Anmälan och registrering examensarbeten VH

Senast ändrad: 23 september 2020

Följande rutin för anmälan, antagning och registrering av examensarbeten VH gäller för alla examensarbeten inom husdjursvetenskap/biologi. Separata instruktioner finns för kandidatarbeten.

Anmälan

Studenten anmäler sig till aktuell examensarbeteskurs via antagning.se senast 15/4 resp. 15/10. Innan studenten anmäler sig ska hon/han ha haft kontakt med en handledare om lämpligt projekt.

Sen anmälan

Om anmälan behöver göras efter den 15/4 eller 15/10 kan de göra sen anmälan på antagning.se. Mer info finns på Studentwebben (https://student.slu.se/studier/antagningen/sen-anmalan/).

Registrering

Utbildningsservice registrerar studenten när studenten är antagen och Registreringsunderlag har lämnats in underskriven av alla parter. Registreringsunderlag finns på VH:s hemsida för examensarbeten.

Omregistrering

Om det är aktuellt att omregistrera studenten ska detta meddelas Utbildningsservice (det sker inte per automatik, även om en student har registrerats sent ena terminen)

Försäkring

Alla studenter som är aktiva studenter vid SLU är försäkrade. En programstudent som följer sitt program på heltid är försäkrad. Om arbetet på examensarbetskursen påbörjas innan kursstart, parallellt med att andra studier på programmet pågår, kan registreringen vänta till nästa kursstart. Det är dock viktigt att studenten lämnar in och får sin arbetsplan godkänd innan det praktiska arbetet påbörjas. I de fall arbetet ska påbörjas i förtid under t.ex. ett studieuppehåll kan registrering på examensarbeteskursen behöva ske i förtid. Kontakta i sådana fall ansvarig institution och/eller Utbildningsservice.

Studentens ansvar
 • Anmäla sig till rätt kurs
 • Ta kontakt med handledare och hitta lämpligt projekt
 • Lämna in Registreringsunderlag
 • Upprätta och skriva under Arbetsplan i samråd med handledare
Handledarens och Examinators ansvar
 • I samråd med studenten upprätta och skriva under  Arbetsplan
 • Lämna Arbetsplan vidare till examinator för underskrift och därefter till Utbildningsservice
Kursledarens ansvar
 • Granska Registreringsunderlag
 • Kontrollera att studenten uppfyller alla villkor för antagning
 • Med sin underskrift intyga att, att studenten uppfyller alla villkor för antagningen och kan registreras
 • Lämna Registreringsunderlag vidare till Utbildningsservice för registrering
Utbildningsservice ansvar
 • Registrera studenter när underskrivet Registreringsunderlag inkommit
 • Omregistrera studenter efter begäran av student, handledare eller kursledare
 • Föra in information om student, handledare, examinator och aktuell institution i en delad översiktsfil på SharePoint (tillgänglig för kursledare för examensarbetes-kurserna)

Kontaktinformation