Dialogmöte

Senast ändrad: 06 maj 2021

Här presenteras samtliga frågor och svar från vårens första dialogmöte i Tillsammansprojektet.

1. Hur sker redovisning av projektet, för att visa att det nått uppsatta mål och att det faktiskt skett förbättringar?

Vi redovisar på ett par olika sätt. Det är löpande i processer och kartläggningar och detta tas upp i vår gemensamma kliniska ledningsgrupp och ledningsgruppen för Tillsammansprojektet. Uppföljning sker och det kommer säkert bli en rapport utifrån projektets uppdrag. Rauni Niskanen och Maria Engedahl ger löpande information/uppföljning till ledningsrådet och SLU:s styrelse. Resultaten införs i delegationsordningar och policydokument. Det är viktigt att förstå att detta är ett införandeprojekt.


Det är viktigt att inte bara rapportera uppåt utan även nedåt. Frågan är hur många som har möjlighet att läsa om projektet. Vi måste ha folket med oss.
 
Dialogmöten är ett bra sätt och vi behöver mer muntliga samtal. Det är viktigt att alla i arbetsgrupperna är ambassadörer. GKL har stor roll i införande och kommunikation. Vi publicerar även nyheter och lägger ut uppdateringar på projektets webbplats. Det kommer även ut nyheter och nyhetsbrev. 


2. Vad kan ni säga om utfall och slutsatser i arbetet med processerna kring smådjur och häst?

Det finns grupper som jobbar med detta och vi skall bli bättre på att sprida information hur långt vi kommit och effekterna i arbetet. En stor uppgift har varit att få till bättre flöden och få igenom fler patienter. Vi analyserar och förbättrar oss löpande och arbetssätten justeras efter behov. Konkret exempel är anpassningen mellan bild och smådjur med bättre flöde, fler patienter och ökade intäkter utan att öka kostnaderna. 


3. Diskuteras det om UDS och VH skall bli en enhet igen som tidigare?

Det finns ett projekt och en plan för projektetet och vi bedriver arbete utifrån det uppdrag som vi fått. Något annat är inte aktuellt nu.


4. Det skulle utvärderas effekten av samarbetet, publikationer och t ex anställningar efter ca ett års tid efter uppstarten i dec 2019. Finns det ett datum för utvärdering av effekter och finns det tankar om att ha en enkät? Hur känner personer på UDS/KV? Alla behöver känna att vi är på väg mot ett gemensamt mål.

Det skulle säkert vara bra men en enkät. Absolut kan det vara aktuellt med en specifik enkät. Vi studerar just nu tillsammans resultaten i medarbetarundersökningen. Om vi ser något som tydligt pekar på behov av åtgärder lyfter vi upp det gemensamt.  

Känslan är inte att det går framåt. Vi behöver månadsvis uppdatering, kanske på en webbsida.

Det är en stor uppgift och viktigt att vi lär känna varandra och vi har nu nya journalsystem som kan hjälpa till att få fram bra siffror. Vi skall se vad vi kan få fram för siffror då vi har två olika system. Förutom siffermässiga uppdateringar så är det viktigt att vi uppdaterar varandra kontinuerligt om vad som sker i arbetsgrupperna. Det går framåt. Just nu är det fokus på framtida kompetensförsörjning. Flera dialogmöten likt denna kommer att arrangeras.


5. Vilka mätvärden utgår vi ifrån? Är det UDS ekonomi?

Svårt att göra utvärderingar nu. Pandemin påverkar för mycket men ekonomi är en viktig värdemätare.
Dett viktiga är målet, att SLU är bland de 10 bästa i Europa. Vi behöver kompetens för forskning och utbildning. Att vi gemensamt har den kompetens som krävs på lång sikt. Högkvalitativt forsknings- och utbildningsdjursjukhus. Det krävs kompetens och anställningar samt att börjar bygga nu. Detta arbete tar tid. Vi skall dra nytta av de resurser vi har och samarbeta med varandra för att nå våra mål.

 
6. Delade anställningar, hur fortgår detta arbete och processen?

Vi har en arbetsgrupp som arbetar med frågan. Det nya schemaläggningsystemet är en viktigt del i att få det här att rent administrativt fungera bättre, men vi behöver därtill se över våra arbetsrutiner så att dessa möter hur vi vill arbeta kliniskt med delade tjänster - det är inte avtals- eller arbetsrätt som hindrar framdrift. Sedan tittar vi på behovet.  - Så här vill vi jobba.  - Hur vill vi jobba. Det kräver en öppen dialog. Kompetensförsörjning är stor utmaningen. Vi behöver premiera att jobba med forskning, utbildning och klinisk verksamhet med övergripande mäl.

Elinora, du har besked om delade anställningar…

UDS kommer börja implementeringen av nyttt schemasystem nu, följt av KV som gör detta senare  i maj. Vi har en ny personaladministratör som börjar under månaden. Det finns en plan framöver.


7. Vad gör GKL?

GKL tar tillvara på tidigare utredningar och vi har insett att vi behöver en gemensam klinisk ledningsgrupp. Vi får snabbt upp frågor här från organisationen och arbetsgrupper som hanteras. Detta är forum att hantera gemsamma frågor av alla karaktärer. Vi behöver förstå varandra och de åsikter som finns. Frågor som hanteras just nu är vårdhygien. Det finns ett uppdragsdirektiv som är ute på remiss. Vi tar hjälp av kompetens i organisationen som går in i gruppen för att vi skall finna bra lösningar.
Gruppen är inte ett beslutande organ. Det är mer en samverkansplattform men en viktig sådan.


8. Vad fortgår arbete inom ambulatoriska kliniken?

Det finns en grupp som jobbar och har tagit fram en målbild. Det är Nils med deltagande från ambulatoriska kliniken, IME, gris och fjäderfä, reproduktion, Lövsta och patologen som jobbar med detta uppdrag för att nå fram till målen. Alla vill ha ett tätare samarbete. Nils kommer ta fram ett förslag att jobba vidare med och för att bättre integrera samarbetet.


9. Vad gör vi för att stiga på rankingen?

Det är viktigt att klara den långsiktiga kompetensförsörjningen. Detta kommer ta tid men är avgörande. Projektets syfte är just att få bättre kvalité och väger arbetet för att optimera verksamheten och dra nytta av resurserna. Ensamt KV, eller ensamt UDS klarar inte detta så både måste ha toppkvalitet där kompetensförsörjningen är avgörande. Många faktorer avgör detta.


10. När kommer UDS ha akutdjursjukvård dygnet runt igen?

Att hålla öppet dygnet runt är viktigt för undervisning, forskning och för våra djurägare. Att stänga akutintaget på smådjurkliniken kl 22-07 är en tillfällig åtgärd som vi ser allvarligt på, det är viktigt att vi kan öppna upp igen. Just nu kan vi inte svara på när detta sker. Personalläget är avgörande. Vi får återkomma senare i maj då vi vet mer.


11. Hur jobbar projektet för att skapa förutsättningar med att bedriva forskning inom klinisk veterinärmedicin och djuromvårdnad?

Vi behöver få ordning på ekonomin och ytterligare satsningar på utbildning och forskning. Vi ser att vi får bättre framdrift med satt plattform för långsiktig kompetensförsörjning. Hela projektet syftar till få just bättre forskning och undervisning. Kompetensförsörjningen är den långsiktiga strukturella frågan.


12. Har ni funderat på harmonisering av arbetstidsavtal och schemaläggning mellan olika yrkeskategorier?

Detta är just något som är väldigt viktigt och som vi jobbar med. Vi tittar på att närma oss schemaläggningen. Det finns idag tre arbetstidsavtal och vi försöker nu ta bort ett av dem. Detta är ett pussel. Det är också viktigt se vad som är verksamhets behov och vad individen vill.

 

 


Kontaktinformation

Maria Engedahl, djursjukhusdirektör
Universitetsdjursjukhuset vid SLU
Telefon: 018-67 13 32
E-post: maria.engedahl@uds.slu.se

Nils Fall, prefekt
Institutionen för kliniska vetenskaper
Telefon: 018-67 13 96
E-post: nils.fall@slu.se