Prefektbeslut om utveckling av laboratorieverksamheten på HUV

Senast ändrad: 20 april 2023

Prefekten har nu fattat beslut om utvecklingen av laboratoriet vid HUV

Här en kort sammanfattning av beslutet:

  • att metodutvecklingen i första hand ska drivas av forskare men med stöd från analyslaboratoriet utför
  • doktorander/postdoktorer initialt genomför analyser som ingår i deras projekt för att få praktisk kunskap om de olika analyserna men med stöd av den analytiska laboratoriepersonalen
  • skapa labbstationer för att underlätta analyser av studenter,  doktorander och forskare
  • att faktureringen av analyser ändras från att huvudsakligen vara pris per prov till en tydligare uppdelning i arbetskrafts- och materialkostnader
  • att utse (ca 10 % av tiden) och medfinansiera en forskare för att stödja analyslaboratoriet
  • att forskningspersonal som lämnar in prover för analys bör ange projektnummer och en tydlig tidsfrist så att laboratoriet kan planera och genomföra analyser och leverera resultat i tid.