Jämställdhet och lika villkor på VH-fakulteten

Senast ändrad: 02 juni 2021
Tre studenter i samtal på Ultuna Campus

Arbetet med jämställdhet och lika villkor ska vara en integrerad del av SLU:s kärnverksamhet.

SLU ska präglas av öppenhet, jämställdhet och inkluderande. Universitetet tar tillvara den mångfald som anställda och studenters olika bakgrund, livssituation och kompetens tillför.

Vad menas med lika villkor?

Lika villkor innebär att alla anställda, studenter och sökande ska känna sig välkomna och ges lika villkor oavsett kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionshinder, etniskt ursprung, religion, annan trosuppfattning eller ålder.

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsintegrering är en strategi för att uppnå Sveriges jämställdhetspolitiska mål. SLU och andra svenska lärosäten har ett särskilt uppdrag att arbeta för ökad jämställdhet genom jämställdhetsintegrering av verksamheten.

Aktiva åtgärder

Alla arbetsgivare har ansvar för att motverka diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter i sin verksamhet. I diskrimineringslagen kallas det för aktiva åtgärder. Här kan du läsa Diskrimineringsombudsmannen samlade information om krav på aktiva åtgärder som riktar sig till arbetsgivare.

Handlingsplan för VH-fakulteten

På VH-fakulteten finns en handlingsplan för Lika villkorsarbetet, som du kan ta del av här.

Riktlinjer vid misstanke om trakasserier

Kontaktuppgifter till Kommittén för jämställdhet och lika villkor på VH

Kontaktpersoner

Definitioner

Vad är diskriminering?

Det är svårt att enkelt förklara vad diskriminering är. Det kan till exempel innebära att du blir utsatt för diskriminerande handlingar eller sexuella trakasserier. Det kan också innebära att du blir orättvist behandlad på jobbet, i skolan, när du åker buss, besöker arbetsförmedlingen eller där du handlar.

Ordet diskriminering brukar i vardagligt tal ofta användas för att beskriva orättvis behandling av olika slag, där det görs åtskillnad mellan olika människor. Men det som av många uppfattas som diskriminering är inte alltid diskriminering i lagens mening.

För att definieras som diskriminering enligt diskrimineringslagen, gäller nämligen att det

  • måste vara en person som blivit missgynnad eller kränkt
  • ska finnas ett samband med en diskrimineringsgrund (sexuella trakasserier kräver inte detta samband)
  • måste handla om en av de former som beskrivs i lagen
  • måste ha skett inom ett av de samhällsområden där lagen gäller.

Definition av diskriminering på Diskrimineringsombudsmannens (DO) webbplats.

Vad är trakasserier?

Trakasserier och sexuella trakasserier är två former av diskriminering. Trakasserier är ett agerande som kränker någons värdighet och som har samband med en eller flera av de sju diskrimineringsgrunderna. Trakasserier kan också vara av sexuell natur och kallas då för sexuella trakasserier.

Trakasserier är ett agerande som kränker någons värdighet och som har samband med en eller flera av de sju diskrimineringsgrunderna. Det kan handla om kommentarer, gester eller utfrysning. Exempel på trakasserier kan vara en lärare som hånar en elev för att hon bär huvudduk eller en handläggare på Arbetsförmedlingen som förlöjligar en person för att hen är homosexuell.

Trakasserier kan också vara av sexuell natur. De kallas då för sexuella trakasserier. Förutom kommentarer och ord kan det vara att någon till exempel tafsar eller kastar närgångna blickar. Det kan också handla om ovälkomna komplimanger, inbjudningar och anspelningar.

Definition av trakasserier och sexuella trakasserier på Diskrimineringsombudsmannens (DO) webbplats.

Vad är lika villkor?

Termen "lika villkor" används för att beskriva arbetet mot diskriminering.

Vad är jämställdhet?

Jämställdhet brukar definieras som att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Området omfattar bland annat frågor som makt, inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och fysisk integritet.

Vad är normer?

Social norm – ett sociologiskt begrepp för intersubjektiva, allmänt delade, men många gånger underförstådda, regler och förväntningar på beteende som gäller inom en mindre social gemenskap eller i samhället i stort.


Kontaktinformation

Maja Malmberg, forskare och vicedekan med ansvar för Jämställdhet och Lika villkor vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
maja.malmberg@slu.se, 018-67 27 77

Sofia Nyman, forskare och Tf. vicedekan med ansvar för Jämställdhet och lika villkor vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
sofia.nyman@slu.se, +4618671958

Malin Ekström, Jämställdhets- och lika villkorshandläggare vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap och fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU
malin.ekstrom@slu.se, +46 18-67 10 15, +46 730 83 14 65

Sidansvarig: mw-red@slu.se