Personal och samarbeten biträdande prefekt - ämnesföreträdare

Senast ändrad: 14 januari 2020

När HUV genomförde omorganisationen 2016 fick två biträdande prefekter personalansvar. Sedan dess har all forskande och undervisande personal antingen prefekt eller en biträdande prefekt som närmsta chef, och administrativ personal har den administrative chefen. Vid omorganisationen valde vi att fördela forskande och undervisande personal mellan de biträdande prefekterna oavsett vilket ämne man arbetar inom.

Under förra året gjordes en mindre översyn av organisationsstrukturen. Då framkom att det skulle vara mer effektivt om de biträdande prefekterna arbetade tillsammans med endast några ämnesföreträdare, och inte skulle behöva ha avstämning med samtliga ämnesföreträdare. Vi har därför gjort en mindre omfördelning av personalen och vilken biträdande perfekt man har som närmsta chef. Från och med 1 januari 2020 är fördelningen:

Bengt-Ove Rustas är närmsta chef för personal som har följande ämnesföreträdare:

- Anders Kiessling
- Birgitta Åhman
- Helena Wall
- Sigrid Agenäs

Ewa Wredle är närmsta chef för personal som har följande ämnesföreträdare:
- Anna-Greta Haglund
- Horacio Gonda
- Leo Holtenius
- Torbjörn Lundh

Observera - det finns några få undantag där personal inte bytt närmsta chef – samtliga som har bytt chef har vi förstås pratat med!


Kontaktinformation

Sara Österman, Prefekt
sara.osterman@slu.se
Institutionen för husdjurens utfodring och vård