Jämställdhet och lika villkor på VH-fakulteten

Senast ändrad: 14 april 2022

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH-fakulteten) strävar efter jämställdhet och alla medarbetares och studenters lika villkor.

Arbetet för jämställdhet och lika villkor (JLV) ska, vid fakulteten liksom vid SLU i stort, bedrivas genom jämställdhetsintegrering och i enlighet med diskrimineringslagens krav på förebyggande aktiva åtgärder.

Alla medarbetare och studenter ska ha samma rättigheter och skyldigheter oavsett de sju diskrimineringsgrunder som finns i diskrimineringslagen:

 • kön
 • könsidentitet och könsuttryck
 • etnisk tillhörighet
 • religion eller trosuppfattning
 • funktionsnedsättning
 • sexuell läggning
 • ålder

Hur du kan agera vid trakasserier

Här finns information som beskriver:

 • Vad är diskriminering och trakasserier
 • Hur du som anställd anmäler trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier
 • Hur du som student anmäler trakasserier
 • Om du har sett någon annan utsättas

Det finns mer information om diskriminering och trakasserier hos Diskrimineringsombudsmannen.

Är du chef och behöver stöd i hur du ska gå till väga?

Vid alla fakulteter finns en Lika villkorshandläggare anställd för att ge stöd till ledning och chefer i det strategiska och operativa arbetet med jämställdhet och lika villkor (förbyggande aktiva åtgärder).

Kontaktuppgifter till VH-fakultetens Lika villkorshandläggare hittar du längst ner på denna sida.

Här hittar du information om SLU:s arbete med jämställdhet och lika villkor samt dokument och mallar som är till stöd i ditt arbete.

Universitetsgemensamma webbsidor och dokument för JLV-arbetet

Aktiva åtgärder är termen för det systematiska och förebyggande arbete som krävs i enlighet med diskrimineringslagen. Det kan på institutionsnivå samordnas med det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Jämställdhetsintegrering är en strategi för att uppnå Sveriges jämställdhetspolitiska mål och innebär att jämställdhet ska beaktas i alla processer och beslut. SLU och andra svenska lärosäten har ett särskilt uppdrag från regeringen att arbeta för ökad jämställdhet genom jämställdhetsintegrering av verksamheten.

Här finns länkar till webbsidor och dokument som beskriver:

VH-fakultetens kommitté för jämställdhet och lika villkor

Kommittén för jämställdhet och lika villkor (JLV-kommittén) är ett forum på fakultetsnivå för diskussion och information om lärosätets pågående arbete inom jämställdhet och lika villkor. Fakultetens kommitté för jämställdhet och lika villkor sammanträder två gånger per termin.

Frågor till kommittén kan riktas till:

 • Kommitténs ordförande: Lena Lidfors, lena.lidfors@slu.se
 • Kommitténs administrativa stöd: Lika villkors-handläggare Malin Ekström, se kontaktinformation nedan.

 

Kontaktuppgifter till Kommittén för jämställdhet och lika villkor på VH

Kontaktpersoner

Definitioner

Vad är diskriminering?

Det är svårt att enkelt förklara vad diskriminering är. Det kan till exempel innebära att du blir utsatt för diskriminerande handlingar eller sexuella trakasserier. Det kan också innebära att du blir orättvist behandlad på jobbet, i skolan, när du åker buss, besöker arbetsförmedlingen eller där du handlar.

Ordet diskriminering brukar i vardagligt tal ofta användas för att beskriva orättvis behandling av olika slag, där det görs åtskillnad mellan olika människor. Men det som av många uppfattas som diskriminering är inte alltid diskriminering i lagens mening.

För att definieras som diskriminering enligt diskrimineringslagen, gäller nämligen att det

 • måste vara en person som blivit missgynnad eller kränkt
 • ska finnas ett samband med en diskrimineringsgrund (sexuella trakasserier kräver inte detta samband)
 • måste handla om en av de former som beskrivs i lagen
 • måste ha skett inom ett av de samhällsområden där lagen gäller.

Definition av diskriminering på Diskrimineringsombudsmannens (DO) webbplats.

Vad är trakasserier?

Trakasserier och sexuella trakasserier är två former av diskriminering. Trakasserier är ett agerande som kränker någons värdighet och som har samband med en eller flera av de sju diskrimineringsgrunderna. Trakasserier kan också vara av sexuell natur och kallas då för sexuella trakasserier.

Trakasserier är ett agerande som kränker någons värdighet och som har samband med en eller flera av de sju diskrimineringsgrunderna. Det kan handla om kommentarer, gester eller utfrysning. Exempel på trakasserier kan vara en lärare som hånar en elev för att hon bär huvudduk eller en handläggare på Arbetsförmedlingen som förlöjligar en person för att hen är homosexuell.

Trakasserier kan också vara av sexuell natur. De kallas då för sexuella trakasserier. Förutom kommentarer och ord kan det vara att någon till exempel tafsar eller kastar närgångna blickar. Det kan också handla om ovälkomna komplimanger, inbjudningar och anspelningar.

Definition av trakasserier och sexuella trakasserier på Diskrimineringsombudsmannens (DO) webbplats.

Vad är lika villkor?

Termen "lika villkor" används för att beskriva arbetet mot diskriminering.

Vad är jämställdhet?

Jämställdhet brukar definieras som att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Området omfattar bland annat frågor som makt, inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och fysisk integritet.

Vad är normer?

Social norm – ett sociologiskt begrepp för intersubjektiva, allmänt delade, men många gånger underförstådda, regler och förväntningar på beteende som gäller inom en mindre social gemenskap eller i samhället i stort.


Kontaktinformation

Malin Ekström, Jämställdhets- och lika villkorshandläggare vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap och fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU
malin.ekstrom@slu.se, +46 18-67 10 15, +46 730 83 14 65