Så här är fakulteten organiserad

Senast ändrad: 07 april 2022
Hand som pekar på ett organisationsschema. Foto.

Fakultetens högsta beslutande organ är fakultetsnämnden. Begreppet fakultet är inom SLU en samlande benämning på de organisatoriska enheter som fakultetsnämnden ansvarar för. Till stöd finns ett antal inrättade nämnder, kommittéer och utskott som utgör rådgivande och beredande organ till fakultetsnämnden.

Fakultetsledningens organisation

Ordförande i fakultetsnämnden är dekanen som har befogenheter och ansvar i den omfattning som fakultetsnämnden delegerar till sin ordförande. Dekanen har även befogenheter och ansvar som linjechef mellan rektor och prefekter i den omfattning som rektor beslutar.

Pro- och vicedekaner

Vid sin sida har dekanen en prodekan, vice ordförande i fakultetsnämnden, samt det antal vicedekaner som fakultetsnämnden har beslutat att tillsätta.

Nämnder, utskott och kommittéer stöttar

Till stöd finns också ett antal inrättade nämnder, utskott och kommittéer som är rådgivande och beredande organ till fakultetsnämnden och som genom delegation fått viss beslutanderätt inom sina ansvarsområden. Nämndorganisationen på VH framgår av bilden längst ner på sidan.

Ansvarsfördelning

I fakultetens delegationsordning framgår ansvarsfördelningen inom VH-fakulteten.

Verksamhetens organisation

Institutioner

Forskningsplattformar

Anläggningar, projekt, samarbeten och nätverk

På VH-fakulteten finns även ett antal forskningsanläggningar och flertalet forskarnätverk, projekt  och forskarsamarbeten med både externa och interna partners. 

Regeringsuppdrag

SCAW, Nationellt centrum för djurvälfärd, som arbetar med frågor inom djurvälfärd och djurskydd på uppdrag av regeringen tillhör organisatoriskt VH-fakulteten.

Fakultetskansli

Kansliets främsta uppgift är att bistå ledningen för fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap och dess institutioner med beslutsunderlag och administrativt stöd.

Kontaktuppgifter till kansliet.

Nämndorganisation2022_NY.jpg


Kontaktinformation

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
dekan.vh@slu.se, 018-67 10 00