Val till fakultetsnämnden

Senast ändrad: 10 oktober 2022

På denna sida samlar vi information som rör valet till S-faks nya fakultetsnämnd som ska väljas under hösten. Innehållet kommer att fyllas på med ny information löpande.

Fyllnadsval

Valberedningens förslag till andre suppleant är Ove Nilsson.

Resultat av valet till ny fakultetsnämnd

Här är presentationen av de personer på fakulteten för skogsvetenskap som är valda till fakultetsnämnden kommande mandatperiod 2022–2024.

Valet till dekan och prodekan är rådgivande. Det är rektor som fattar det slutgiltiga beslutet. Det förväntas fattas den 17 november.

Länk till valkontrollantsprotokoll.

Dekan: Göran Ericsson

Prodekan: Pernilla Christensen

Ledamöter: Ola Lindroos, Torgny Näsholm, Johan Stendahl, Charlotta Erefur, Rosario García Gil, Frauke Ecke

Första suppleant: Elias Andersson

Andra suppleant: Vilis Brukas

 

Hearing inför val till fakultetsnämnd

Valberedningens förslag till ny fakultetsnämnd

Valberedningen har arbetat intensivt under hösten för att ta fram förslaget till en ny fakultetsnämnd. Vi har eftersträvat en balanserad mix av yngre och mer seniora forskare, mellan kvinnor och män, och mellan orter och verksamhetsgrenar. I arbetet har vi intervjuat ett stort antal potentiella kandidater och diskuterat med olika företrädare för institutioner, kommittéer och verksamheter vid fakulteten.

Utifrån detta har valberedningen beslutat att lämna följande förslag till sammansättning av fakultetsnämnden avseende mandatperioden 2022 - 2024:

Ordförande och ledamot tillika dekan:

Professor Göran Ericsson

Vice ordförande och ledamot tillika prodekan:

Miljöanalysspecialist Pernilla Christensen

Åtta ordinarie ledamöter eller suppleanter

Universitetslektor Elias Andersson

Professor Vilis Brukas

Universitetslektor Frauke Ecke

Samordnare Charlotta Erefur

Forskare Rosario Garcia Gil

Professor Ola Lindroos 

Professor Torgny Näsholm 

Forskare Johan Stendahl 

Presentationer av kandidaterna kommer att publiceras på val-webben senast tio dagar innan valet.

Valberedningen inbjuder till ytterligare nomineringar vilket innebär att den som är röstberättigad som anser att ytterligare personer än de som valberedningen föreslagit bör väljas in i fakultetsnämnden, antingen som ordförande (dekan), vice ordförande (prodekan) eller som ledamot/suppleant, har möjlighet att nominera ytterligare kandidater. Fritt nominerade kandidater får nomineras enbart om de är disputerade och har den vetenskapliga eller konstnärliga kompetens som avses i 2 kap. 6§ Högskolelagen (1992:1434).

Nominering ska ske på bifogad blankett (bilaga 1). Som framgår av blanketten ska den som nomineras på detta sätt ha tillfrågats och accepterat nomineringen. Av instruktionen på blanketten framgår också att den nominerade ska presenteras. Presentationen ska lämnas i en svensk och en engelsk version och omfatta högst en A4-sida. Den ska innehålla följande rubriker:

Namn, Anställning, Institution, Grundutbildning, Jobbat på SLU sedan, Andra uppdrag internt/externt, Viktiga framtidsfrågor för fakulteten, Vad jag framför allt kommer att tillföra den nya fakultetsnämnden samt Några personliga rader.

Samtliga presentationer kommer att publiceras på webben senast den 15 oktober. Komplett CV eller publikationslista ska inte lämnas. Observera att tidigare nominerade kandidater som inte ingår i valberedningens nuvarande förslag måste nomineras på nytt genom den bilagda blanketten för att hamna på valsedeln.

 

Nomineringsblankett inklusive presentation på svenska och engelska skickas till valberedningen.sfak@slu.se och ska vara valberedningen tillhanda senast den 10 oktober 2021

Valet av fakultetsnämnd sker via elektroniskt valsystem och äger rum den 25 oktober – 2 november 2021. Kandidaterna kommer att presentera sig vid en digital hearing den 27 oktober kl. 13:00-15:00. Ytterligare information om valet kommer att skickas ut senast den 15 oktober.

Inbjudan att nominera kandidater till S-faks fakultetsnämnd 2022-2024

De röstberättigade vid S-fak ska under hösten välja åtta ledamöter och två suppleanter till fakultetsnämnden avseende mandatperioden 2022-2024. Bland de åtta ordinarie ledamöterna utses även ordförande (dekan) och vice ordförande (prodekan).

Vid detta första nomineringsförfarande uppmanar valberedningen alla anställda vid fakulteten att nominera kandidater till ledamöter i fakultetsnämnden.

Nomineringar skickas till valberedningen.sfak@slu.se enligt de kriterier som framgår av Inbjudan från S-faks valberedning som återfinns här. Sista nomineringsdag är den 31 augusti.

Efter nomineringsperioden kommer valberedningen att arbeta fram ett förslag vilket presenteras för de röstberättigade. Valberedningen presenterar sitt förslag den 4 oktober. Efter detta inbjuder valberedningen de röstberättigade att inkomma med ytterligare nomineringar. Regler för valet, valberedningens förslag och uppgifter om övriga nominerade kandidater kommer att skickas till de röstberättigade senast tio dagar före valet. Informationen kommer även att publiceras på denna sida.

En digital hearing av kandidaterna kommer att arrangeras under perioden 27 oktober. Vilket datum det blir kommer att meddelas. Valperioden infaller under perioden 25 oktober – 2 november.

S-faks valberedning

S-faks valberedning avseende mandatperioden 1 juni 2021 – 31 maj 2024 utsågs under våren av fakultetsnämnden efter förslag från fakultetens föregående valberedning.

Ordinarie ledamöter med personlig suppleant inom parentes:

  • Sandra Jämtgård, ordförande, institutionen för skogens ekologi och skötsel (Dan Bergström, institutionen för skogens biomaterial och teknologi).
  • Åke Olson, vice ordförande, institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi (Helena Bylund, institutionen för ekologi).
  • Therese Löfroth, institutionen för vilt, fisk och miljö (Giulia Attocchi, institutionen för sydsvensk skogsvetenskap).
  • Jonas Fridman, institutionen för skoglig resurshushållning (Back Tomas Ersson, Skogsmästarskolan).
  • Cecilia Mark Herbert, institutionen för skogsekonomi (Francisco Aguilár, institutionen för skogsekonomi).