Stipendier och utlysningar vid VH-fakulteten

Senast ändrad: 18 maj 2022
Hand som håller guldmynt och en växande grodd. Foto.

Det finns stipendier att söka vid VH-fakulteten både för studenter och yrkesverksamma. Ansökningsperioden för 2022 års stipendieutlysning är 21 mars - 22 april, om inget annat anges.

VH-fakulteten ansvarar för ett antal stipendier för såväl studerande på grund- och avancerad nivå som för forskare. Vissa stipendier kan sökas även av examinerade.

De flesta stipendier på den här sidan hanteras av VH-fakultetens stipendiekommitté, men några av stipendiefonderna, som är sökbara för lärare och forskare hanteras på annat sätt. De kan även ha andra ansökningstider. Mer information finns vid respektive fond. Stipendiekommitténs möte är 2 juni 2022.

Ansökan sker via ReachMee och instruktioner för hur det går till finns här.

Hantering av stipendier med anledning av coronapandemin

Det råder fortsatt stor osäkerhet vad gäller coronapandemin och hur det kommer att utvecklas vad gäller resande utanför Sveriges gränser. Stipendiekommittén har inför 2022 års stipendieutlysning beslutat att utbetalningar avseende beviljade stipendium för resor utomlands ska rekvireras när datum för resmålet är bestämt och resebokning gjord. Vi vill också påminna om möjligheten att söka bidrag för att delta på digitala konferenser.

Stipendiekommittén har som mål att fördela tillgängliga medel till så många ansökningar som möjligt. Beroende på skillnader av utdelningsbara medel mellan fonderna kan det bli olikheter mellan tilldelade stipendium för likartade syften. 

Ansökan

 • Kontrollera vilka krav som ställs för de stipendier du söker.
 • Alla ansökningar ska vara personliga.
 • Lämna in varsin ansökan om ni är fler som söker för samma ändamål, men uppge vilka du söker tillsammans med.
 • Fyll i alla uppgifter som efterfrågas för respektive fond.
 • Ofullständig ansökan beaktas inte.

Bilagor

 • Alla bilagor som bifogas ska vara i PDF-format.
 • Säkerställ att alla bilagor som krävs finns med ansökan och är läsbara.
 • Söker du för examensarbete ska intyg från handledare eller prefekt bifogas.
 • Beskriv det som ansökan gäller samt syftet så detaljerat som möjligt. Lämna uppgift om vilka platser och personer (om tillgängligt) som skall besökas. Skriv inte endast "besöka några gårdar på USA:s ostkust".
 • Motivera val av resekostnader. Sträva efter de billigaste alternativen.
 • Ange en så detaljerad kostnadskalkyl som möjligt (och ange eventuella övriga medel och om du sökt andra medel).
 • Ange datum för den planerade aktiviteten.
 • Söker du för examensarbete eller studieresa ska signerat intyg från handledare eller prefekt bifogas.
  Mallar för intyg:
  Mall intyg om examensarbete.pdf
  Mall intyg om studieresa.pdf
Du kan inte söka stipendier för 
 • Datorer
 • Litteratur
 • Dubbla hyreskostnader
Medel som inte utbetalats

Medel som inte kunnat betalas ut återförs till respektive fond efter två år från stipendiekommitténs beslut.

Reseriktlinjer vid SLU

Här kan du läsa mer om SLU:s reseriktlinjer.

Stipendiefonder för veterinärstuderande

Regementsveterinär och fru Carl Ahlgrens stipendiefond

”Stipendiet tilldelas skötsam studerande, som tillhör någon av 2:a-4:e årskurserna samt i sina studier vid veterinärhögskolan ådagalagt mycket god studiebegåvning och förvärvat goda vitsord.”

August Carlssons stipendium

“Bidrag skall tilldelas skötsam veterinärstuderande med goda vitsord i sina studier vid veterinärhögskolan, med företräde för den, som ådagalagt särskilt intresse och kunnighet i fråga om hästens vård och behandling.”

Veterinärmedicinska fakultetens stipendiesamfond

Samfonden har bildats genom sammanläggning av följande enskilda fonder efter medgivande av Kammarkollegiet 1992-10-01: Anderssons, Gustafssons, Heimanns, Modigs, Palms, Schmidts, Tinnerstedts, Vennerholms och Östergötlands veterinärkassors. Utdelning sker i form av stipendier inkl. resestipendier till en eller flera veterinärstuderande. I tillämpliga delar skall hänsyn tas till föreskrifterna i urkunderna för de i stipendiesamfonden ingående donationerna. Stipendier bör i första hand tilldelas studerande som passerat utbildningens icke kliniska del.

Stiftelsen Elsa Paulssons minnesfond

Dåvarande Veterinärmedicinska fakulteten, SLU, erhöll under hösten 2000 en donation från herr Torbjörn Paulsson, Sollentuna. Fakultetsnämnden beslutade, i enlighet med donators önskan, att stiftelsens ändamål är att tillgängliga medel ska användas till stipendier för studerande inom veterinärprogrammet för genomförande av examensarbete. Stipendiet får innehas under högst ett år.

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap utlyser härmed stipendium att utdelas till en eller flera veterinärstuderande för täckande av kostnader (analyser, resor etc.) i samband med genomförande av examensarbete.

Stipendiefonder och utlysningar för lärare och forskare

Gymn dir Stina Johanssons i Fränsta fond för veterinärmedicinsk forskning

”Utdelas i form av bidrag till forskare som arbetar med klinisk veterinärmedicinsk forskning i Sverige eller vid utländsk vetenskaplig institution eller som resestipendium till kliniskt verksam veterinär. Företräde till forskningsbidrag för klinisk forskning har examinerad veterinär, som nyligen påbörjat forskarutbildning inom kliniskt ämne. Företräde till resestipendium har examinerad veterinär verksam vid klinisk institution i Uppsala. Bidrag ges inte till forskning som innefattar djurförsök. Sökande som vill förlägga forskningsverksamhet till utländsk institution skall vara svensk medborgare.”

Gunnar Philipssons stipendiefond

”Utdelas till understödjande av vetenskaplig forskning i första rummet till studier av hästens, men jämväl till studier av fårets sjukdomar. Understöd skola i första hand utdelas till lärare vid veterinärhögskolan och eljest till svensk veterinär som av kollegienämnden anses därtill kvalificerad.”

Stiftelsen ”Till min mors minne, Amanda Personnes fond”

Utdelas i form av bidrag till forskning kring behandling och vård av sjuka hundar.

Regementsveterinär F A Setterboms stipendiefond

Utdelas vart fjärde eller femte år. Senast utdelat år 2018.

Stipendiet utdelas till legitimerad veterinär ”att under tid och i länder som kollegiet bestämmer studera nötkreaturens, fårens, svinkreaturens, hundens och pälsdjurens sjukdomar och deras behandling samt även åkommor hos våra matnyttiga fjäderfän bland husdjuren”

Linnea och Axel Ericssons stipendiefond

”Utdelas till stöd för vetenskapligt forskningsarbete rörande hästens och hundens sjukdomar. Stipendiet skall utdelas till yngre forskare vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap som avlagt veterinärmedicine doktorsexamen för att av vederbörande i dennes forskning nyttjas för teknisk assistans, resor, apparatur eller material (foder, farmaka, röntgen o dyl)”. Stipendiet kan delas.

Stipendiet kan innehas i högst tre år under förutsättning att det vetenskapliga arbetet fortfarande pågår.

Jacobi´ska stipendiefonden

Utdelas vart tredje eller fjärde år. Senast utdelat år 2019.

”Stipendiet utdelas som resestipendium åt en ung veterinärläkare, som med beröm absolverat sin djurläkarexamen och innehar akademisk bildning samt visat sig jämte den teoretiska veterinärvetenskapen äga mer än vanligt praktiska anlag i förening med redbar vandel.”

Olof Claessons fond

Stipendiet hanteras av Olof Claessons beredningsgrupp innan beslut fattas av rektor. Beredningsgruppen sammanträder 23 maj 2022.

Olof Claessons stipendium är avsett att främja forskning och forskarutbildning inom områdena mjölkutvinning och mjölkprodukter. Utdelning sker i form av stipendier eller resebidrag till doktorander eller yngre forskare (avlagd doktorsexamen högst sex år före ansökningstidens utgång) vid SLU för forskningsarbete eller studiebesök vid in- eller utländska institutioner. Stipendierna eller bidragen bör om möjligt även främja forsknings- och utvecklingssamarbete mellan SLU och näringslivet.

Stipendier/resebidrag betalas ut till den sökande. Stipendiemedel, vilka ska användas för forskning betalas ut till mottagarens institution och ingår i institutionens bidragsmedel till projekt. Det åligger därför den sökande att informera sig om vilka avgifter institutionen tar för gemensamma kostnader för att erhålla totalkostnaden för projektet.

Stiftelsen sällskapsdjurens forskningsfond

Utlysning en gång per år.

”Stiftelsens ändamål är att insamla medel till stöd för den forskning rörande sällskapsdjurens, främst hundars och katters, skador och sjukdomar som bedrivs vid Sveriges lantbruksuniversitet.”

Observera att ansökningstidens sista dag är 2022-05-30

Beslut om tilldelning av stipendier fattas av kommittén för tilldelning av medel ur insamlingsstiftelsen sällskapsdjurens forskningsfond vid SLU.

Mall intyg från prefekten

Maj Johnsons fond

Utdelas varje år till och med 2030 i konkurrens till forskare vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap som forskar på sjukdomar som drabbar katter, företrädesvis genetiska sjukdomar.

Observera att ansökningstidens sista dag är 2022-05-30

Beslut om tilldelning av stipendier fattas av kommittén för tilldelning av medel ur insamlingsstiftelsen sällskapsdjurens forskningsfond vid SLU.

Mall intyg från prefekten

Ingeborg Ögrens fond

Utdelas varje år till och med 2030 i konkurrens till forskare på fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap som forskar på sjukdomar som drabbar hundar. 

Observera att ansökningstidens sista dag är 2022-05-30

Beslut om tilldelning av stipendier fattas av kommittén för tilldelning av medel ur insamlingsstiftelsen sällskapsdjurens forskningsfond vid SLU.

Mall intyg från prefekten

Skriftställare Birgitta Carlssons fond

Utdelas varje år från och med 2022 och i minst 10 år. Senast 2035 skall alla medel vara utdelade. Medel delas i konkurrens till forskare på fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap som forskar på sjukdomar som drabbar hundar och människor med företräde för collie-rasens sjukdomar och mentalitet.

Observera att ansökningstidens sista dag är 2022-06-15.

Beslut om tilldelning av stipendier fattas av kommittén för tilldelning av medel ur insamlingsstiftelsen sällskapsdjurens forskningsfond vid SLU.

Gustafsson and Whitmore International Dairy Cattle Research Award Fund

The main applicant must be an employee at the Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science (VH) at the Swedish University of Agricultural Sciences.

Projects must involve research on:

– Infections in domestic ruminants, preferably dairy cows, with an emphasis on zoonoses,

or

– Food safety (meat and milk, and other food products) derived from domestic ruminants – preferably dairy cows.

- Projects must involve collaborations between SLU and the University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC). A faculty member with at least a 50% appointment in the Colleage of Veterinary Medicine at UIUC must be listed on the grant proposal as a co-principal investigator or co-investigator.

Proposals are written in English. Final report is expected twelve months after funding has been received.

Contact list of researchers at UIUC

You may also contact Cari Vanderpool, Interim Associate Dean for Research and Advanced Studies på UIUC, cvanderp@illinois.edu

Mall intyg från prefekten

Observera att ansökningstidens sista dag är 2022-05-10.


Personuppgifter vid stipendieansökan 

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter.

SLU behandlar dina personuppgifter inom stipendieutdelningen för att:

 1. Administrera din stipendieansökan
 2. Bedöma dina förutsättningar för att få ta del av stipendiepremier baserat på stipendiets statuter
 3. Betala ut beviljad stipendiepremie till berättigad mottagare

SLU kommer även att behandla dina personuppgifter på de sätt som krävs för att SLU ska följa reglerna kring allmänna handlingar och myndigheters arkiv.

Om du har synpunkter på SLUs personuppgiftsbehandling kan du vända dig till integritets- och dataskyddsfunktionen på dataskydd@slu.se, 018-67 20 90.

Fakta:

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap utlyser varje år stipendier riktade till studenter och yrkesverksamma.

Stipendierna utlyses på denna webbplats en gång per år, vanligtvis i mars.