Hot, våld och kriser

Senast ändrad: 26 mars 2024

På denna sida:

Kris

OBS! Om det är ett akut krisläge, klicka här för att komma till SLU säkerhet. OBS!

Chefer är nyckelpersoner vid kriser och har ett ansvar i krishanteringen. En kris kan uppstå hastigt, mer eller mindre oväntat och ofta helt utan förvarning. Här kan du som chef ta del av information och råd i agerandet vid en kris.

Sorg

Det viktigaste att tänka på i omhändertagande av människor som drabbats av sorg är:

  • att finnas till hands
  • att vara nära
  • att vid behov lyssna
  • att ge tid och visa empati
  • att ge saklig information och praktisk hjälp.

Här finns fler råd för dig som chef när en medarbetare har drabbats av sorg vid dödsfall och svår sjukdom.

Hot och brott

gör en polisanmälan

Kränkande särbehandling

Hantering av kränkande särbehandling vid SLU finns beskriven i en process. Här kan du som chef läsa mer om såväl det förebyggande arbetet som de konsekvenser och åtgärder som kan bli aktuella när kränkande särbehandling har konstaterats.