Fakultetsledning

Senast ändrad: 03 oktober 2022

Fakultetens högsta beslutande organ är fakultetsnämnden som ansvarar för de vetenskapliga prioriteringarna och den innehållsliga kvaliteten i utbildning och forskning.

Ordförande i fakultetsnämnden är dekanen som tillika är fakultetens chef och främste företrädare. Dekanen leder fakultetens verksamhet och ansvarar bland annat för att verkställa nämndens beslut. Det är val till fakultetsnämnden vart tredje år. Sittande nämnd började sitt arbete den 1 januari 2022 och är alltså vald till 31 december 2024.

Till stöd finns ett antal inrättade nämnder, kommittéer och utskott som utgör rådgivande och beredande organ till fakultetsnämnden.

Fakultetsnämnden 2022–2024

Fakultetsnämnden

Mandatperiod 1 januari 2022 till 31 december 2024

Rauni Niskanen
Dekan
018-671607, 073-0761356
rauni.niskanen@slu.se

Dirk Jan de Koning
Prodekan
018-67 20 39, institutionen för husdjursgenetik
dj.de-koning@slu.se

Vicedekaner

Mandatperiod 1 april 2022 till 31 mars 2025

Johanna Penell, vicedekan med ansvar för utbildning på grund- och avancerad nivå

Renée Båge, vicedekan med ansvar för samverkan

Lena Lidfors, vicedekan med ansvar för utbildning på forskarnivå samt jämställdhet och lika villkor

Johan Dicksved, vicedekan med ansvar för forskningsinfrastruktur

Ledamöter

Anne-Lie Blomström
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap

Johan Bröjer
Institutionen för kliniska vetenskaper

Ingrid Ljungvall
Institutionen för kliniska vetenskaper

Johanna Penell
Institutionen för kliniska vetenskaper

Eva Sandberg
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi

Bodil Ström Holst
Institutionen för kliniska vetenskaper

Studerandeledamöter

Lena Skånberg
Forskarstuderande
lena.skanberg@slu.se 

Nathalie Navarrete
Vice ordförande Ultuna studentkår (ULS)
uls_utb@stud.slu.se

Linnéa Lang
Ordförande Veterinärmedicinska föreningen (VMF)
vmf_ordforande@stud.slu.se

Första suppleant

Stefan Gunnarsson
Institutionen för husdjurens miljö och hälsa

Andra suppleant

Anders Kiessling
Institutionen för husdjurens utfodring och vård

Representanter för arbetstagarorganisationer

Malin Hagberg Gustavsson, Saco

Lotta Olsson, ST

Peter Wickman, Seko


Kontaktinformation

Kristina Jungnelius, fakultetshandläggare
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
kristina.jungnelius@slu.se, 018-67 16 87