Bemanning av nämnder, kommittéer och utskott

Senast ändrad: 09 januari 2019

Fakultetens högsta beslutande organ är fakultetsnämnden. Till stöd finns ett antal inrättade nämnder, kommittéer och utskott som utgör rådgivande och beredande organ till fakultetsnämnden.

Ledamöter till fakultetsnämnd och lärarförslagsnämnd väljs av fakultetens valförsamling medan ledamöter till övriga nämnder, utskott och kommittéer utses av fakultetsnämnd eller dekan.

Kommittéerna och utskotten är fakultetens samordnande organ för sina olika ansvarsområden och bereder ärenden till fakultetsnämnden.

Fakultetsnämnden 2019-2021

Fakultetsnämnden på Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap 2019-2021

Rauni Niskanen

Dekan
018-671607, 073-0761356
rauni.niskanen@slu.se

Margareta Emanuelson

Prodekan
018-671649, 070-3357470
margareta.emanuelson@slu.se

Johan Bröjer

Ledamot
018-671388
johan.brojer@slu.se

Johan Dicksved

Ledamot
018-672810
johan.dicksved@slu.se

Johanna Penell

Ledamot
018-673413, 073-0858031
johanna.penell@slu.se

Eva Sandberg

Ledamot
018-672107
eva.sandberg@slu.se

Susanna Sternberg Lewerin

Ledamot
018-673192
susanna.sternberg-lewerin@slu.se

Bodil Ström Holst

Ledamot
018-671608
bodil.strom-holst@slu.se

Suppleanter

Kerstin Hansson

1:e suppleant
018-672894
kerstin.hansson@slu.se

Stefan Gunnarsson

2:a suppleant
0511-67216
stefan.gunnarsson@slu.se

Forskar- och studeranderepresentanter

Lisa Ekman

Forskarstuderande
lisa.ekman@sva.se

Jakob Nygårds

Studentrepresentant ULS
uls_ordf@stud.slu.se

Anne-Cathrine Jensen

Studeranderepresentant VMF
vmf_ordforande@stud.slu.se

Övriga nämnder

Lärarförslagsnämnden (LFN)

Lärarförslagsnämnden bereder ärenden till fakultetsnämnden och avger förslag till anställning av professorer, adjungerande professorer, gästlärare, lektorer, adjungerande lektorer och forskarassistenter. Mandatperioden slut: 2019-06-30

Ordförande: Kristina Dahlborn 
Sekreterare: Linda Ferngren
Ledamöter: Karin Östensson, Jens Häggström, Gabriella Lindgren
Suppleanter: Jean-Francoise Valarcher, Britt Berglund, Kjell Holtenius, Kerstin Hansson (supplt till ordf)

Docentnämnden (DN)

Docentnämnden bereder ansökningar, utser sakkunniga och beslutar om antagning av docenter vid fakulteten. Mandatperioden slut: 2019-03-31

Ordförande: Henrik Rönnberg
Sekreterare: Linda Ferngren 
Ledamöter: Cecilia Müller, Johan Gabrielsson, Bodil Ström Holst
Suppleanter: Birgitta Åhman, Magdalena Jacobson, Stina Ekman, Helena Wall

Nämnden för utbildning på forskarnivå (FUN)

Forskarutbildningsnämnden bereder ärenden till fakultetsnämnden och beslutar kring vissa utbildningsfrågor på forskarnivå. Mandatperioden slut: 2019-03-31

Ärenden och handlingar skickas till: fun-vh@slu.se

Ordförande: Lena Lidfors
Sekreterare: Fredrik  Granberg
Ledamöter: Jane Morell, Stefan Örn, Liya Wang
Suppleanter: Torsten Eriksson, Patrik Waldmann

Studierektor för utbildning på forskarnivå: Jan Hultgren

Programnämden för veterinärmedicin och husdjur (PN)

Mandatperioden slut: 2019-03-31

Ordförande: Anne-Marie Dalin 
Sekreterare: Karin Camp
Ledamöter: Helene Hamlin, Sigrid Agenäs, Elisabeth Ekman
Suppleanter: Anna Maria Johansson, Anna Bergh
Programstudierektorer 

Infrastrukturnämnden (ISN)

Ordförande: Henrik Rönnberg 
Sekreterare: Olle Håstad
Ledamöter: Prefekter/motsvarande

Kommittéer och utskott

Sammansättning och åligganden för utskott och kommittér regleraras i fakultetens delegationsordning.

Stipendiekommittéen

Mandatperiod slut: 2019-03-31

Ordförande: Henrik Rönnberg 
Sekreterare: Linda Ferngren
Ledamöter: Jane Morell, Stefan Örn

Kommittén för lantbrukets livsmedelsproducerande djur

Mandatperiod slut: 2019-03-31

Ordförande: Margareta Emanuelson 
Sekreterare: Gun Bernes (t o m 31 december 2017)

Produktionsgrensanvariga:

Extern ledamot med fokus på ekonomi och företagsledning:
Ove Karlsson, Kompetenscentrum företagsledning, Inst. för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, LTV-fakulteten

Kommittén för hästfrågor

Mandatperiod slut: 2019-03-31

Ordförande: Anna Jansson
Sekreterare: Carin Wrange
Ledamöter: Sara Ringmark, Eva Tydén, Anders Herlin, Anna-Lena Holgersson, Åsa Viklund, Cecilia Müller, Anna Lundberg, Marie Rhodin

Kommitténs åligganden

 • att bereda ärenden som rör ansvarsområdet, t ex genomföra utvärderingar samt utgöra en planeringsresurs åt fakulteten inom ansvarsområdet hästfrågor,
 • att på uppdrag av dekanus samordna utformningen av remissvar inom ansvarsområdet,
 • att stimulera och i samråd med relevanta Future-plattformar initiera forskningssamverkan inom området, särskilt i form av tvärvetenskapliga, interdisciplinära ansatser,
 • att beakta behovet av fortbildningsinsatser i första hand för yrkesverksamma inom området, samt
 • att initiera informationsinsatser och fungera som kontaktorgan gentemot samhälle och branschorganisationer samt internationellt då sådana insatser av fakulteten anses lämpliga.

Kommittén för smådjursfrågor

Mandatperiod slut: 2019-03-31

Ordförande: Lena Pelander
Sekreterare: Therese Rehn
Ledamöter: Sara Wernersson, Tomas Bergström, Ingrid Bersås Ljungvall, Malin Hagberg Gustavsson, Lena Olsén

Kommitténs åligganden

 • att bereda ärenden som rör ansvarsområdet, t ex genomföra utvärderingar samt utgöra en planeringsresurs åt fakulteten inom ansvarsområdet smådjursfrågor,
 • att på uppdrag av dekanen samordna utformningen av remissvar inom ansvarsområdet,
 • att stimulera och i samråd med relevanta Future-plattformar initiera forskningssamverkan inom området, särskilt i form av tvärvetenskapliga, interdisciplinära ansatser,
 • att beakta behovet av fortbildningsinsatser i första hand för yrkesverksamma inom området, samt
 • att initiera informationsinsatser och fungera som kontaktorgan gentemot samhälle och branschorganisationer samt internationellt då sådana insatser av fakulteten anses lämpliga.

Kommittén för samverkan

Ordförande: Margareta Emanuelson
Sekreterare: Gun Bernes
Ledamöter: Johan Höglund, Odd Höglund, Stefan Gunnarsson, Anders Herlin, Henrik Rönnberg

Kommitténs åligganden

 • att förbereda ärenden till fakultetsnämnden rörande samverkansfrågor,
 • att lämna förslag till fakultetens strategi för långsiktig samverkan,
 • att vid behov lämna förslag på inriktning av anställningar inom samverkansområdet,
 • att stödja och utveckla fakultetens kontakt med andra universitet, statliga institutioner, näringsliv, samhälle och övriga organisationer,
 • att följa och analysera utvecklingen i omvärlden med relevans för fakultetens samverkan,att ansvara för att samverkan genomförs i enlighet med av rektor beslutade riktlinjer, samt
 • att i övrigt utföra de uppdrag som dekanus beslutar om.

Lika villkor-utskottet

Ordförande: Lena Lidfors
Sekreterare: Bercem Johannesson
Ledamöter: Theodor Ntallaris, Maja Malmberg

Fakultetsnämndens Fomautskott

Ordförande: Johan Dicksved
Ledamot: Stefan Örn 
Koordinatorer: Anders Glynn, Karin Wiberg

Utskottets åligganden består i att bereda, samordna och informera om frågor rörande fortlöpande miljöanalys inom fakulteten, mellan fakulteter inom SLU samt med omvärlden.


Kontaktinformation

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
dekan.vh@slu.se, 018-67 10 00

Sidansvarig: charlotta.lantz@slu.se