Svar på Djurrättsalliansens brev

Senast ändrad: 05 september 2019

I juli i år skickade Djurrättsalliansen ett brev till bland annat SLU, där de kritiserar och ifrågasätter den ansökan om bidrag till en forskningsinfrastruktur för experimentella studier på stora djur, kallad SWECCLIM (Swedish Experimental Clinical Center for Large-Animal Innovative Models). Nedan kan du läsa Djurrättssalliansens brev och de deltagande lärosätenas gemensamma svar.

Djurrättssalliansens brev

Inkom till SLU, Uppsala universitet, Statens Veterinärmedicinska anstalt, Karolinska Institutet, Göteborgs universitet och Linköpings universitet den 15 juli 2019.

Hej,

Jag skriver till dig som rektor på SLU angående er inblandning i projektet SWECCLIM (Svenskt experimentellt kliniskt center för innovativa stordjursmodeller/Swedish Experimental Clinical Center for Large-Animal Innovative Models).

Trots att en majoritet av Sveriges befolkning är mot användandet av större djur i djurförsök planeras detta center för stora djur. Under våren blev det ett enormt engagemang och massmedial uppmärksamhet efter att Djurrättsalliansen kritiserat användningen av sex hundar i djurförsök vid Göteborgs Universitet. De starka reaktionerna över hundarnas öde visar att allmänhetens engagemang för försöksdjur är stort, speciellt när det rör sig om större djur som hundar, katter och primater. På en vecka samlade vi in över 84 000 namnunderskrifter som var emot försöket på hundarna.

Djurförsök är en kontroversiell fråga och det finns en stor opinion mot djurförsök. Vetenskapsrådet har genomfört en opinionsundersökning om djurförsök, för att ta reda på allmänhetens inställning till djurförsök. Undersökningen publicerades i april 2019 och drygt hälften (55 procent) av allmänheten anser att djurförsök är godtagbara inom medicinsk forskning. De mer djupgående uppföljningsfrågorna visade att sju av tio (73 procent) inte skulle acceptera djurförsök hos hundar eller katter, några av de främsta djurarterna SWECCLIM vill använda. Mer än en miljon EU-medborgare stödde det europeiska medborgarinitiativet "Stop Vivisection" som överlämnades till EU-parlamentet och EU-kommissionen 2015. Trots att ECI avvisades av Europeiska kommissionen är det viktigt att notera att EU-medborgarna för första gången någonsin grundade sina invändningar mot djurförsök av både etiska och vetenskapliga skäl.
Kosmetikatester på djur är förbjudet inom EU och 2013 infördes ett förbud mot försäljning av produkter med ingredienser som djurtestats efter detta datum. Allt fler länder utanför EU har även de förbjudit kosmetikatester på djur. I Sverige är det sedan 2003 förbjudet att göra djurförsök på människoapor (schimpanser, dvärgschimpanser, gorillor, orangutanger) och nio arter av gibbonapor.
I SWECCLIM:s ansökan finns en bild med på en schimpans där djurförsök på primater diskuteras och vi ställer oss frågande till val av bild, då det sedan 16 år tillbaks är förbjudet att utföra djurförsök på schimpanser i Sverige.

Vi är övertygade om att en av de viktigaste långsiktiga åtgärderna för att förbättra för försöksdjuren är att satsa mer pengar på forskning där djurfria metoder används. Vi behöver fokusera på hur vi kan bedriva forskning utan att använda andra djur. Nederländerna har tagit fram en nationell plan för att fasa ut djurförsök och det är rätt väg att gå.

Ansökan för SWECCLIM gäller cirka 90 MSEK som är pengar som kommer från skattebetalarna. Även ni har ju budgeterat att gå in med pengar i SWECCLIM. Vetenskapsrådets egen opinionsundersökning visar att tre av fyra svenskar inte stödjer djurförsök på sällskapsdjur som till exempel hund och katt.
Vi vädjar till er att tänka om kring er inblandning i SWECCLIM. Forskning behövs, men att införa ett center som ska utföra upp till 600 försök om året på bland annat hundar, katter och apor ser vi inte som lösningen.
Vi vill gärna höra hur ni resonerar kring er inblandning i SWECCLIM och tackar dig för att du tog dig tiden att läsa detta mail och hoppas att vi hör av dig inom kort.

Med vänlig hälsning,

Daniel Rolke
Ordförande

Lärosätenas svar

Skickat till Djurrättsalliansen den 8 Augusti 2019:

Hej Daniel,
Tack för ditt brev.

Djurrättsalliansen efterfrågar hur vi ”resonerar kring vår inblandning i SWECCLIM”.

Ni skriver att ”forskning behövs, men att införa ett center som ska utföra upp till 600 försök om året på bland annat hundar, katter och apor ser vi inte som lösningen”.

SWECCLIM är tänkt att vara ett virtuellt center för forskning som redan idag pågår, med bland annat fokus på ökad djurvälfärd. Det handlar alltså inte om att införa ett center för fler försök.

Vi bedömer att genom ett ökat nationellt kompetensutbyte och genom ett tvärvetenskapligt samarbete kommer det att vara möjligt att minska, förfina och utveckla andra djur- eller alternativa modeller efter principen 3R. Det innebär att ersätta (replace) djur med alternativa metoder när så är möjligt, förfina (refine) metoder och utförande så att smärta och obehag undviks och minska (reduce) antalet djur. Det finns exempelvis en 3R- och träningsmodul i ansökan.

En del av forskningen som SWECCLIM kan koordinera rör sjukdomar där det idag krävs större försöksdjur (till exempel svåra infektionssjukdomar, cancer, diabetes och hjärtsjukdomar), där vi hoppas att samarbetet kan utveckla metoderna. Försök inom verksamheten innefattar både human- och djursjukdomar, meningen är att koordineringen förutom att gagna människan även ska gagna våra djur när det gäller deras sjukdomstillstånd.

Ni skriver att ”ni är övertygade om att en av de viktigaste långsiktiga åtgärderna för att förbättra för försöksdjuren är att satsa mer pengar på forskning där djurfria metoder används”.

Vi håller med och anser att vårt engagemang i SWECCLIM ger större möjligheter att gemensamt söka medel för djurfria metoder som kräver stora infrastruktursatsningar. Denna ansökan inbegriper investering i digital teknik för att lära sig mer och skapa bättre datamodeller för att simulera händelser i kroppen hos både människor och djur.

Om Vetenskapsrådet ger SWECCLIM stöd ser vi gärna en dialog med er och andra organisationer i höst om hur vi kan utveckla 3R-arbetet ännu mer.

Rektorerna för Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala universitet, Linköpings universitet, Karolinska Institutet, Göteborgs universitet samt GD för Statens veterinärmedicinska anstalt, genom rektor för Sveriges lantbruksuniversitet

Sidansvarig: swecclim@slu.se