Budget 2020

Senast ändrad: 11 september 2020

Under oktober och november har budgetplanering inför 2020 genomförts. Ämnes- och verksamhetsansvariga, chefer, projektledare och ekonomer har tillsammans stämt av och gjort uppskattningar av utvecklingen för det kommande året.

Totalt har institutionen budgeterat med ett underskott på - 2,5 mnkr för 2020 (- 3,6 mnkr 2019).

Det budgeterade resultatet är en kombination av satsningar som finansieras internt, exempelvis institutionsfinansiering av doktorander och uppbyggnad av FTL, och områden där vi idag har en svag finansiering.

En del av planeringen är att vi fortsätter att satsa framåt, det ingår bland anant flera rekryteringar av postdoktorer under 2020. Institutionen beräknas ha ett ingående kapital på knappt 7 mkr vilket ligger inom SLU:s ramar för kapital. Ramarna anger att man får ha sparat kapital motsvarande högst 10 % av omsättningen, på eventuellt överskjutande kapitalet betalas 10 % i kapitalavgift.

Statsanslagen uppgår totalt till 30,9 mnkr och personalkostnader uppgår till 36,3 mnkr med en något ökad personalstyrka till 48 helårsarbetskrafter (44,8 rullande 12-månader 2019-11).

Från och med 2019 ligger kostnader inom VHC, som tidigare delvis betalats av VH-fakulteten, fullt ut på institutionerna. Dessa kostnader fördelar sig med 385 tkr på institutionspåslaget, 362 tkr på lokaler samt 634 tkr kopplat till för labblokaler (del på labb direkt, del på lokalpåslag). Detta påverkar dels intäktskraven för labben, dels institutions- och lokalpåslag.

Ersättning till VH:s Utbildningsservice beräknas till 877 tkr vilket är en marginell minskning. Totala påslag (lokaler och OH) inom Forskning är 59,54 %, för GU är påslaget 69,74 %.

Mer detaljerad information om budget på kostnadsställenivå kommer att finnas på Arbetsplatsen. En samlad budgettabell, budgetkommentarer samt bilder från budgetdialogen med fakulteteten finns nedan.

Budgetsammanställning

Budgetkommentar

Budgetdialog

Fakta:

Institutionen beräknas ha 48 personer (omräknat till heltidstjänster) anställda under 2020.

Anslaget från VH-fakulteten uppgår till 8,2 mnkr för grundutbildning och 20,5 mnkr för forskning.

Påslagen för 2020 är något lägre än 2019:
Lokalpåslag 12,94 %
Institutionspåslag 26,10 %
Centrala påslag 20,5 %
TOTALT 59,54 % (för forskning)


Kontaktinformation

Johan Karlsson, Controller
Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU
johan.s.karlsson@slu.se, 018 - 67 16 90