Utbildning på forskarnivå vid VH-fakulteten

Senast ändrad: 29 oktober 2021

Fakultetens forskarutbildningsnämnd (FUN-VH) hanterar forskarutbilndningsrelaterade ärenden och sammanträder ungefär en gång i månaden på terminstid. För information om mötesdatum se VH:s mötesöversikt.

Alla handlingar ska vara FUN tillhanda senast 2 veckor innan respektive mötesdatum. Observera att ansökningar om disputationer som hålls i början av hösten (fram till och med 25 oktober) behöver behandlas på sista vårmötet.

Handlingar skickas till FUN:s sekreterare: FUN-VH, Att. Anette Wichman, Box 7084, eller elektroniskt via e-post till fun-vh@slu.se

Aktuellt

Information från Fun-mötet 2022-06-21

Ny delegationsordning

Fakultetsnämnden har beslutat om en ny delegationsordning för VH-fakulteten med ändringar som rör Fun-VH.

Rektorsbeslut om digitala disputationer

Rektor har beslutat att förlänga möjligheten att ha opponent och betygsnämndsledamöter med digitalt vid disputationer (SLU.ua.2022.1.1.1-2176). Beslutet gäller från 1 juni 2022 och så länge som de av rektor beslutade riktlinjer för utbildning på forskarnivå (SLU.ua.2018.1.1.1-4677) är i kraft.

Introduktion för nya forskarstuderande 2022-05-20

Presentationer (pdf-dokument):  

Information från Fun-mötet 2022-04-19

Nya ledamöter utsedda av fakultetsnämnden

Fakultetsnämnden har valt nya ledamöter till Fun-VH för mandatperioden 1 april 2022 till och med 31 mars 2025:

 • Lena Lidfors (ordf.)
 • Johan Lundqvist (vice ordf.)
 • Erika Roman
 • Inger Lilliehöök
 • Mikaela Lindberg
 • Gabriella Lindgren (suppleant)

Information från Fun-mötet 2022-01-21

Nya studentrepresentanter

Doktorandrådet har valt ut tre nya studentrepresentanter till FUN som kommer medverka från och med januari 2022. De tre representanterna är:

 • Lena Skånberg, HMH
 • Malin Nilsson, KV
 • Josefine Jerlström, HMH

FUN tackar de tidigare representanterna Ida Hansson och Patricia Gullstrand för deras medverkan.

Digital disputationskalender

Nu finns en digital disputationskalender i TimeEdit. Där kan man se vilka tider som är lediga och boka tid för sin disputation. Länk till instruktion: Hur du bokar tid och lokal för disputation eller licentiatseminarium (pdf)

Introduktion för nya forskarstuderande  18 november 2021

Presentationer (pdf-dokument):  

Beslut om ny studierektor för forskarutbildning 2021-10-28

Carl-Gustaf Thulin har av dekanen utsetts till ny studierektor för utbildningen på forskarnivå under perioden 1 januari 2022 - 31 mars 2025.

Information från Fun-mötet 2021-03-16

Årssammanfattning 2020

 • Sammanfattning i pdf-format av hanterade ärenden och utfall inom forskarutbildningen vid VH-fakulteten under 2020: Årssammanfattning 2020

Information från Fun-mötet 2021-02-16

Digitalt signerbar blankett för betygnämndens protokoll

Det finns nu en ny version av betygnämndens protokoll som är digitalt signerbar. Denna ersätter tidigare version och återfinns bland övriga blanketter och checklistor.

Registrering av Covid-19 relaterade fördröjningar

Det är viktigt att forskarstuderande och deras handledare tillser att fördröjningar i forskartubildningen relaterade till Covid-19 registreras i den individuella studieplanen. 

Krav på CV och publikationslista vid ansökan om disputation

Vid ansökan om disputation krävs att CV och publikationslista bifogas för betygsledamot som inte är docent eller professor vid ett svenskt lärosäte. All krav och regler återfinns i riktlinjerna

Information från Fun-mötet 2021-01-19

Uppdatering coronavirus

 • Det är fortfarande viktigt att avstämma med FUN:s ordförande inför varje planerad disputation om hur den ska genomföras under pågående Covid-19 pandemi. 
 • En del handledare har lite svårt med planering av webbinarium för disputation. Bra support kan vanligen erhållas från IT-stöd och ett tips är att boka starthjälp för själva dagen.
 • Se till att alla fördröjningar eller förändringar uppdateras i den individuella studieplanen (ISP) och ha extra koll på forskarstuderandes välmående (och deras handledare).

Kvalitetsdialogerna 2021

Det kommer att genomföras kvalitetsarbete även under 2021 men det kommer inte att ske genom att samma frågeformulär som tidigare skickas ut till institutionerna. Istället kommer den att fokusera på uppföljning av de brister som tidigare uppdagats. Det kommer även att ske en översyn av arbetsformen för kvalitetsarbete inför framtiden.

 

Coronavirus och disputation eller licentiatseminarium 

Några anvisningar om försvar av avhandling vid vår fakultet under det nuvarande Covid-19-utbrottet.

OBSERVERA: Denna information kan när som helst bli föråldrad så de senaste riktlinjerna från SLU har alltid företräde före detta meddelande. Det är därför viktigt att regelbundet besökahttp://internt.slu.se/corona

Rektor har nu bestämt att det är tillåtet att till viss del avvika från SLU bestämmelserna beträffande fysisk närvaro av alla huvudsakliga medverkande vid försvar av avhandling.

Detta innebär att vid exceptionella omständigheter så kan en av betygsnämndsledamöterna medverka via länk.

Detta ökar vår förmåga att fortsätta med disputationer så länge vi fortfarande får hålla sådana …  

Vi vill be alla handledare att noggrant överväga, i samråd med doktoranden, huruvida de fortfarande önskar hålla den planerade disputationen eller skjuta upp denna.

Den formella informationen om ändringar i sista minuten vid försvar av avhandling finns online på: https://internt.slu.se/stod-service/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/disputation-och-licentiatseminarium/

Det är viktigt att alla ändringar i sista minuten diskuteras med DJ de Koning som ansvarig vicedekan.

Samtidigt som vi försöker vara flexibla, måste vi också garantera försvarets kvalitet och det kan vara värt att överväga att skjuta upp försvaret där det inte finns något brådskande behov av examen (jobb och / eller livssituation).

Varje ärende kommer att behandlas separat och med tanke på de extrema omständigheterna kan inget nuvarande undantag betraktas som ett prejudikat för andra försvar.

Liksom alla andra försöker vi hela tiden hålla oss uppdaterade och mer komplicerade ärenden tas med högre upp i hierarkin och diskuteras med Ylva Hillbur (biträdande rektor).

Betygsnämndens protokoll

Om inte alla personer som ska underteckna betygsnämndens protokoll är fysiskt närvarande vid disputationen så går det bra att underteckna likalydande kopior och skicka in dessa separat till FUN. Man kan även skicka in inskannade kopior via e-mail om man behöver påskynda registrering av godkänd disputation i Ladok.

Rekrytering och antagning

Rekrytering och antagning av doktorander genomförs enligt SLU:s antagningsordning för utbildning på forskarnivå. Läs mer om antagningsprocessen

Det är vikigt under denna process att unvika så kallade skuggdoktorander: Information om skuggdoktorander

De allra flesta utbildningsplatser på forskarnivå utannonseras på SLU:s hemsida.

Efter annonsering prioriterar den berörda institutionen bland de ansökningar som kommit in och skickar en rekommendation om antagning av den mest lämpade kandidaten till fakulteten: 

Det händer att institutionen skjuter till medel till doktorandprojekt, t ex någon del av statsanslaget eller rester av bidrag från flera tidigare projekt. I sådana fall behöver FUN i samband med antagningen ett intyg från prefekten om att institutionsmedel kan utnyttjas. Den här mallen kan användas för detta ändamål om så önskas. Den kan också användas för en sammanställning av kostnader och intäkter, d.v.s. den kostnadskalkyl och finansieringsplan som också krävs för antagning. Mallen kan modifieras efter behov: [Länk]

Forskarutbildningsnämnden (FUN-VH) fattar beslut om antagning efter granskning av ansökan och de ekonomiska förutsättningarna. 

Forskarutbildningsämnen

På fakulteten finns ett antal olika forskarutbildningsämnen. Varje doktorand är antagen till ett specifikt ämne och följer den allmänna studieplanen för detta ämne. 

För doktorander antagna     
före 1 juli 2015

För doktorander antagna 
efter 1 juli 2015

Klinisk vetenskap Biologi
Husdjursvetenskap Bioinformatik
Patobiologi Biomedicinsk vetenskap
Medicinsk biovetenskap Djuromvårdnadsvetenskap
Bioinformatik Husdjursvetenskap 
  Teknologi 
  Veterinärmedicinsk vetenskap

Halvtidsuppföljning

Universitetsgemensam information om planering och uppföljning av forskarutbildningen finns här:

Vid VH-fakulteten är institutionens studierektor för forskarutbildning utsedd till fakultetsnämndens representant vid undertecknande av blanketten för halvtidsuppföljning.  Vid behov utser prefekten en ersättare för studierektorn.

Avhandling och disputation

Allmän information om disputation och licentiatseminarium vid SLU finns här

Disputationsdatum och ansökan

Boka tid för disputationen i den digitala disputationskalendern i TimeEdit. Länk till instruktion: Hur du bokar tid och lokal för disputation eller licentiatseminarium (pdf)

Ansökan om disputation och licentiatseminarium sker på avsedd blankett: 

Avhandlingen

Din avhandling ska vara färdigtryckt senast 3 veckor innan disputationen (på spikdagen). 

Bibliotekets information om publicering av avhandling finns här.

Publicering av avhandlingar vid VH-fakulteten:

 • Skicka titelsidan och spikbladet av avhandlingen med e-post till fun-vh@slu.se så snart avhandlingen skickas till tryck.
 • Du ansvara för att det senast på spikdagen finns 4 exemplar av din avhandling på Ultunabiblioteket och 1 exemplar hos Registrator, Box 7070, 750 07 Uppsala.

Det är möjligt att kontakta SLU-biblioteket biblioteket@slu.se, 018-67 11 03 för ytterligare information.

Ersättningar till opponent och ledamöter i betygsnämnden

Rektors råd för forskarutbildning (FUR) rekommenderar att:

- Opponent och betygsnämndledamöter kan ersättas för kostnader för resor och hotell medan endast opponenten kan få arvode. 

- Rekommendationen vid VH-fakulteten är att arvode till opponent utgår från institution med 6500 SEK. 

Forskarskola och kurser

GS-VMAS

Graduate School for Veterinary Medicine and Animal Sciences (GS-VMAS) är forskarskolan för alla VH-fakultetens doktorander: 

Registrering av genomgångna kurser 

 Allmänt

Under forskarutbildningen ska alla genomgångna kurser registreras i Ladok med antal kurspoäng. Detta görs lämpligen löpande under utbildningen, snarast efter varje kurs. Ett Ladok-utdrag med uppgift om registrerade kurser ska sedan bifogas vid ansökan till FUN om disputation eller licentiatseminarium. Det är därför viktigt att doktoranden sparar kursintyg och kursplaner eller motsvarande under hela utbildningen, liksom kopior på beslut om förhandsgodkännanden eller tillgodoräknanden enligt nedan. Vissa kurser är obligatoriska vilket regleras av gällande riktlinjer för utbildning på forskarnivå eller den allmänna studieplanen för respektive ämne.

Kurser registreras i Ladok av behörig administratör. Som underlag behövs kursintyg eller motsvarande. Huvudhandledaren föreslår vilken kurspoäng som är rimlig och meddelar Ladok-administratören om poängen avviker från vad som framgår av kursintyget. Huvudregeln är att 1 veckas heltidsstudier motsvarar 1,5 HEC, d.v.s. 1 HEC motsvarar 27 timmars studietid. Vid ansökan om disputation eller licentiatseminarium bedömer FUN om den föreslagna kurspoängen motsvaras av kursens tidsmässiga omfattning och begär vid behov kompletterande information. Om det är motiverat kan kurspoängen behöva justeras. Att en kurs är registrerad i Ladok är alltså ingen garanti för att FUN godkänner kursen och antal kurspoäng.

Doktorandkurser på universitet

Kurser vid SLU på forskarnivå med godkänd kursplan godkänns normalt utan krav på kursintyg.

Kurser inom NOVA (Nordic Forestry, Veterinary and Agricultural University Network) ska vara poängsatta på ett sätt som är acceptabelt för alla universitet i NOVA-samarbetet, inklusive SLU.

För kurser vid andra universitet eller högskolor (utanför SLU och NOVA) ska ansökan om disputation eller licentiatseminarium innehålla kursintyg och kursplan eller motsvarande dokumentation som beskriver förkunskapskrav, omfattning, lärandemål, syfte, innehåll, pedagogisk form, tidsplan och vad som krävs för att man ska bli godkänd på kursen. Det är viktigt att kursens tidsmässiga omfattning framgår. FUN bedömer om den föreslagna kurspoängen motsvaras av kursens omfattning och begär vid behov kompletterande information.

Andra kurser

Kurser som inte organiserats av ett universitet eller en högskola (utan exempelvis ett företag eller en organisation) ska godkännas av FUN för att kunna inkluderas i examen. Till ansökan om disputation eller licentiatseminarium ska bifogas kursplan eller motsvarande dokumentation med samma krav som för universitetskurser enligt ovan. Alternativt kan ansökan om förhandsgodkännande göras enligt nedan.

Förhandsgodkännande

Om det råder osäkerhet huruvida en kurs kan medräknas i examen eller vilken poäng en kurs bör ges kan en ansökan om förhandsgodkännande göras till FUN på särskild blankett, senast tillsammans med ansökan om disputation eller licentiatseminarium, men helst tidigare under utbildningen.

Kopia av tidigare beslut om förhandsgodkännanden ska alltid bifogas ansökan om disputation eller licentiatseminarium.

Tillgodoräknande

Om forskarstudenten har gått en doktorandkurs före antagningen till forskarutbildningen kan kursen tillgodoräknas i forskarutbildningen genom en ansökan till FUN. Samma krav på kursplan eller motsvarande gäller som för kurser under utbildningen enligt ovan. Ansökan lämnas till FUN på särskild blankett (ej samma som vid förhandsgodkännande), senast tillsammans med ansökan om disputation eller licentiatseminarium, men gärna tidigare under utbildningen. Samma krav på kursplan eller motsvarande gäller som för kurser under utbildningen.

Även universitetskurser på lägre utbildningsnivåer (master- eller kandidatnivå) kan efter ansökan till FUN i vissa fall tillgodoräknas i forskarutbildningen. I ansökan anges antal poäng som kursen anses motsvara på forskarutbildningsnivå och en motivering av poängen. Med hänvisning till utbildningsnivån kan en sänkning av antalet kurspoäng som kan tillgodoräknas vara befogad.

Kopia av tidigare beslut om tillgodoräknanden ska alltid bifogas ansökan om disputation eller licentiatseminarium.

Seminarieserier

Deltagande i vetenskapliga seminarieserier är obligatoriskt för doktorander som följer VH:s fakultetsriktlinjer (från 2011 eller tidigare) och kan ge maximalt 4 HEC. Deltagandet ska styrkas genom särskilt intyg från huvudhandledaren eller institutionens studierektor. Doktorander som följer SLU-riktlinjerna (från 2013 eller senare) får däremot inte poäng för seminarieserier. Det är dock önskvärt att doktoranden deltar i seminarier även om det inte är poänggivande.

Förlängning av studietiden (prolongering)

Olika typer av uppdrag kan berättiga till prolongering av doktorandtiden. Via den här länken hittar du beslut och ansökningsblankett om prolongering från VH-fakulteten

Prolongering kan också ske på central SLU-nivå (beroende på vilket uppdrag det gäller). Ansökningsblankett för prolongering på central SLU-nivå. För mer information om detta, kontakta Lotta Jäderlund. 

Blankett och instruktioner för ansökan om förlängd studietid med anledning av covid-19-pandemin. 

Ansvariga personer

VH-fakultetens forskarutbildningsnämnd (FUN-VH)

Ordförande i forskarutbildningsnämnden: 
Professor Lena Lidfors, (Vicedekan för forskarutbildning) Tel: 051-16 72 15.

Fakultetsstudierektor: Carl-Gustaf Thulin, Tel: 070-564 53 58.

Handläggare vid fakultetskansliet: Anette Wichman (fun-vh@slu.se), Box 7084, 750 07 Uppsala. Tel: 018-67 23 16. 

Ordinarie ledamöter & suppleanter
 Närvaro- och yttranderätt 

Institutionernas studierektorer

Forskarskolan GS-VMAS

Koordinatorer 
Styrgrupp

Vem beslutar om vad?

Beslut som rör forskarutbildning vid VH-fakulteten

Ur VH-fakultetens delegationsordning (beslutad i Fakultetsnämnden-VH 2016-03-17)

Nämnden för utbildning på forskarnivå (FUN-VH)
 • att utöva tillsyn över genomförandet av utbildningen på forskarnivå,
 • att, efter förslag från prefekt, besluta om
  • antagning till utbildning på forskarnivåinklusive bedömning av den tilltänkta finansieringen,
  • förordnande av huvudhandledare och biträdande handledare för forskarstuderande,
  • byte av forskarstuderandes huvudhandledare eller biträdande handledare,
  • extern förhandsgranskning, i de fall de formella kraven för disputation eller licentiatseminarium inte är uppfyllda,
  • utseende av betygsnämnd, ordförande och opponent vid disputation,
  • utseende av betygsnämnd och ordförande för licentiatseminarium,
  • tid och plats för disputation samt för presentation av licentiatuppsats (licentiatseminarium),
 • att, vid allvarliga brister i en enskild doktorands utbildning, eller om doktorand och/eller huvudhandledare begär det, agera enligt kapitel 7 i de universitetsgemensamma riktlinjerna för utbildning på forskarnivå,
 • att besluta om tillgodoräknanden av kurspoäng (gäller kurser genomförda före antagning) i utbildningen på forskarnivå,
 • att, vid halvtidsuppföljning, ta ställning till om de allmänna förutsättningarna för utbildningens och avhandlingsarbetet genomförande på institutionen respektive inom forskningsprojektet är tillräckligt goda,
 • att godkänna examination inklusive vilka kurser som ingår (examensbevis undertecknas av dekanen),
 • att, då alla kurser i utbildningen på forskarnivå ska vara examinerade och registrerade i Ladok före disputation eller licentiatseminarium, medge undantag för pågående eller planerad kurs,
 • att godkänna kursplaner på forskarnivå,
 • att, efter begäran av enskild doktorand antagen före den 1 januari 2013, överföra denna till de nya riktlinjerna för utbildning på forskarnivå,
 • att till fakultetsnämnden lämna förslag om ämnen för utbildningen på forskarnivå och inriktningar inom dessa,
 • att till fakultetsnämnden lämna förslag om allmänna studieplaner för utbildningen på forskarnivå,
 • att bevaka utvecklingen av finansieringsformer för doktorander och före utgången av januari månad varje år presentera en statistik över finansieringsformer för dem som under det gångna året varit antagna som doktorander vid fakulteten,
 • att utse ledamöter och suppleanter i styrgruppen för fakultetens forskarskola,
 • att terminsvis ha möte med koordinatorerna för fakultetens forskarskola,
 • att granska de årliga rapporterna från fakultetens forskarskola över dess verksamhet och resultat,
 • att godkänna och följa upp budget för forskarskolan,
 • att vid behov inom sig utse vice ordförande, samt
 • att utföra en årlig översyn av forskarutbildningsämnen och allmänna studieplaner för anpassning till eventuella förändringar i regelverk.
Ordförande i FUN-VH (vicedekan för forskarutbildning)
 • att företräda fakulteten inom och utom SLU i frågor som rör utbildning på forskarnivå
 • att verka för att utbildning på forskarnivå av hög kvalitet bedrivs inom fakulteten,
 • att ansvara för att de regelverk, policyer och strategier som beslutats av såväl överordnade nivåer som fakulteten om utbildning på forskarnivå görs kända vid institutionerna,
 • att informera fakultetsnämnden om frågor som rör utbildning på forskarnivå,
 • att vara ordförande i fakultetens nämnd för utbildning på forskarnivå,
 • att samordna utbildning på forskarnivå vid institutionerna,
 • att besluta om förkortad spikningstid i enskilt fall,
 • att ge dispens från regeln att spikning ska ske mellan 15 augusti och 1 juli, samt
 • att besluta om ändring av ordförande vid disputation p.g.a. sjukdom mm.
Prefekt

I frågor om utbildning på forskarnivå

 • att ansvara för att det uppdrag inom utbildningen på forskarnivå som fakulteten givit utförs,
 • att till nämnden för utbildning på forskarnivå (FUN) lämna förslag på personer som ska antas till utbildning på forskarnivå tillsammans med förslag till finansiering och andra handlingar som erfordras för att FUN ska kunna göra en allsidig bedömning samt därvid även föreslå huvudhandledare och handledare,
 • att, senast 3 månader efter antagning till utbildning på forskarnivå, fastställa eller låta fastställa en individuell studieplan, därefter tillse att doktorand och handledare skriftligen intygar att de tagit del av den eller de ändringar som görs i den samt att följa upp planen enligt de anvisningar som lämnas av FUN,
 • att ge doktoranderna, oavsett finansieringsform, lika möjlighet att delta i kurser, seminarier, institutionsdagar och resor, samt
 • att själv vara ordförande vid disputationsakt inom institutionen eller, vid förhinder, utse annan ordförande.
Fakultetens studierektor för utbilding på forskarvinå
 • att inom fakultetens utbildning på forskarnivå aktivt delta i planering, utveckling och samordning,
 • att bereda ärenden på nämnden för utbildning på forskarnivås uppdrag,
 • att terminsvis ha möte med institutionernas studierektorer för forskarutbildning och rapportera till FUN,
 • att delta vid FUR:s möten,
 • att vägleda och på annat sätt stötta studenterna vad gäller utbildning på forskarnivå,
 • att stödja och samordna arbetet som åligger institutionernas studierektorer och koordinatorerna för forskarskolan,
 • att i övrigt utföra de uppdrag som dekanen beslutar om, samt
 • att hålla vicedekanen för utbildning på forskarnivå eller annan utsedd representant för fakultetsledningen informerad om utvecklingen inom utbildningen på forskarnivå. 
Styrgruppen för forskarskola
 • att till nämnden för utbildning på forskarnivå föreslå budget för forskarskolan,
 • att besluta om justeringar av verksamhetsplanen inom givna ekonomiska ramar,
 • att fastställa kurs- och aktivitetsplaner inom forskarskolan i enlighet med SLU:s riktlinjer för forskarutbildningskurser,
 • att fastställa arbetsuppgifter för forskarskolans koordinatorer,
 • att besluta om vidaredelegation i frågor där så befinns lämpligt,
 • att ansvara för kvalitet och uppföljning,
 • att aktivt delta i övergripande aktivitetsplanering,
 • att tillse att återrapportering sker till fakulteten enligt givna anvisningar,
 • att verka för samverkan med andra forskarskolor, fakulteter och intressenter både inom och utanför SLU,
 • att erbjuda fortbildning till handledare,
 • att samordna fakultetens seminarieserier, samt
 • att i övrigt utföra de uppdrag som dekanen beslutar om. 
Fakultetsnämnd
 • att efter att ha inhämtat rektors synpunkter besluta om i vilka ämnen utbildning på forskarnivå ska anordnas,
 • att ha det övergripande ansvaret för utbildningens kvalitet, 
 • att ansvara för att utbildningen på forskarnivå genomförs i enlighet med av rektor beslutade riktlinjer,
 • att till rektor föreslå indragning av rätt till handledning och andra resurser för utbildning på forskarnivå för enskilda doktorander, samt
 • att fastställa kompletterande riktlinjer och uppdrag för utbildningen på forskarnivå inom fakulteten.
Dekan
 • att på universitetets vägnar utfärda examen inom utbildningen på forskarnivå.

Kontaktinformation