Budget 2019

Senast ändrad: 21 februari 2020

Totalt har institutionen budgeterat med ett underskott på - 3,6 mnkr för 2019 (- 3,3 mnkr 2018).

Det budgeterade resultatet är en kombination av satsningar som finansieras internt, exempelvis institutionsfinansiering av doktorander och uppbyggnad av FTL, och områden där vi idag har en otillräcklig finansiering. För enheter med stora budgeterade underskott pågår nu ett arbete för att säkra en långsiktigt hållbar ekonomi.

En del av planeringen är att vi behöver satsa framåt, det ingår flera planerade rekryteringar under 2019, en annan är att vi har krav på oss att minska kapitalet, det ackumulerade överskottet. Institutionen har ett ingående kapital på knappt 10 mkr vilket är högre än SLU:s ramar för kapital. Ramarna anger att man får ha sparat kapital motsvarande högst 10 % av omsättningen, vilket för HUV:s del innebär knappt 8 mnkr vid utgången av år 2018. På det överskjutande kapitalet betalar vi 10 % i kapitalavgift.

Statsanslagen uppgår till 31,7 mnkr och personalkostnader uppgår till 36,3 mnkr med en något ökad personalstyrka till 49,6 helårsarbetskrafter (46,6 rullande 12-månader 2018-12).

Från och med 2019 kommer kostnader inom VHC, som tidigare delvis betalats av VH-fakulteten, belasta institutionerna fullt ut. Dessa kostnader fördelar sig med 416 tkr på institutionspåslaget, 404 tkr på lokaler samt 622 tkr för labb. 2018 var ett övergångsår då 50 % fördelades ut på institutionerna och 50 % betalades av fakulteten. Detta påverkar dels intäktsbehovet för labbet, dels institutions- och lokalpåslag. Ersättning till VH:s Utbildningsservice beräknas till 898 tkr. Total OH (inkl. lokaler) inom Forskning är 61,3 %, för GU är påslaget 76,2 %.

Mer detaljerad information om budget finns på Arbetsplatsen, tyvärr bara på svenska. Informationen är uppdelad per kostnadsställe med våra forskningsämnen först och de gemensamma enheterna därefter. En samlad budgettabell återfinns sist i det dokumentet.

Läs budgetdokumentet på Arbetsplatsen.

Läs institutionens budgetkommentar till fakultets- och universitetsledning på Arbetsplatsen.


Kontaktinformation

Johan Karlsson, Controller
Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU
johan.s.karlsson@slu.se, 018 - 67 16 90