ämnesområdena patologi, farmakologi och toxikologi bedrivs forskning rörande proteiner involverade i transportmekanismer och i stödjevävnadens funktion, sjukdomar i rörelsapparaten, digestions- och reproduktionsorganen, samt biotransformation och effekter av läkemedel och miljöföreningar på fisk, amfibier och däggdjurUtbildning: inom veterinärprogrammet ges under årskurs 2 en kurs i allmän patologi, under årskurs 3 kurser i speciell sjukdomslära, farmakologi och toxikologi, samt under årskurs 4 en kurs i klinisk patologi. Inom bioteknologi- och agronomprogrammen ges kurser i allmän patologi, farmakologi och toxikologi. Avdelningen bedriver även forskarutbildning samt utbildning till svenska och europeiska specialist examina.

Personalavdelningen

Uppgift: Ansvarar för SLU's personal- och löneadministration, arbetsmiljö, pensionsfrågor, personalinformation och statistik. Avdelningen ger stöd i personalsociala frågor och arbetar med kompetensförsörjning och jämställdhet.

Personnel administration.

Sektionen för Anatomi och fysiologi

Institutionens uppdrag är att utveckla kunskapen och undervisa om animalieproducerande djurens, sport och sällskapsdjurens samt försöksdjurens byggnad och funktion. Institutionen omfattar också Enheten för hippologisk högskoleutbildning (Hippologprogrammets centrala administration).
Forskning: Forskning och forskarutbildning bedrivs inom följande områden: Reproduktions- och forskarutbildning bedrivs inom följande områden: Reproduktions- och tumörbiologi, kroppens förmåga att bibehålla funktionell jämvikt, stress, biomekanik och cirkulationsorganens funktion.
Utbildning: Grundutbildning i anatomi, histologi och fysiologi bedrivs inom veterinär- och agronomprogrammen samt inom flera magisterprogram och fria kurser.

Research: The research programme comprises basic and applied research in comparative animal physiology with the main topics in electrolyte turnover, regulation of fluid balance and blood pressure, relation between fluid balance and thermoregulation, physiological and ethological parameters for animal welfare, digestive physiology, physiological effects of gastrointestinal peptides and other peptide hormones, the localisation and role of the enzyme carbonic anhydrase, physiology of reproduction and lactation. Topics in veterinary clinical physiology are: heart failures, gastric acid secretion and ulcer disease. Small ruminants, cattle, horses as well as dogs, rabbits, rodents and birds are studied.
Teaching: Undergraduate courses are regularly given in physiology of domestic animals at different levels. Informal courses and individual courses are also offered as well as supervision of degree projects. The main target groups are students in Animal Science and Veterinary Science. Postgraduate training, seminars and postgraduate courses are offered.

Sektionen för biokemi

Forskning: Forskningsverksamheten vid institutionen har övervägande grundvetenskaplig inriktning. Med biokemiska och molekylärbiologiska metoder undersöks främst olika proteiner och polysackarider som deltar i biomedicinskt betydelsefulla processer. Sålunda studeras bildningen i däggdjursceller av deoxynukleotider, byggstenar i DNA-syntesen. Vidare karakteriseras biosyntesen av heparin, ett läkemedel mot blodproppar, och den närbesläktade polysackariden heparansulfat. Institutionen studerar även hur blodkoagulationen regleras genom att koagulationsfaktorer bryts ner av proteaser eller inaktiveras av proteashämmare i blodplasma. Slutligen karakteriseras de olika proteaser som utsöndras av mastceller i samband med allergiska reaktioner. Utbildning: Institut ionen undervisar studenter i veterinärprogrammet i medicinsk och fysiologisk kemi samt bedriver omfattande forskarutbildning.

Research: The department is engaged in basic biomedical research. The work is primarily directed at characterising the properties of proteins and polysaccharides participating in physiologically important processes by biochemical and molecular-biological methods. The biosynthesis of deoxyribonucleotides, building blocks in the synthesis of DNA, in mammalian cells is studied, with the aim to develop methods for interfering with DNA synthesis in cancer and viral infections. The biosynthesis of heparin, used for the treatment and prophylaxis of venous thrombosis, and of the related polysaccharide, heparan sulphate, is also investigated. A further line of work concerns the degradation of blood coagulation factors by proteolytic enzymes and the inhibition of these factors by specific inhibitors. These studies aim at clarifying the mechanism by which thromboses arise and at elucidating the role of blood clotting in inflammatory reactions. Finally, protein turnover in mammalian cells is analysed in studies of specific proteolytic enzymes involved in this process and of the mechanism of inhibition of these enzymesTeaching: The department offers courses for undergraduate students in medical and physiological chemistry.

Siljansfors försökspark

Försöksparken är en serviceenhet för alla forskare vid SLU. Inom och kring försöksparken anläggs och mäts långliggande fältförsök. Varje år guidas ca 1000 personerpå försöksområdet.

Skogens biomaterial och teknologi

Enheten för Biomassateknologi och Kemi har som målsättning att genom forsknings- och undervisningsinsatser bidra till utvecklingen av ett uthålligt samhälle där förnyelsebara naturresurser från åkern, i kombination med kretsloppsprodukter, utgöra basen för produktion av energi- och industriråvaror. Analyser av biobränsle, foder och jord utförs av vårt ackrediterade laboratorium. Till enheten hör också Biobränsletekniskt Centrum, där forskning och undervisning kombineras med kommersiell värmeproduktion.

The Unit of Biomass Technology and Chemistry aims to contribute to a sustainable society by research and education. Renewable agricultural resources in combination with recycled products make the base for production of energy and industrial raw material. Analyses of bio fuels and fodder are done at our accredited laboratory. The Biofuel Technology Centre, where research, education and commercial heat production is combined, is also a part of the Unit.

Skoglig landskapsvård

Forskning: Institutionens forskning sker inom två huvudområden. Det ena syftar till att belysa skogens roll för svenskens friluftsliv och det andra till att studera konsekvenser av olika skogsskötselmässiga ingrepp i naturen. Viss forskning ägnas också åt ren naturvård, främst den betydelse ett totalt skydd har för vissa organismers överlevnad. Skogshistorisk forskning står även på programmet.

Research: The research at the department is structured into two main areas. One area focuses on the forest's role in recreational outdoor life, and the other focuses on studying the effects of various sivicultural measures. Environmental protection is also studied, particularly the effects of total protection for the survival of certain organisms. The history of forestry is also studied.

Skogsgenetik, gemensamt

Forskning: Vid institutionen bedrivs forskning inom två huvudområden: skoglig genekologi samt skogsträdens cellbiologi. Inom dessa områden är forskningen främst koncentrerad till bevarande av genetisk mångfald hos skogslevande växter, skogliga växters anpassning till abiotiska faktorer och skoglig avkommeprövning, respektive utvecklingsbiologiska processer inklusive vedbildning och försvarsmekanismer hos skogsträd.Institutionen undervisar i skogsgenetik inom skogsvetar- och naturresursprogrammen.

Research: Research is carried out in two main areas: forest genecology and forest tree cell biology. The research is concentrated mainly on the conservation of genetic diversity in forest plants, the adaptation of forest plants to abiotic factors, forest tree progeny testing, morphogenesis of forest trees and induced defence reactions in forest trees.Teaching: The department offers basic and advanced courses at the undergraduate level in forest tree genetics.

Skogsmästarskolan

Vid Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg utbildas skogsmästare. Utbildningen förbereder studenterna för arbetsledande och rådgivande uppgifter inom skogsnäringen. De två första åren inom skogsmästarprogrammet är förlagda till Skinnskatteberg. Det sista året kan studenterna studera på valfri ort. Vid Skogsmästarskolan erbjuds även fristående kurser och fortbildning. Det internationella samarbetet, främst inom utbildningen, har sin tyngdpunkt i Etiopien, Ryssland och Norden. Skogsmästarskolan saknar egna fasta forskningsresurser men dess lärare medverkar i olika forskningsprojekt.

The main object of the School for Forest Engineers is forestry education and training. A three-year programme results in a BSc degree in Forest Engineering. Many of the courses in the Forest Engineering programme are also offered as separate courses suitable for professional foresters. Long term specialised courses, like higher logistics (5-10 weeks), safety engineering (20 weeks) and marketing of forestry products (40 weeks) are available, as well as other short courses.The School for Forest Engineers is highly involved in international co-operation. Beside the Nordic countries, Ethiopia and Russia are examples of countries where the School of Forest Engineers participates in joint programmes. Co-operation in research and education with other departments at SLU, especially the nearby Grimsö Wild Life Research Station, is under development.

SLU kontakt

SLU Kontakt har till uppgift att bygga broar mellan forskning och praktisk tillämpning. Detta gör vi främst genom att genomföra och stimulera till fortbildningskurser för främst yrkesverksamma. Genom att hjälpa företagare att hitta rätt forskare eller forskargrupper vid universitetet och stimulera och bistå forskarna i näringslivskontakter. I fakultetsövergripande teman samverkar vi med förskarna för att belysa intressanta frågeställningar inom SLU:s ansvarsområde.

The role of SLU Kontakt is to develop and stimulate contacts between SLU and society. This is done by means of continuing education, interdisciplinary information projects and industrial liasons. SLU Kontakt works in close cooperation with the researchers at SLU in an objective and comprehensive way and with a sense for the special needs and requirements of the target groups. SLU Kontakt is subordinate to Rector with the Contact Council as administrative body. The Council consists of representatives from important target groups and of the deans of SLU's three faculties. SLU Kontakt has a staff of about 45 persons and is located in Skara, Umeå, Alnarp and Uppsala.

SLU kontakt, movium

Movium - Mark Och Vegetation I Urban Miljö:
Movium verkar som en länk mellan forskning och praktik. Vi informeraryrkesliv och samhälle om de senaste forskningsresultaten. Genom demänniskor vi möter får vi impulser till nya utvecklingsprojekt. Vi arbetar med frågor om användning av mark, vatten, växter och djur i tätorten och dess närmaste omgivningar.
Movium vill utveckla och sprida kunskaper om:
· planering, byggande och förvaltning av stadens uterum
· uterummets ekologiska, kulturella och sociala betydelser
· samspelet mellan stad och land

Movium - Centre for the Urban Environment:
Moviums functions as a link between research and practice. We keep both professionals and the community informed of the most recent research findings. We work with issues concerning land use, water, flora and fauna in the urban setting and its immediate surroundings.
Movium wants to promote and disseminate knowledge about:
· the planning, construction and administration of the citys green space
· the ecological, cultural and social significance of green spaces
· the interplay between town and country.

SLU Lokaler

Vi ansvarar för SLU:s lokalförsörjning med översiktlig lokalplanering, byggprojekt, in- och uthyrning av lokaler, undervisningsservice.

SLU service

SLU Service och säkerhet arbetar med samordning och tjänster för universitetets basservice samt och för de fysikska säkerhetsfrågorna.Verksamheterna är i första hand anpassad till SLU:s organisation och studenter, men i mån av kapacitet är de även öppna för andra myndigheter och våra samarbetspartners, t.ex. SVA, Uppsala Universitet m.fl.Servicetjänsterna utförs i egen regi eller samordnas med andra leverantörer och nödvändiga upphandlingar för SLU´s vidkommande ombesörjs i samband därmed.De fysiska säkerhets uppgifterna är mer av myndighetskaraktär men omfattar även service och samordning, t.ex. gäller teknik (larm och liknande). Säkerhetsuppgifterna omfattar hela SLU.

SLU service, administration

Administrationen samordnar och hanterar ekonomifrågor, t.ex. fakturor, bokföring, redovisning o dyl. för service- och säkerhetsverksamheterna. Staben samordnar och handlägger frågor av SLU-gemensam karaktär, t.ex. lokalvårdssamordning för hela SLU.

SLU service, lokalvård

Enheten svarar för den dagliga lokalvården och för storstäd inom Ultuna. I servicen ingår även upphandlingar av tjänster och produkter såsom fönstertvätt och kemiska produkter. Enheten erbjuder även tvätt- och textiltjänster.

SLU service, publikationstjänst

Publikationstjänst lagerhåller och säljer publikationer och skrifter. I denna service ingår även utskick, distribution, kund- och registerunderhåll, statistik samt samordning av tryckframställning. Verksamheten erbjuder även full ekonomiservice i form av boföring, postgirohantering och uppföljning.

SLU service, reproenheten

Repro Ultuna är ett fullservicetyckeri med speciell inriktning på trycksaksframställning med digital teknik men ombesörjer i princip allt i trycksaksväg. Upphandlingar och samordning med andra leverantörer och samarbetspartners för SLU:s vidkommande är en del i servicen.

SLU service, transportservice

Versamheten ger service och utför de flesta typer av transporter, t ex flyttservice, viss budservice och ADR-transporter (farligt gods). Versamheten ombesörjer även transporter till olika upparbetningsanläggningar.

SLU service, ultunaposten

Ultunaposten svarar för sortering och distribution av intern- och externpost liksom för samordning med post- och paketleverantörer.

Styrelsen SLU

Styrelsen har 15 röstberättigade ledamöter. Nio av dessa är utsedda av regeringen (inklusive rektor). Tre är valda av SLU:s lärare och forskare samt tre är valda av studenterna.

Trävetenskap

Forskning: Institutionen bedriver forskning och undervisning om trä och träbaserade produkter med syfte att öka kunskapen om råvaran och dess egenskaper. Syftet är att utveckla mer ändamålsenliga och miljövänliga processer och produkter inom skogs- och träindustri. Forskning bedrivs inom följande områden: träteknologi och vedegenskaper, mikro- och ultrastruktur, mikrobiell nedbrytning av trä och träprodukter, miljö och hälsa, träskydd och beständighetsfrågor. Inom WURC bedrivs forskning om vedfiberns ultrastrukturUtbildning: Institutionen erbjuder utbildning inom skogsvetarprogrammet i Umeå och i Uppsala.

Research: The department conducts research and teaching on wood and wood-based products with the aim to increase knowledge of properties relating to the use of wood as a raw material. The aim is to develop environmentally friendly processes and products of high quality. The research is conducted in the following areas: wood technology, wood structure at micro- and ultrastructural levels, microbial degradation of wood and wood-based products, environmental and health aspects, wood preservation and wood durability. Research on the ultrastructure of wood fibres is conducted within WURC. Teaching: The department provides both basic and advanced courses at the undergraduate level.

Tönnersjöhedens och Skarhults försöksparker

Försöksparkerna tillhandahåller mark för skogliga fältförsök samt anlägger, behandlar och följer upp olika typer av försök av såväl långliggande som av mera kortsiktig natur. De bedriver dessutom informationsverksamhet och tillhandahåller personal, lokaler och utrustning för försöksverksamhet.

Uppsala livsmedelscentrum (ULC)

Uppsala Livsmedelscentrum, (ULC) är en tvärdisciplinär samarbetsorganistation med uppgift att i nära samarbete med näringsliv och samhälle stödja och utveckla forskning, utvecklingsarbete och utbildning inom livsmedelsområdet. ULC är även ett kontaktforum och mötesplats för alla som arbetar med livsmedelsfrågor i företag, handel, storkök, organisationer, myndigheter, landsting och kommuner liksom vid universitet och högskolor. ULC fungerar som en reimissinstans för frågor som berör livsmedelsforskning och forskningspolitiska spörsmål.Genom ett tvärvetenskapligt samarbete mellan ULCs tre huvudorganisationer, Sveriges lantbruksuniversitet SLU, Uppsala universitet och Livsmedelsverket, fungerar ULC som ett kompetenscentrum och brygga mellan industri och forskning i Uppsala inom framförallt de biologiskt, medicinskt, nutritionellet och beteendevetenskapligt inriktade livsmedelsområdena. Kompetensområdena inom ULC är: Livsmedelssäkerhet, livsmedelskvalitet samt kost och hälsa underbyggt med förankring av forskningskunnande inom konsumentvetenskap.Forskarkompetensen täcker det mesta från råvaruproduktion/råvarukännedom till livsmedelskemi, matlagning och konsumtion; från näringslära till psykosociala aspekter på mat, konsumtionsattityder och beteende; från kost och hälsa till livsmedelshygien och livsmedelskontroll. ULC ordnar seminarier och hearings i aktuella ämnen, ger ut nyhetsblad, rapporter och informationsskrifter, presenterar populärvetenskapliga artikler i branschtidningar och vetenskapliga artiklar i fackpress.

Uppsala Food and Nutrition Centre (ULC) is a multidisciplinaryorganisation, which in close contact with industry and society aims to support and develop research and development as well as training regarding issues related to food. The three members of ULC are Uppsala University, the National Food Administration and SLU. ULC´s main areas of interest are food safety, food quality and food and health issues, based on expertise in consumer science. The research expertise available covers a wide range of fields in food science, from cultivation of primary produce, food chemistry to cooking and consumption; from nutrition to social aspects of food, e.g. food attitudes and lifestyle; from food and health considerations to food hygiene and quality control.ULC organises seminars and hearings in topical subjects areas, publishes news bullentins, reports and information brochures, articles in popular science and food trade magazines, and articles in scientific journals.

Vindelns försöksparker

Forskning: Forskningsverksamheten är bred och spänner över såväl tillämpad forskning som grundforskning. Fältforskningsstationen bedriver fältbaserad forskning i samarbete med flera institutioner på SLU. I speciella program studeras förändringar i vegetation, skogsbestånd och omgivningsförhållanden i luft och mark. På försöksparken bedrivs även en omfattande exkursionsverksamhet med såväl lokala besökare som internationella grupper.

The experimental forests of Vindeln (Svartberget and Kulbäcksliden) are situated in the northern part of Sweden, 60 km northwest of Umeå, with a total area of 2531 hectares. Current activities include applied as well as basic research. The field experiments at Vindeln are directed towards the study of: pollution effects on trees, pollution effects on ground and surface water, occurence of cesium in plants and animals, climate in forest land, different regeneration methods, yield and environmental effects of different tree species, yield and survival of different plant provenances, and fertilisation effects. Climate, hydrochemical budgets and different measures of environmental quality are studied in long term programmes. Both excursions and educational programmes for visistors can be arranged. Kulbäcksliden has nature trails posted with information about history, ecology and forestry.

Växtbiologi och skogsgenetik

Forskning: Inom institutionen studerar vi huvudsakligen växter, men även andra organismer, som virus, bakterier, svampar, insekter, jästceller och t o m humana celler. Våra huvudsakliga forskningsområden är: samspelet mellan växter och mikroorganismer, oc h andra former av stress; lagringsprodukters biosyntes; tillväxt och utveckling hos växter; reglering av genexpression; populationsgenetik, genomanalys och utveckling av förädlingssystem. Viktiga metoder är bl a: cell- och vävnadsodling; protein- och biokemi; analyser av växthormoner, fetter och sekundära substanser; analys av geners struktur och reglering; signalöverföring i celler. Kvantitativ och populationsgenetisk metodik utnyttjas för att beskriva populationsförlopp. Transformation av växter används för analys av geners funktion och betydelse, och för att öka den genetiska variationen i olika grödor. De arter vi arbetar med är fr a backtrav, raps, tobak, korgvide (Salix), potatis, korn, råg, kassava, jäst och humana celler.Utbildning: Institutionen ansvarar för grundkurser och påbyggnadskurser i: allmän och molekylär genetik; genteknik; cellbiologi; växtfysiologi; växtförädling; genexpression; växtbiokemi och bioteknik; stress- och utvecklingsfysiologi; molekylära interaktioner mellan växter och växtskadegörare. Ytterligare kurser ges i samarbete med andra institutioner. Kurserna ges för studerande inom agronom- och landskapsarkitektprogrammen samt SLU:s magisterprogram, men de flesta är även öppna för andra studenter.

Research: The research of the department focusses on plants, but other organisms such as virus, bacteria, fungi, insects, yeast cells and even human cells are also studied. Our main areas or research are: the interation between plants and microorganisms, and other forms of stress; biotechnology and metabolic engineering; growth and development of plants; the regulation of gene expression; population genetics, genome analysis and the development of breeding systems. Species in use are modellorganisms such as Arabidopsis thaliana, Physcomitrella, tobacco and yeast, and crops such as rapeseed, basket willow (Salix), potato, barley, rye, wheat and cassava.Education: The department is responsible for basic courses and advanced courses in general and molecular genetics; gene technology;cell biology; plant physiology; gene expression; plant breeding; plant biochemistry and biotechnology; molecular interactions between plants and pathogens. Besides, the department contributes to various other biology courses together with other departments. The courses are part of the masters programs in biotechnology and natural resources, and the programs for students in agriculture and landscape architecture, but most courses are open for external students as well.

 

 


Kontaktinformation
Sidansvarig: hradm@slu.se