Doktorandstegen

Senast ändrad: 26 januari 2023

Lönen för doktorander styrs av Doktorandstegen, lönestegen för doktorander. Årligen revideras doktorandstegen vilket påverkar alla doktoranders löner. Därutöver flyttas doktorandlönen upp utifrån uppnådda villkor för respektive nivå. Här beskriver vi rutinen gör dessa lönehöjningar.

Justeringar av doktorandlön

Doktorandlönerna justeras både genom en årlig löneöversyn som sker centralt samt när doktoranden når en ny nivå under doktorandutbildningen. Doktorandstegen ger en beskrivning av de olika stegen och hur stora höjningarna är.

Ny rutin

En förskjutning i tillämpningen av villkor för höjning har skett från och med 2021, främst gäller det nivå C, halvtid. Det finns inte något fullständigt systemstöd för att administrativt kunna ha en automatik i nivåhöjningarna vilket innebär att doktorand och handledare har ett gemensamt ansvar för att informera om när nästa nivå uppnås. Anställningstid finns i Primula men det finns där ingen koppling till faktiskt nettostudietid som rapporteras separat.

För att tydliggöra inför vi nu rutinen att doktoranden tillsammans med handledarna har ansvar för att rapportera in när det är dags för lönejustering enligt nivåerna i doktorandstegen.

Påminnelser kommer att skickas till doktoranderna minst två gånger per år och med information om nivåerna och när dessa höjningar ska ske. 

Nivå A 

Ingångsnivån och första nettostudieåret ligger på nivå A med en fastställd lägstalön.

Nivå B 

Efter ett års nettostudietid ska en första nivåhöjning göras.

Nivå C 

Efter halvtidsseminarium ska höjningen nu ske retroaktivt från månaden efter att doktoranden uppnått två års nettostudietid. Tidigare gjordes det utifrån datum för slutfört halvtidsseminarie. Lönejusteringen får göras först efter det att halvtidsseminarium genomförts. Ofta överensstämmer datumen men en avstämning måste göras.

Nivå D

Efter tre års nettostudietid sker ytterligare en höjning utifrån beräkning av nettostudietid. 

Nivå E

Efter doktorsexamen sker ytterligare en höjning.