Personalansvaret

Senast ändrad: 26 mars 2024

I personalansvaret ingår att (går detta att komprimera till lite färre kärnfulla punkter?)

 • skapa en välfungerande intern organisation med lämpliga funktioner och delegationer.
 • ge underställda chefer goda förutsättningar att utföra sina chefsuppdrag.
 • skapa goda interna strukturer och arbetsformer som skapar förutsättningar för medarbetares delaktighet, inflytande och aktiva ansvarstagande.
 • kommunicera viktiga interna och externa händelser till dina medarbetare.
 • efterleva den arbetsrättsliga lagstiftningen.
 • respektera och ta tillvara olikhet utifrån diskrimineringslagstiftningen och SLU:s lika villkorsplan.
 • utveckla ett gott arbetsklimat och en god och kreativ arbetsmiljö utifrån ambitioner och krav i lagar och förordningar som reglerar arbetsmiljöfrågor, bl.a. föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete, interna riktlinjer och policys såsom SLU:s värdegrund, personalpolicy, policies för ledarskap respektive medarbetarskap.
 • ansvara för långsiktig kompetensförsörjning, rekrytering, uppsägning, lönesättning, beviljande av ledigheter, beviljande av kompetensutveckling.
 • genomföra medarbetar- och lönesamtal med varje medarbetare minst 1 ggr/år.
 • skapa gott samarbete med personalorganisationerna.

Stöd i rollen som personalansvarig

Chefshandboken - Chefshandboken omfattar stöd inom:

 • rekrytering
 • anställningsvillkor
 • arbetstid
 • ledigheter
 • anställningsformer
 • avslut
 • m.m.

Chefens agerande vid hot, våld och kriser - Stöd i händelse av:

 • Kris
 • Sorg
 • Hot och våld
 • Kränkande särbehandling

Arbetsmiljö och hälsa - Stöd i arbetet som rör:

 • Arbetsmiljö
 • Jämställdhet och lika villkor
 • Hälsa och friskvård
 • Sjukdom, rehabilitering och arbetsanpassning
 • Medarbetarsamtal

Styrande dokument

Blanketter

FAQ


Kontaktinformation