Bemanning av nämnder, kommittéer och utskott

Senast ändrad: 30 september 2019

Fakultetens högsta beslutande organ är fakultetsnämnden. Till stöd finns ett antal inrättade nämnder, kommittéer och utskott som utgör rådgivande och beredande organ till fakultetsnämnden.

Ledamöter till fakultetsnämnd och lärarförslagsnämnd väljs av fakultetens valförsamling medan ledamöter till övriga nämnder, utskott och kommittéer utses av fakultetsnämnd eller dekan.

Kommittéerna och utskotten är fakultetens samordnande organ för sina olika ansvarsområden och bereder ärenden till fakultetsnämnden.

Fakultetsnämnden 2019-2021

Fakultetsnämnden på fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap 2019-2021

Rauni Niskanen

Dekan
018-671607, 073-0761356
rauni.niskanen@slu.se

Margareta Emanuelson

Prodekan
018-671649, 070-3357470
margareta.emanuelson@slu.se

Vicedekaner

Johanna Penell

Vicedekan med ansvar för utbildning grund- och avancerad nivå
018-673413, 073-0858031
johanna.penell@slu.se

Dirk-Jan De Koning

Vicedekan med ansvar för forskning och utbildning på forskarnivå
018-672039
dj.de-koning@slu.se

Henrik Rönnberg

Vicedekan med ansvar för samverkan inom klinikrelaterad verksamhet
018-671363
henrik.ronnberg@slu.se

Maja Malmberg

Vice dekan med ansvar för jämställdhet och lika villkor

018-672777, 0730575852
maja.malmberg@slu.se

Ledamöter

Johan Bröjer

018-671388
johan.brojer@slu.se

Johan Dicksved

018-672810
johan.dicksved@slu.se

Eva Sandberg

018-672107
eva.sandberg@slu.se

Susanna Sternberg Lewerin

018-673192
susanna.sternberg-lewerin@slu.se

Bodil Ström Holst

018-671608
bodil.strom-holst@slu.se

Suppleanter

Kerstin Hansson

1:e suppleant
018-672894
kerstin.hansson@slu.se

Stefan Gunnarsson

2:a suppleant
0511-67216
stefan.gunnarsson@slu.se

Forskar- och studeranderepresentanter

Lisa Ekman

Forskarstuderande
lisa.ekman@sva.se

Jakob Nygårds

Studentrepresentant ULS
uls_ordf@stud.slu.se

Anne-Cathrine Jensen

Studeranderepresentant VMF
vmf_ordforande@stud.slu.se

Övriga nämnder

Lärarförslagsnämnden (LFN)

Lärarförslagsnämnden bereder ärenden till fakultetsnämnden och avger förslag till anställning av professorer, adjungerande professorer, gästlärare, lektorer, adjungerande lektorer och forskarassistenter. Mandatperioden slut: 2022-06-30

Ordförande: Rauni Niskanen 
Sekreterare: Linda Ferngren
Ledamöter: Katarina Nostell, Dirk-Jan De Koning, Anna Jansson
Suppleanter: Johan Gabrielsson, Eva Tydén, Renée Båge, Torbjörn Lundh

Docentnämnden (DN)

Docentnämnden bereder ansökningar, utser sakkunniga och beslutar om antagning av docenter vid fakulteten. Mandatperioden slut: 2022-03-31

Ordförande: Henrik Rönnberg
Sekreterare: Linda Ferngren 
Ledamöter: Cecilia Müller, Stefan Gunnarsson, Magdalena Jacobson
Suppleanter: Bengt Guss, Helena Wall, Anna Wallenbeck, Anna Skarin

Nämnden för utbildning på forskarnivå (FUN)

Forskarutbildningsnämnden bereder ärenden till fakultetsnämnden och beslutar kring vissa utbildningsfrågor på forskarnivå. Mandatperioden slut: 2022-03-31

Ärenden och handlingar skickas till: fun-vh@slu.se

Ordförande: Dirk-Jan de Koning
Sekreterare: Fredrik  Granberg
Ledamöter: Jane Morell, Johan Lundqvist, Elisabeth Nadeau
Suppleanter: Torsten Eriksson och en vakant med beslut i  april 

Fakultetens studierektor för utbildning på forskarnivå: Jan Hultgren

Programnämden för veterinärmedicin och husdjur (PN)

Mandatperioden slut: 2022-03-31

Ordförande: Johanna Penell
Sekreterare: Karin Camp
Ledamöter: Jeanette Hansson, Sigrid Agenäs, Eva Strandberg 
Suppleanter: Odd Höglund, Anna Bergh
Programstudierektorer

 

Kommittéer och utskott

Sammansättning och åligganden för utskott och kommittér regleraras i fakultetens delegationsordning.

Stipendiekommittéen

Mandatperiod slut: 2022-03-31

Ordförande: Henrik Rönnberg (t o m 2019-06-30)
Sekreterare: Elin Jansson
Ledamöter: Jonas Johansson Wensman, Ingrid Ljungvall

Kommittén för lantbrukets livsmedelsproducerande djur

Mandatperiod slut: 2022-03-31

Ordförande: Margareta Emanuelson 
Sekreterare: Gun Bernes

Produktionsgrensanvariga:

 • Mjölkproduktion: Mikaela Lindberg
 • Grisköttsproduktion: Anna Wallenbeck
 • Nöt- och lammköttsproduktion: Anna Hessle
 • Fågelproduktion: Stefan Gunnarsson

Extern ledamot med fokus på ekonomi och företagsledning:
Ove Karlsson, Kompetenscentrum företagsledning, Inst. för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, LTV-fakulteten

Kommittén för hästfrågor

Mandatperiod slut: 2019-06-31

Ordförande: Marie Rhodin
Sekreterare: Anna-Lena Holgersson
Ledamöter: Sara Ringmark, Eva Tydén, Anders Herlin, Elke Hartmann, Cecilia Müller, Åsa Viklund

Kommitténs åligganden

 • att bereda ärenden som rör ansvarsområdet, t ex genomföra utvärderingar samt utgöra en planeringsresurs åt fakulteten inom ansvarsområdet hästfrågor,
 • att på uppdrag av dekanus samordna utformningen av remissvar inom ansvarsområdet,
 • att stimulera och i samråd med relevanta Future-plattformar initiera forskningssamverkan inom området, särskilt i form av tvärvetenskapliga, interdisciplinära ansatser,
 • att beakta behovet av fortbildningsinsatser i första hand för yrkesverksamma inom området, samt
 • att initiera informationsinsatser och fungera som kontaktorgan gentemot samhälle och branschorganisationer samt internationellt då sådana insatser av fakulteten anses lämpliga.

Kommittén för smådjursfrågor

Mandatperiod slut: 2019-06-30

Ordförande: Lena Pelander
Sekreterare: Therese Rehn
Ledamöter: Katja Höglund, Tomas Bergström, Ingrid Bersås Ljungvall, Malin Hagberg Gustavsson, Lena Olsén

Kommitténs åligganden

 • att bereda ärenden som rör ansvarsområdet, t ex genomföra utvärderingar samt utgöra en planeringsresurs åt fakulteten inom ansvarsområdet smådjursfrågor,
 • att på uppdrag av dekanen samordna utformningen av remissvar inom ansvarsområdet,
 • att stimulera och i samråd med relevanta Future-plattformar initiera forskningssamverkan inom området, särskilt i form av tvärvetenskapliga, interdisciplinära ansatser,
 • att beakta behovet av fortbildningsinsatser i första hand för yrkesverksamma inom området, samt
 • att initiera informationsinsatser och fungera som kontaktorgan gentemot samhälle och branschorganisationer samt internationellt då sådana insatser av fakulteten anses lämpliga.

Kommittén för samverkan

Mandatperiod slut: 2022-03-31

Ordförande: Margareta Emanuelson
Sekreterare: Gun Bernes
Ledamöter: Universitetslektorer med samverkansuppdrag

Kommitténs åligganden

 • att förbereda ärenden till fakultetsnämnden rörande samverkansfrågor,
 • att lämna förslag till fakultetens strategi för långsiktig samverkan,
 • att vid behov lämna förslag på inriktning av anställningar inom samverkansområdet,
 • att stödja och utveckla fakultetens kontakt med andra universitet, statliga institutioner, näringsliv, samhälle och övriga organisationer,
 • att följa och analysera utvecklingen i omvärlden med relevans för fakultetens samverkan,att ansvara för att samverkan genomförs i enlighet med av rektor beslutade riktlinjer, samt
 • att i övrigt utföra de uppdrag som dekanus beslutar om.

Jämställdhets- och lika villkorskommittén

Mandatperioden slut:  2022-03-31

Ordförande: Maja Malmberg
Sekreterare: Bercem Johannesson
Ledamöter: Sara Österman, Carl-Gustaf Thulin

Fakultetsnämndens Fomautskott

Mandatperiod slut: 2022-03-31

Ordförande: Johan Dicksved

Utskottets åligganden består i att bereda, samordna och informera om frågor rörande fortlöpande miljöanalys inom fakulteten, mellan fakulteter inom SLU samt med omvärlden.


Kontaktinformation

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
dekan.vh@slu.se, 018-67 10 00

Sidansvarig: charlotta.lantz@slu.se