Rapportering och deponering examensarbeten VH

Senast ändrad: 23 september 2020

Följande rutin för rapportering och deponering examensarbeten VH gäller för alla examensarbeten inom husdjursvetenskap/biologi. Separata instruktioner finns för kandidatarbeten samt för veterinärprogrammets examensarbeten.

Mall för fram- och titelsida finns tillgänglig för studenterna på Bibliotekets Canvasrum

Studenten ansvarar själv för att göra fram- och titelsida enligt gällande mallar

Rapporteringsunderlag fylls i av handledare, skrivs under av handledare och examinator och skickas till Utbildningsservice. Rapporteringsunderlag finns på VH:s hemsida för examensarbeten.

Betygsdatum = datum då studenten skickad in slutlig version av sitt arbete

Efter att arbetet är godkänt av examinator skickar handledare/examinator filen i wordformat eller pdf-format (eller word- och pdf-format) till us-exarb@slu.se  

När Rapporteringunderlag opponering + Rapporteringsunderlag arbete + slutlig version av studentarbetet i filform inkommit rapporterar Utbildningsservice betyg i Ladok

Efter rapportering i Ladok deponerar Utbildningsservice arbetet i Epsilon

Studentens ansvar
 • Fram- och titelsida ska göras enligt mall (utformad efter Utbildningshandboken)
 • Färdigt arbete skickas till examinator via Urkund, för godkännande/betygssättning
 • Godkänd slutlig version av arbetet skickas till handledaren
Handledarens och Examinators ansvar
 • Handledare fyller i Rapporteringsunderlag och skriver under. Viktigt att fylla i datum då studenten skickade in slutlig version av arbetet (=betygsdatum).
 • Examinator fyller i betyg och skriver under.
 • Rapporteringsunderlaget skickas/lämnas till Utbildningsservice (Box 7042)
 • Vid eventuellt läsningsembargo ska det beviljas av prefekt och beslut skickas till Biblioteket samt till us-exarb@slu.se
 • Handledaren/examinatorn skickar in godkänd slutlig version av arbetet till us-exarb@slu.se
Utbildningsservice ansvar
 • Stämma av att Rapporteringsunderlag och arbetet har skickats in till US (för att rapportering i Ladok ska göras krävs att både rapporteringunderlag och arbete har inkommit)
 • Lägga in betyg i Ladok, klarmarkera och avisera tilll examinator för attestering
 • Kontrollera att fram- och titelsida är utformad enligt gällande mall
 • Deponera i Epsilon

Kontaktinformation