Lika villkor på VH-fakulteten

Senast ändrad: 21 maj 2019
studenterUltuna.jpg

Arbetet med lika villkor ska vara en integrerad del av SLU:s kärnverksamhet.

SLU ska präglas av öppenhet, jämställdhet och inkluderande. Universitetet tar tillvara den mångfald som anställda och studenters olika bakgrund, livssituation och kompetens tillför.

Lika villkor innebär att alla anställda, studenter och sökande ska känna sig välkomna och ges lika villkor oavsett kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionshinder, etniskt ursprung, religion, annan trosuppfattning eller ålder.

Jämställdhetsintegrering är en strategi för att uppnå Sveriges jämställdhetspolitiska mål. SLU och andra svenska lärosäten har ett särskilt uppdrag att arbeta för ökad jämställdhet genom jämställdhetsintegrering av verksamheten.

Aktiva åtgärder

Alla arbetsgivare har ansvar för att motverka diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter i sin verksamhet. I diskrimineringslagen kallas det för aktiva åtgärder. Här kan du läsa Diskrimineringsombudsmannen samlade information om krav på aktiva åtgärder som riktar sig till arbetsgivare.

Handlingsplan för VH-fakulteten

På VH-fakulteten finns en handlingsplan för Lika villkorsarbetet, som du kan ta del av här.

Kontaktuppgifter till Lika villkorsutskottet på VH

Kontaktpersoner för Lika villkorsfrågor på institutionerna


Kontaktinformation

Maja Malmberg, forskare
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU
maja.malmberg@slu.se, 018-67 27 77

Sidansvarig: charlotta.lantz@slu.se