Rekrytera personal

Senast ändrad: 06 september 2022

Här kan du läsa om huvuddragen för processen vid rekrytering av personal. Det här avser tjänster som hanteras på institution, d.v.s. inte högre tjänster, de hanteras enligt särskilda rutiner av fakulteten.

Inför en rekrytering ska en beskrivning och analys av behovet och finansieringen göras. Rekryteringen ska godkännas av ämnesansvarig och blivande chef och det slutliga beslutet att inleda en rekrytering fattas av prefekt.

Utlysning/annonsering av tjänsten

Rekryteringsärende startas i ReachMee av personaladministratör Marianne Lövgren eller administrativ chef Johan Karlsson.
Checklista för rekrytering kommuniceras med den som ansvarar för anställningen (chef, huvudhandledare, ämnesansvarig) för att dokumentera anställningsform, omfattning, startdatum, organisatorisk tillhörighet, kontering, vilka som deltar i rekrytering och urval, var annonsering ska ske mm.

Annonstexten läggs in i ReachMee, direkt eller i separat dokument för senare inläggning i ReachMee. Vanligtvis ska annons göras på såväl svenska som engelska. Det är viktigt att vara särskilt omsorgsfull gällande vad som är krav respektive vad som är meriterande.

Tillsammans med annonsen läggs obligatoriska eller valbara urvalsfrågor in. Det går att formulera egna frågor, exempelvis för att kandidaterna ska kunna ange kompetensnivå gällande språk, erfarenhet av olika rutiner eller system etc.

För doktorand finns som standard ett antal obligatoriska för att få in nödvändiga dokument. Se mer om doktorandrekrytering längre ned.

Personaladministratör lägger in ärendet i ReachMee och bjuder in de personer som ska delta, skickar till prefekt för rekryteringsgodkännande, granskar annonstexten i systemet och skickar därefter till personalspecialisten för annonsgodkännande och publicering. Räkna med en ledtid på 1 vecka.

Utgå från att tjänsten alltid ska vara utlyst minst 2 veckor.

Nyttja gärna funktionerna i ReachMee för att strukturera rankning och urval av kandidater till intervju. Kalla till intervju och se till att ha en god struktur, hjälpmallar finns. Dokumentationen är viktig för motivering till valet av kandidat.

Anställningen av vald kandidat läggs in i Primula av personaladministratör.
Samtliga nödvändiga uppgifter, som lön, tillträdesdag, kontering, organisatorisk tillhörighet mm ska då stämmas av.
Anställningsbeslut fattas av personalavdelningen efter facklig förhandling. Förhandling genomförs på tisdagar och förslag till anställning ska vara inlämnat en vecka innan. Normalt tar det alltså minst 2 veckor från beslut till anställning.

Tillträdesdag ska anpassas efter detta, stäm av med personaladministratör innan planerad startdag kommuniceras med kandidaten.

Om det är en utländsk anställning tillkommer den tid det tar för Migrationsverket att handlägga ansökan. För närvarande förkommer väntetider på upp till 5 månader. Anställning kan inte verkställas innan personen har fått uppehållstillstånd. Det är bra att vara medveten om att när Migrationsverket beviljat arbets-/upphållstillstånd och personen är på plats ska svenskt personnummer sökas på Skatteverket. För närvarande är väntetiden även där upp till 5 månader, först därefter kan personen söka svenskt ID-kort och få fullt tillträde till bank, bank-ID mm.

Hanteringen av uppehållstillstånd är olika beroende på typen av rekrytering, stäm av med personaladministratör i varje enskilt fall.

Speciellt för doktorandrekrytering

Rutinen för antagning av doktorander hänvisas till rutin på medarbetarwebben (stäm av med ISR FU)

För doktorander ska äkthetsintyg utfärdas av Utbildningsavdelningen, ledtid ca 1 vecka.

Handlingarna skickas till FUN för antagning, det kan ta upp till 1,5 månader eftersom det beslutas på deras möten som normal är en gång i månaden (uppehåll under sommaren).

Handlingarna ska vara hos FUN senast 2 veckor innan mötesdagen.