Vad gör Utbildningsservice VHC?

Senast ändrad: 06 december 2023

Utbildningsservice är en institutionsövergripande enhet för samordnad utbildningsadministration inom VH-fakulteten, med ansvar att stödja institutionerna med administration av grundutbildning.

Här är vårt basutbud dvs det stöd vi erbjuder alla kurser och kursledare. Utöver detta har vi ett antal tilläggstjänster. För mer information om dessa kontakta us-vhc@slu.se.

GRUNDUTBILDNING

Hantering av kursplaner och -tillfällen (Ladok)

 • Lägga in information i Ladok utbildningsinformation – kursplan, kurstillfällen, delprov, kursledare, examinator, administratör
 • Stämma av och uppdatera kursledare, examinator inför nytt läsår
 • Lägga in moduler/delprov i Ladok vid givna deadlines

Tentaplanering och tentabokning

 • Påminna kursledare inför deadline för lokal-, resurs och tentabokning
 • Övergripande planering av tentamenstillfällen
 • Stöd åt kursledare att beställa tentamensplatser
 • Stöd åt kursledare kring behov anpassad tentamen och beställning av detta

Stöd kurssida (Slunik)

 • Stöd och råd åt kursledare att lägga ut kursinformation under en övergångsperiod
 • Stöd åt kursledare att få ut meddelanden till studenter under en övergångsperiod

Stöd kursrum (Canvas)

 • Stöd åt kursledare när det gäller funktioner och användningsområden i Canvas
 • Stöd åt kursledare att bygga upp grundstruktur/layout

Hantering av anmälda/antagna studenter (NyA)

 • Ta fram information om förväntat antal studenter
 • Påminna om att stänga kurser för sen anmälan alternativt sätta antagningstalet till 0
 • Påminna om beslut inför reservantagning (överintag, plan reservantagning)
 • Ta fram underlag för förkunskapsgranskning
 • Stöd åt kursledare/examinator vid granskning av villkorade studenter
 • Släcka villkor i NyA
 • Följa upp betalningsvillkor (SV)
 • Göra reservantagning samt tillhörande utskick
 • Följa upp eventuella reservantagningar på kurs
 • Stöd åt institutionen/ISR i hantering av villkorade studenter som nekas registrering. Hänvisa vidare till lämplig enhet

Kursregistrering (Ladok)

 • Aktivera webbregistrering
 • Hantera ej registrerade studenter och registrera dessa
 • Omregistrera aktuella studenter

Förbereda kurstillfälle för rapportering

 • Mall rapporteringsfil för studentnärvaro och -resultat
 • Mall studentlistor, närvarolistor mm
 • Stöd kring hur och med vilka system man kan ha koll på kursmoment
 • Skapa och anpassa rapporteringsfil (Excelfil)
 • Ta fram närvarolistor och rapporteringsunderlag (Excel)
 • Lägga upp/rapportera in moduler/delprov i Ladok
 • Registrera ”Medarbetarrättigheter” i Ladok
 • Lägga upp resultatnoteringar i Ladok
 • Lägga upp uppgifter/omdömen i Canvas

Tentamensadministration salstentor

Inför salstenta

 • Efterfråga och påminna om information inför kommande tenta
 • Översikt tentamensplanering
 • Aktivera tentamensanmälan på Studentwebben
 • Ta emot och sammanställa tentamensanmälningar
 • Ha koll på och förbereda för Funka-anpassningar
 • Förbereda inlämnings- och kodlistor
 • Förbereda följesedel

Tentaformulär

 • Mall layout tenta
 • Kontroll av tentan – poäng, frågor, ”grunddata” och layout, om tentan lämnas in i tid
 • Kopiering och kodning av tentor
 • Förberedelse av tentor för Funka-datorer

Två dagar före tentadagen

 • Leverera tentor med tillhörande listor mm till Tentamensservice

Efterarbete salstenta - inför rättning

 • Hämta upp tentor mm - samma eller efterföljande dag
 • Sortera och sprätta tentor inför rättning
 • Förbereda följesedel för rättning till rättande lärare
 • Mall rättningsfil
 • Förbereda rättningsfil
 • Mejla ut info om rättning och överenskommen deadline

Efterarbete salstenta – efter rättning

 • Sortera och häfta ihop tentor efter rättning
 • Kontrollräkning av gränsfall
 • Göra anslagslista
 • Publicera resultat
 • Informera om omtenta och tentautdelning
 • Avkodning
 • Göra resultatlista
 • Ta fram underlag för Ladokrapportering
 • Föra in tentamensresultat i ev rapporteringsfil alt Ladok
 • Tentautlämning

Tentamensadministration hemtentor

Inför hemtenta

 • Stöd för hur hemtenta (och ev anonym inlämning) kan genomföras

Efterarbete hemtenta

 • Föra in tentamensresultat i ev rapporteringsfil alt Ladok

Administration praktiska tentor

Inför praktisk tenta

 • Aktivera tentamensanmälan på Studentwebben
 • Ta emot och sammanställa tentamensanmälningar
 • Förbereda inlämnings- och kodlistor
 • Kopiering och kodning av tentor

Under praktisk tenta

 • Id-kontroll och utdelning av koder

Efterarbete praktisk tenta

 • Avkodning
 • Göra resultatlista
 • Ta fram underlag för Ladokrapportering

Hantering av studentnärvaro och -resultat

 • Stöd för hur vi kan hålla koll på studenter med restmoment
 • Bevara närvarolistor tills de är inaktuella

Resultatrapportering (Ladok)

 • Vara stöd till kursledare och examinatorer i Ladok
 • Lägga in resultat på kurser, kandidat- och examensarbeten i Ladok utifrån underlag
 • Klarmarkera och avisera till examinator att attestera (via Ladok)
 • Påminna examinatorer om att attestera

Stöd och studentkontakt kursvärdering (Evald)

 • Stöd åt kursledare i hanteringen av kursutvärdering
 • Kontakt med studentrepresentant angående ersättning
 • Utbetalning av arvode till studentrepresentant

Deponering av studentarbete (Epsilon)

 • Deponering av självständiga arbeten i Bibliotekets databas Epsilon

Informationshantering och arkivering

 • Hantering och förvarig av utbildningshandlingar
 • Gallring av utbildningshandlingar
 • Arkivering av utbildningshandlingar som ska bevaras

Utbilda/informera kursledare

 • Introduktion av nya kursledare
 • Utbilda/informera via utskick, bjuda in till kursern, ta fram informationsmaterial
 • Informera, lyfta aktuella frågor på möten med kursledare/lärare

Stöd/support kursledare/studenter

 • Mejlsupport kursledare/lärare
 • Mejlsupport studenter
 • Användarstöd i utbildningsadministrativa system

Allmänt/Övrigt

 • Hålla koll på regler, riktlinjer mm
 • Bistå kursledare i kursadministrativa ärenden - studentärenden, regeltolkning mm
 • Delaktiga i SLU/VH övergripande projekt (t ex tentamensprojekt, tentalokalprojekt, digitala tentor, nätverk utbildningsadministration)

Kontaktinformation