Utbildningsekonomi

Senast ändrad: 26 januari 2023

Många på institutionen är involverade i undervisning i grundutbildningen (GU), såväl inom HUV som på andra institutioner på SLU. Här kommer en beskrivning av hur det ska hanteras ekonomiskt.

Inom institutionen har kursledarna ett stort ansvar för att alla får ersättning enligt plan, vid insatser på andra institutioner så måste varje person ha kolla på vad som ska faktureras, särskilt om det är utanför VH.

Ersättning för lärarinsatser

Modellen för att ersätta lärarinsatser ser lite olika ut beroende på om det är institutionen som ansvarar för kursen, om det är en annan institution på VH, eller utanför VH. Examensarbeten (kandidat och master) hanteras dessutom i särskild ordning. 

Kursbudget

Inom VH finns en fastställd modell för budgetering av kurser, dvs kursbudget. Denna modell bygger på schabloner för tidsåtgång, exempelvis att 1 timme föreläsning även kan ge 3 timmars förberedelsetid, dvs totalt 4 timmar. När schablonen för tidsåtgången är uppenbart fel ska schablonen justeras.

Även för timersättningen finns en schablon beräknad på en sammanvägning av lönenivån för berörda personalkategorier inom VH. Den timtaxan gäller därför för alla forskare/lärare inom VH.

Schablonerna innebär att all personal får samma utrymme i pengar, exempelvis 1 timmes föreläsning ger 4 timmars ersättning till taxan 950 kr, dvs 3 800 kr. Det räcker i praktiken till olika mycket tid beroende på respektive persons lönenivå. För en doktorand räcker det till cirka 6,5 timmar men bara till knappt 3 timmar för en professor. Logiken i modellen bygger på att ett professor sannolikt inte behöver lika mycket tid som en doktorand för att läsa in och förbereda föreläsningen.

För lärare på andra fakulteter och för teknisk personal ska istället SLU:s generella beräkning för internfakturering användas ((årslön + LKP + OH)/ 1600 timmar).

HUV:s egna kurser 

Kursbudgeten ska upprättas senast i samband med att kursen planeras och genomförs. Kursledaren är ansvarig för att kursbudgeten uppdateras och lämnas in till institutionsstudierektor och HUV administration.

Utifrån kursbudgeten justeras personalens procentsats på GU i lönekonteringen i Primula. Konteringen läggs centralt på GU utan fördelning ner på respektive kurs och oftast ligger konteringen utlagd som en procent över hela året och inte kopplat till respektive kursperiod.

Kursledaren har även ansvar för att göra upp med externa föreläsare, och liknande, vilken ersättning de ska ha. (VH-schablonen ska inte användas).
För externa lärare och lärare från övriga SLU gäller det att ni kommer överens om ersättningen i tid och pengar i förväg. SLU har en schablon för beräkning av timkostnad vid internfakturering ((årslön + LKP + OH)/ 1600 timmar).

Lokalkostnader och andra driftskostnader ska normalt tas av huvudansvarig institution. Dessa kostander läggs på respektive kurs i bokföringen (kostnadsställe 6501000, projekt 89"KURSKOD"). 

Kurser på andra institutioner

Ersättning för kurser på andra instiutioner inom VH ska bygga på kursbudget. Det är viktigt att stämma av med ansvarig kursledare hur mycket tid vi har i deras kurser och hur eventuella övriga kostnader ska hanteras. Normalt ska alla kostnader för lokaler, externa föreläsare mm gå direkt till huvudansvarig institution. Det är därför viktigt att ni är överens om vilka kostnader ni planerar för i dessa kurser. 

Vi skickar faktura på vårt arbete till den huvudansvariga institutionen, det sker inte med någon automatik utan måste meddelas för varje kurs (gärna samlat så att det blir en gemensam faktura per kurs).

Intäkten för det går in på GU och fördelas sedan ut på respektive ämne genom att boka om lönekostnader som motsvarar intäkten.

För kurser inom VH så gäller kursbudgeten enligt VH:s modell för lärare inom VH.
För kurser på övriga SLU (eller externt) gäller det att ni kommer överens om ersättningen i förväg. SLU har en schablon för beräkning av timkostnad vid internfakturering ((årslön + LKP + OH)/ 1600 timmar).

Examensarbeten

Ersättning för alla examensarbeten regleras i efterhand, när examensarbetet är slutrapporterat. För examensarbeten på masternivå går ersättningen först till den ansvariga institutionen (inte till HUV) för att sedan internfaktueras från oss.

Examensarbeten inom husdjursvetenskap på mastersnivå hanteras av Hgen.

Alla ersättningar regleras mot respektive ämne genom omföring av lön på personnivå, i första hand mot lön konterad på ämnesanslaget, i andra hand mot projekt beroende på hur konteringen ser ut i det enskilda fallet.


Kontaktinformation

Johan Karlsson, Controller
Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU
johan.s.karlsson@slu.se, 018 - 67 16 90