Budgetplanering HUV 2020

Senast ändrad: 19 januari 2021

Budgetarbete för 2020 genomförs under oktober och november och involverar främst prefekter, ämnes-/verksamhetsansvariga, projektledare och ekonomer. Här finner du planering med viktiga datum samt vem som gör vad.

Tidplan budget 2020

1 oktober påbörjas budgetering med uppdatering av personalplaneringen, kända kostnader samt budgetering av särskilt utvalda projekt.

8 november ska projektbudgetar vara klara

15 november ska fakultetens slutliga anslagsfördelning vara klar.

15 november ska personal- och ämnesbudgetar vara sammanställda.

22 november ska budgeten för hela institutionen vara inlämnad, därefter blir det budgetdialog med fakulteten den 3 december.

Budgetområden

Budgettabell

Projektbudget

För forsknings- och uppdragsprojekt ska budget för 2020 göras, vilka projekt det gäller hittar du här (klicka på länken).

Som projektledare ska du göra en så god uppskattning som möjligt. Viktigast är vilka person som ska jobba i projektet och vilken omfattning de ska ha, glöm inte bort våra försökstekniker.
Ju bättre vi kan ringa in kostnader för labbet och andra forskningsresurser desto bättre. Kommentera sådant du tror kan ha betydelse, exempelvis förseningar och behov av att förlänga projektet.

Budget görs gemensamt av projektledare och ekonom/administrativ chef med utgångspunkt i uppgifter från projektledare gällande status och aktiviteter i respektive projekt.
Dessa budgetar skall vara klara senast 8 november.

Syftet är att få bra underlag till de samlade ämnesbudgetarna med en uppskattning av vilken/vilka personer som ska jobba i projektet under året och med vilken omfattning.

I filen framgår vilka projekt som det ska göras en prognos gällande 2020 för. Prognosen ska göras i denna fil Projektplanering för budget - mall. Prognosen skickas till Johan Karlsson.

 

Grundutbildning

Budget för grundutbildning bygger på VH:s principer för kursbudgetering på respektive kurs. Då detaljplaneringen av kurserna görs vid senare tillfälle byggs den samlade budgeten på antaganden om förändringar i tidigare kursutbud och lärarinsatser. Schablon för lärartimmar är 935 kr per timme (oförändrad från 2018).

 

Forskningsresurser

Budget för Analyslaboratoriet ska göras i samråd mellan laboratoriechef och ekonom/administrativ chef.

Budget för Fodertekniskt laboratorium, FTL, ska göras i samråd mellan föreståndare, styrgrupp och ekonom/administrativ chef.

Budget för Artemialaboratorium ska göras i samråd mellan ansvarig forskare och ekonom/administrativ chef.

Budget för Fisklaboratorium ska göras i samråd mellan ansvarig forskare och ekonom/administrativ chef.

Dessa budgetar skall vara klara senast 12 november.

 

Ämnesbudget

 Ämnenas budget består av flera olika delar som är mer eller mindre tydliga. Det är dels pågående eller beviljad externfinansierad forskning och planerad anslagsfinansierad verksamhet, dels uppdrag och forskning som kan tillkomma under året.

Personal där extern eller utpekad intern finansiering saknas kan efter prefektbeslut delas kostnadsmässigt mellan prefekt/biträdande prefekt och respektive ämne. Finansiering görs med anslag och/eller ackumulerat överskott i kapital. Planeringen ska göras i samråd mellan prefekt/biträdande prefekt och ämnesansvarig, ekonom/administrativ chef bistår med underlag.

Biträdande prefekter ska tillsammans med ämnesansvariga göra en uppskattning av omfattningen på befintlig personals tjänstgöring under kommande år samt en uppskattning av behovet av tillkommande tjänster (exempelvis doktorander) och/eller ersättningstjänster.

En uppskattning ska göras av hur respektive person kan finansieras av externa medel, anslag eller, i förekommande fall, kapital. En stor del av personalen har täckning för sina kostnader i externfinansierade projekt och grundutbildning.
Detta skall vara klart senast 15 november.

Underlag på budgetering av all personal utifrån underlag för projekt och grundutbildning sammanställs av ekonom/administrativ chef.

 

I planeringen i samband med budgeten ska användningen av anslaget på respektive ämne tydliggöras, exempelvis löner, resor, publicering och kompetensutveckling.

Ekonomi/administrativ chef tar fram budget på avvikelse mellan SLU:s indirekta kostnader och det påslag som beviljats av finansiären, exempelvis SLF och EU. Denna avvikelse ger oftast ett underskott på ämnet och belastar i praktiken ämnets anslag.

Budget ska även göras för prefekt och biträdande prefekter gällande särskilda satsningar, kompetensutveckling m.m. utöver överbryggningsfinansiering av ofinansierad personal.

 

Anslagsfördelning

Anslagen till institutionen beslutas slutligt av fakulteten 11 november. Det går i dagsläget inte att med säkerhet säga hur anslagsfördelningen kommer att se ut beloppsmässigt, vare sig till eller inom institutionen. Nedanstående beskrivning utgör dock grundläggande princip för fördelning inom institutionen.

Ämnesstöd fördelas i sin helhet till respektive ämne.

Särskilda satsningar, exempelvis morgongåva till professor, fördelas i sin helhet till det ämne och projekt det gäller.

Institutionen har ett anslag för lokaler, det har hittills använts för att ge ett lägre generellt lokalpåslag. En beräkning ska göras för att se på konsekvenserna av att fördela ut lokalkostnaderna på respektive forskningsresurs och att endast fördela ut kontorslokaler och allmänna labb via lokalpåslag. Där kan det bli aktuellt med en konsekvensändring för att täcka en del av de direkta kostnaderna för forskningsresurslokaler.

Anslag för administrativ chef påverkar SUHF-kalkyl för institutionspåslag.

Prestationsanslag för doktorander (planerat aktiva doktorander januari 2020) fördelas som senare år med 80 tkr för doktorander på plats samt 20 tkr för sandwich-doktorander. Därutöver fördelas 75 tkr ut i samband med disputation och 30 tkr för licentiand.

Prestationsanslag för publikationer och externa medel fördelas ut till ämnena, beräkning görs efter slutlig anslagstilldelning. År 2019 fördelades 15 % (143 tkr) av erhållna prestationsmedel till ämnena.

Totalt fördelas 25-35 % (25 % 2019) av prestationsanslaget direkt till ämnena, resterande medel, uppskattningsvis # mkr (2,5 mkr 2019), fördelas till analyslaboratoriet (avskrivningar, forskarstöd 2 x 10 %, basfinansiering), FTL, institutionslektorer, institutionens satsning på nya doktorander samt övriga gemensamma satsningar.

Inom prestationsmedlen ska ett budgetutrymme för prefekt och biträdande prefekters ansvar för personal och personalutveckling rymmas.

Satsning på ofinansierade doktorander går in på sitt sista år. Enligt tidigare beslut hanteras det genom att 350 tkr tillskjuts ämnet (utöver grundfinansieringen på 80 tkr). Resterande kostnad för doktorandsatsningen förutsätts hanteras inom respektive ämne. Anslaget kvarstår för innevarande år även om extern finansiering erhålls. Årligen ska dessa doktoranders finansiering ses över utifrån målsättningen att ersätta anslagsfinansieringen med extern finansiering.

Anslag till ämnena för institutionslektorer höjdes till 300 tkr 2018.

 

Påslag OH och lokaler

Institutionens påslag för gemensamma overheadkostnader beräknas enligt SUHF-modellen med lönerna som fördelningsbas, även lokalkostnaderna fördelas med lön som fördelningsbas.

För overheaden gjordes principjusteringar till 2015, institutionspåslagen är olika för Grundutbildning (44,3 % 2019) och Forskning/Foma (25,9 % 2019).
Därutöver tillkommer universitet, fakultet och bibliotekspåslag.

Lokalhyran minskar något, från 7 320 till 7 100 tkr, lokalkostnader fördelas genom påslag fördelat enligt lönebas (påslag 14,38 % 2019).

Sedan 2018 fördelas 100 % av huskostnader i VHC ut på institutionerna. Kostnaderna uppgår preliminärt till 420 tkr som avser OH (närservice, godsmottagning och kaffeservice), 410 tkr avser lokal (kökstjänst, sophantering och passerkortshantering) samt 630 tkr som avser forskningsresurserna (centraldisk och gashantering).

Sedan 2019 har benchfee införts för externa gäster som är på plats mer än en vecka, examensarbetare och sandwichdoktorander omfattas inte av detta. Beräkning görs med utgångspunkt i institutionspåslag och lokalpåslag en relevant lönenivå.

 


Kontaktinformation

Johan Karlsson, Controller
Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU
johan.s.karlsson@slu.se, 018 - 67 16 90