Verksamhetsdialog med fakulteten - tertialsavstämning

Senast ändrad: 31 maj 2021

Alla institutioner har återkommande diskussioner med personer på fakulteten (dekan, prodekan fakultetsdirektör, ekonomer och forskningssekreterare), om budget för kommande år och uppföljning hur det går under året. Nu har HUV haft en tertialsavstämning, där Sara och Johan presenterade resultatet för det första kvartalet, med efterföljande diskussioner om bland annat resultat, kommande satsningar och inriktning av verksamheten.

Följande punkter presenterades på mötet (se också bifogad bilaga):

  • Genomgång av resultat och prognos av kapitalutveckling
  • Hur vi arbetar med systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Framåtblickande strategiarbete

Vi hade dessutom en bra diskussion om vårt analyslaboratorium och möjligheterna till samarbeten med övriga laboratorier i VHC. Vidare hade vi diskussioner om hur vi planerar uppföljning av medarbetarundersökningen och jämställdhet och lika villkor på HUV.

Fakulteten lyfte också möjligheten till fundraising inom våra områden, där bedömningen är att det finns stora möjligheter om man har spännande forskningsidéer och där fakulteten hjälper till om man har förslag. Vidare fick vi ett viktigt medskick att vi behöver bli tydligare att kommunicera såväl enskilda forskares forskningsinriktning som ämnesområdenas forskningsmission. Bägge dessa punkter är viktiga för oss på HUV att jobba vidare med, vi kommer att påbörja det arbetet i strategigruppen och vidare i ämnesgrupperna.

Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig!


Kontaktinformation

Sara Österman, Prefekt
sara.osterman@slu.se
Institutionen för husdjurens utfodring och vård

Johan Karlsson, Administrativ chef
Institutionen för husdjurens utfordring och vård

johan.s.karlsson@slu.se

+4618671690