Ekonomiansvaret

Senast ändrad: 26 mars 2024

I chefsansvaret ingår totalansvar för ekonomin för ditt ansvarområde.

Det innebär:

  • Ansvar för en ekonomi i balans.
  • God ekonomisk hushållning.
  • Aktivt sökande av finansiering för att driva och utveckla verksamheten.

Som chef måste du årligen upprätta:

  • Budget
  • Budgetuppföljning

Stöd i rollen som ekonomiansvarig

Ekonomihandboken - ger en ram och detaljerade anvisningar för det ea-regelverk som gäller vid SLU.

Budgetförutsättningar och budgetinstruktioner - Budgetförutsättningarna är ska fungera som planeringsunderlag i syfte att starta budgetarbetet innan alla beslut är fattade. I budgetinstruktionerna redovisas anvisningar och eventuella restriktioner som ska beaktas i budgetarbetet.

Handbok för budgetering inom SLU - beskriver hur man budgeterar inom Sveriges lantbruksuniversitet. 

Årshjul ekonomi (jag tror jag sett ett sådant på MW men hittar inte tillbaka)


Kontaktinformation