Bemanning av nämnder, kommittéer och utskott

Senast ändrad: 07 oktober 2022

Fakultetens högsta beslutande organ är fakultetsnämnden. Till stöd finns ett antal inrättade nämnder, kommittéer och utskott som utgör rådgivande och beredande organ till fakultetsnämnden.

Ledamöter till fakultetsnämnden väljs av fakultetens röstberättigade medan ledamöter till övriga nämnder, utskott och kommittéer utses av fakultetsnämnden eller dekanen.

Kommittéerna och utskotten är fakultetens samordnande organ för sina olika ansvarsområden och bereder ärenden till fakultetsnämnden.

Nämndorganisation på VH-fakulteten

Fakultetsnämnden 2022–2024

Fakultetsnämnden

Mandatperiod 1 januari 2022 till 31 december 2024

Rauni Niskanen
Dekan
018-671607, 073-0761356
rauni.niskanen@slu.se

Dirk Jan de Koning
Prodekan
018-67 20 39, institutionen för husdjursgenetik
dj.de-koning@slu.se

Vicedekaner

Mandatperiod 1 april 2022 till 31 mars 2025

Johanna Penell, vicedekan med ansvar för utbildning på grund- och avancerad nivå

Renée Båge, vicedekan med ansvar för samverkan

Lena Lidfors, vicedekan med ansvar för utbildning på forskarnivå samt jämställdhet och lika villkor

Johan Dicksved, vicedekan med ansvar för forskningsinfrastruktur

Ledamöter

Anne-Lie Blomström
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap

Johan Bröjer
Institutionen för kliniska vetenskaper

Ingrid Ljungvall
Institutionen för kliniska vetenskaper

Johanna Penell
Institutionen för kliniska vetenskaper

Eva Sandberg
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi

Bodil Ström Holst
Institutionen för kliniska vetenskaper

Studerandeledamöter

Lena Skånberg
Forskarstuderande
lena.skanberg@slu.se 

Nathalie Navarrete
Vice ordförande Ultuna studentkår (ULS)
uls_utb@stud.slu.se

Linnéa Lang
Ordförande Veterinärmedicinska föreningen (VMF)
vmf_ordforande@stud.slu.se

Första suppleant

Stefan Gunnarsson
Institutionen för husdjurens miljö och hälsa

Andra suppleant

Anders Kiessling
Institutionen för husdjurens utfodring och vård

Representanter för arbetstagarorganisationer

Malin Hagberg Gustavsson, Saco

Lotta Olsson, ST

Peter Wickman, Seko

Övriga nämnder

Lärarförslagsnämnden (LFN-VH)

Lärarförslagsnämnden bereder ärenden till fakultetsnämnden och avger förslag till anställning av professorer, adjungerande professorer, gästlärare, lektorer, adjungerande lektorer och forskarassistenter. Mandatperiod: 1 juli 2022 till 30 juni 2025

Ordförande: Rauni Niskanen 
Sekreterare: Eva Enström och Sarah Hedenskog
Ledamöter: Dirk-Jan de Koning, Mikael Berg, Katarina Nostell
Suppleanter: Göran Andersson, Albin Gräns, Jens Häggström, Anna Skarin, Sara Wernersson

Docentnämnden (DN-VH)

Docentnämnden bereder ansökningar, utser sakkunniga och beslutar om antagning av docenter vid fakulteten. Mandatperiod: 1 april 2022 till 31 mars 2025

Ordförande: Stefan Gunnarsson
Sekreterare: Sarah Hedenskog
Ledamöter: Mårten Hetta, Lena Holm, Lena Olsén
Suppleanter: Maria Andersson, Emma Ivarsson, Sofia Mikko, Stefan Örn

Nämnden för utbildning på forskarnivå (Fun-VH)

Forskarutbildningsnämnden bereder ärenden till fakultetsnämnden och beslutar kring vissa utbildningsfrågor på forskarnivå. Mandatperiod: 1 april 2022 till 31 mars 2025

Ärenden och handlingar skickas till: fun-vh@slu.se

Ordförande: Lena Lidfors
Sekreterare: Anette Wichman
Ledamöter: Johan Lundqvist, Erika Roman, Inger Lilliehöök, Mikaela Lindberg
Suppleant: Gabriella Lindgren

Fakultetens studierektor för utbildning på forskarnivå: Carl-Gustaf Thulin

Programnämnden för veterinärmedicin och husdjur (PN-VH)

Mandatperiod: 1 april 2022 till 31 mars 2025

Ordförande: Johanna Penell
Sekreterare: Karin Camp
Ledamöter: Jeanette Hansson, Katja Nilsson, Eva Sandberg 
Suppleanter: Odd Höglund, Anna Bergh
VH-fakultetens programstudierektorer

 

Kommittéer och utskott

Sammansättning och åligganden för utskott och kommittér regleraras i fakultetens delegationsordning.

Stipendiekommittéen

Mandatperiod: 1 april 2022 till 31 mars 2025

Ordförande: Lena Lidfors
Sekreterare: Kristina Jungnelius
Ledamöter: Elisabeth Rajala, Kerstin Hansson

Kommittén för lantbrukets livsmedelsproducerande djur

Mandatperiod: 1 april 2022 till 31 mars 2025

Ordförande: Stefan Gunnarsson 
Sekreterare: Gun Bernes

Produktionsgrensanvariga:

  • Mjölkproduktion: Mikaela Lindberg
  • Grisköttsproduktion: Torun Wallgren
  • Nöt- och lammköttsproduktion: Anna Hessle
  • Fågelproduktion: Stefan Gunnarsson

Extern ledamot med fokus på ekonomi och företagsledning:
Per Hansson, Kompetenscentrum företagsledning, Inst. för människa och samhälle, LTV-fakulteten

Kommittén för hästfrågor

Mandatperiod: 1 april 2022 till 31 mars 2025

Ordförande: Marie Rhodin
Sekreterare: Anna-Lena Holgersson
Ledamöter: Maria Vilain Rørvang, Elke Hartmann, Cecilia Müller, Ove Wattle

Kommittén för smådjursfrågor

Mandatperiod: 1 april 2022 till 31 mars 2025

Ordförande: Bodil Ström Holst 
Sekreterare: Odd Höglund
Ledamöter: Katja Höglund, Tomas Bergström, Ingrid Hansson, Lena Olsén

SLU Kommitté för globala djursjukdomar (CGD)

Mandatperiod: 1 april 2022 till 31 mars 2025

Ordförande och sekreterare: Frida Martin
Ledamöter: Mikael Berg, Sofia Boqvist, Ulf Magnusson, Susanna Sternberg Lewerin, Jean-Francois Valarcher

Kommittén för samverkan

Mandatperiod: 1 april 2022 till 31 mars 2025

Ordförande: Renée Båge
Sekreterare: Gun Bernes
Ledamöter: Universitetslektorer med samverkansuppdrag

Kommittén för jämställdhet och lika villkor (JLV-kommittén)

Mandatperiod: 1 april 2022 till 31 mars 2025

Ordförande: Lena Lidfors
Sekreterare: Malin Ekström
Ledamöter: Maria Andersson, Tomas Bergström, Maja Malmberg, Carl-Gustaf Thulin

Fakultetsnämndens Fomautskott

Mandatperiod: 1 april 2022 till 31 mars 2025

Ordförande: Johan Dicksved

Utskottet består av ordförande och koordinatorerna för fomaprogrammet Giftfri miljö, Gunnar Carlsson och Anna-Karin Dahlberg.


Kontaktinformation

Kristina Jungnelius, fakultetshandläggare
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
kristina.jungnelius@slu.se, 018-67 16 87