Fakultetsledning

Senast ändrad: 25 november 2021

Fakultetens högsta beslutande organ är fakultetsnämnden som ansvarar för de vetenskapliga prioriteringarna och den innehållsliga kvaliteten i utbildning och forskning.

Ordförande i fakultetsnämnden är dekanen som tillika är fakultetens chef och främste företrädare. Dekanen leder fakultetens verksamhet och ansvarar bl.a. för att verkställa nämndens beslut. Det är val till fakultetsnämnden vart tredje år. Sittande nämnd började sitt arbete den 1 januari 2019 och är alltså vald till 31 december 2021. Dekan från och med 1 januari 2019 är Rauni Niskanen.

Till stöd finns ett antal inrättade nämnder, kommittéer och utskott som utgör rådgivande och beredande organ till fakultetsnämnden.

Fakultetsnämnden 2019-2021

Fakultetsnämnden på fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap 2019-2021

Rauni Niskanen
Dekan
018-671607, 073-0761356
rauni.niskanen@slu.se

Margareta Emanuelson
Prodekan
018-671649, 070-3357470
margareta.emanuelson@slu.se

Vicedekaner

Johanna Penell (ledamot)
Vicedekan med ansvar för utbildning grund- och avancerad nivå
018-673413, 073-0858031
johanna.penell@slu.se

Dirk-Jan De Koning
Vicedekan med ansvar för forskning och utbildning på forskarnivå
018-672039
dj.de-koning@slu.se

Henrik Rönnberg
Vicedekan med ansvar för samverkan inom klinikrelaterad verksamhet
018-671363
henrik.ronnberg@slu.se

Maja Malmberg
Vice dekan med ansvar för jämställdhet och lika villkor
018-67 27 77
maja.malmberg@slu.se

Ledamöter

Johan Bröjer
018-671388
johan.brojer@slu.se

Johan Dicksved
018-672810
johan.dicksved@slu.se

Eva Sandberg
018-672107
eva.sandberg@slu.se

Susanna Sternberg Lewerin
018-673192
susanna.sternberg-lewerin@slu.se

Bodil Ström Holst
018-671608
bodil.strom-holst@slu.se

Suppleanter

Kerstin Hansson
1:e suppleant
018-672894
kerstin.hansson@slu.se

Stefan Gunnarsson
2:a suppleant
0511-67216
stefan.gunnarsson@slu.se

Ledamöter valda av forskarstuderande och studenter

Anja Pedersen
Forskarstuderande
anja.pedersen@slu.se 

Emma Brihall
Ordförande Ultuna studentkår (ULS)
uls_ordf@stud.slu.se

Mika Berglund
Ordförande Veterinärmedicinska föreningen (VMF)
vmf_ordforande@stud.slu.se


Kontaktinformation